Hyppää sisältöön

Vt 3 parantaminen Laihian keskustan kohdalla

Tiesuunnitelma on osa laajempaa valtatien 3 parantamiskokonaisuutta. Valtatie 3 (E12) Helsingistä Vaasaan on yksi Suomen tärkeimmistä päätieyhteyksistä ja osa yleiseurooppalaista TEN -teiden verkkoa. Henkilöliikenteen lisäksi yhteydellä on rooli myös teollisuuden kuljetuksille Vaasasta sisämaahan. Valtatien 3 suurimmat puutteet ovat tien liikenneturvallisuus, liikenteen sujuvuus ja alhainen nopeustaso lukuisten katu- ja tonttiliittymien vuoksi. Jo nykyinen liikenne aiheuttaa meluhaittoja tien varren asutukselle.

Karttakuva, johon on merkitty suunnittelukohteet Laihian keskustan kohdalta.

Tiesuunnitelma valtatien 3 parantamisesta Laihian keskustan kohdalla on valmistunut vuonna 2014. Suunnittelukohde sijaitsee Laihialla taajaman kohdalla. Valtatiellä 3 suunnitelmaraja sijaitsee Kyröntien liittymän (vt 18) itäpuolella jatkuen Laihiantien ja Ampujantien liittymän itäpuolelle. Tiesuunnitelma liittyy kiinteästi tiesuunnitelmaan "Valtateiden 3 ja 18 parantaminen Laihian kohdalla".

Suunnitelman tavoitteet

Suunnitelman tavoitteena on parantaa pääteiden sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta valtatieverkon edellyttämälle tasolle.  Tavoitteena on myös, että taajama-alueella nykyinen ja tuleva maankäyttö on omalla katuverkolla ja kunnan sisäisen katuverkko on yhtenäinen, selkeä ja maankäytön kehitystä tukeva. Lisäksi katuverkon kytkentöjen valtatiehen tulee olla toimivia ja turvallisia.  

Tavoitteena on toimiva kevyen liikenteen verkko, jolta on hyvät kytkennät maankäyttöön. Tieympäristön tulee tukea taajamakuvaa ja liikenteen haittoja muun muassa melun osalta vähennetään.  

Teiden ja katujen suunnitelmaratkaisu

Teiden parantamisen periaateratkaisut ovat seuraavia: 

  • Valtatie 3 parannetaan nykyisellä paikallaan. Suunniteltavalle osuudelle tulee keskikaide, mikä estää vasemmalle kääntymisen.
  • Valtatielle 3 rakennetaan Laihiantien eritasoliittymä. Valtatieltä tulee suuntaisliittymät erkanemis- ja liittymiskaistoineen Laihiantielle ja Ampujantielle.
  • Laihiantien risteyssiltaan rakennetaan vesitiivis pohjavesikaukalo, joka estää pohjaveden pinnan haitallisen alenemisen viereisillä kiinteistöillä.
  • Laurokselantien ja Pankkikujan liittymät muutetaan suuntaisliittymiksi, erkanemis- ja liittymiskaitoineen.
  • Geotekniset ratkaisut ovat mittavia sisältäen mm. paalulaattoja, stabilointeja ja lujitteita.

Ympäristöön kohdistuvia ratkaisuja ovat:

  • Melua torjutaan meluseinin ja melukaitein.
  • Ympäristörakentaminen kohdistuu Laihiantien eritasoliittymään.
     

Vaikutukset

Toimenpiteiden toteuttamisen seurauksena tieverkon hierarkia selkiytyy: valtatie palvelee pitkämatkaista liikennettä ja kadut maankäytön liikennetarpeita. Suunnitellut toimenpiteet parantavat valtatien sujuvuutta liittymätiheyden harventuessa. Ruuhkasuorite poistuu tehtävien liittymäjärjestelyiden vuoksi kokonaan ja jonossa ajavien osuus vähenee. Valtatien 3 henkilövahinkoon johtavat onnettomuudet vähenevät noin 20 prosentilla. Liikkumisen turvallisuus lisääntyy kaikilla liikennemuodoilla. Lisäksi meluhaittoja vähennetään merkittävästi.

Joillekin tahoille kulkuyhteydet monimutkaistuvat ja muuttuvat pidemmiksi.

Jatkotoimet

Tiesuunnitelma on hyväksyttävänä. Hankkeen toteuttamiselle ei ole vielä myönnetty rahoitusta.