Hyppää sisältöön

Nopeusrajoitusohjeen päivitystyö käynnissä

Väylävirasto on aloittanut maanteiden nopeusrajoitusohjeen päivitystyön loppuvuodesta 2022 taustatiedon keräämisellä. Prosessin alkuvaiheessa ei vielä tiedetä, miten ohje muuttuu vai tuleeko olennaisia muutoksia ollenkaan. Päivitys ja mahdollisten muutosten voimaantulo on pitkä prosessi.

Mistä nopeusrajoitusohjeessa on kyse?

Nopeusrajoitusohje määrittelee, missä raameissa alueellisesta tienpidosta vastaavat ELY-keskukset asettavat nopeusrajoitukset maanteille eli valtion tieverkolle, jota on yhteensä noin 78 000 kilometriä. Ohje ei ota kantaa yksittäisten tieosuuksien nopeusrajoituksiin, vaan ELY-keskukset toimeenpanevat ohjekokonaisuutta määrittäessään nopeusrajoituksia tiekohtaisesti.

Väyläviraston ohje koskee vain maantieverkkoa, eli taajama-alueiden katuverkon nopeusrajoituksista päättävät kaupungit ja kunnat kuten tähänkin asti.

Miksi ohjetta päivitetään?

Nykyinen ohje on vuodelta 2009, joten sen tarkistaminen eli päivitystarpeen arviointi on nyt ajankohtaista. Ohjeen laatimisen jälkeen on myös tapahtunut muutoksia esimerkiksi lainsäädännössä (esimerkiksi uusi tieliikennelaki) sekä liikennehallinnon virastoissa ja niiden roolissa. Lisäksi liikennejärjestelmän toimintaa ohjaavat strategiat, kuten Liikenne 12 -kokonaisuus, valtakunnallinen liikenneturvallisuusstrategia ja fossiilittoman liikenteen tiekartta on laadittu nykyisen ohjeen voimaantulon jälkeen.

Päivityksen yhteydessä myös varmistetaan, että nopeusrajoitusjärjestelmä on kokonaisuutena johdonmukainen ja linjassa nykyisten liikenne- ja ympäristöolosuhteiden kanssa. Siten ohjeella pyritään varmistamaan yhteneväinen palvelutaso eli saavutettavuus ja turvallinen liikenne koko maassa.

Mikä on päivitystyön aikataulu?

Nopeusrajoitusohjeen päivitys ja mahdollisten muutosten voimaantulo on pitkä prosessi. Työn alkuvaiheessa varmistetaan riittävä ja ajantasainen tieto nopeusrajoitusten vaikutuksista. Käytännössä tämä tarkoittaa taustatarkasteluja eri nopeusrajoitusvaihtoehtojen vaikutuksista matka-aikaan, liikenneonnettomuuksiin, päästöihin ja esimerkiksi meluun. Lisäksi tarkastellaan Suomessa käytössä olevien talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitusten toimivuutta ja vaikutuksia.

Taustatarkasteluista saatavaan tietoon perustuen lopulta päivitetään nopeusrajoitusohje. Jos konkreettisia muutoksia tulee, voitaisiin niitä nähdä tieverkolla todennäköisesti aikaisintaan vuonna 2024. Tämä kuitenkin riippuu muun muassa mahdollisten muutosten suuruusluokasta.

Alenevatko vai nousevatko maantienopeudet, entä luovutaanko talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksista?

Koska työ on vasta käynnistynyt, on ennenaikaista tehdä minkäänlaisia arvioita sen lopputuloksesta. Päivityksen yhteydessä kuitenkin tarkastellaan myös esimerkiksi talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitusten toimivuutta ja vaikutuksia. Ohjepäivitys ei välttämättä tarkoita tienkäyttäjille näkyviä konkreettisia muutoksia nykytilanteeseen.

Miten liikenneturvallisuus ja liikenteen päästöt otetaan huomioon ohjeen päivityksessä?

Ajoneuvojen nopeustasolla on merkittävä vaikutus liikenneturvallisuuteen ja onnettomuuksien seurausten vakavuuteen. Siksi mahdollisilla nopeusrajoitusjärjestelmän muutoksilla saavutettavia liikenneturvallisuushyötyjä tarkastellaan päivitystyön aikana. Nopeusrajoituksilla on kuitenkin muitakin yhteiskunnallisia vaikutuksia, jotka tulee liikenneturvallisuusstrategian mukaisesti ottaa huomioon ohjeen laadinnassa ja nopeusrajoituksiin liittyvässä päätöksenteossa.

Nopeusrajoitusten vaikutukset liikenteen päästöihin ovat yksi tärkeä näkökulma muiden vaikutusten joukossa, kun ohjetta päivitetään.