Yhteystiedot

Uudenmaan ELY-keskus

projektipäällikkö

Kirsi Pätsi

  • 0295 021 331

Finnmap Infra Oy

projektipäällikkö

Niko Janhunen

  • 09 8565 3860

Kt 51 Sunnanvikin eritasoliittymä

Tiehanke Suunnitteilla Uusimaa

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Siuntion kunta laativat tiesuunnitelmaa Sunnanvikin eritasoliittymän rakentamiseksi kantatien 51, seututien 115 ja Timalantien liittymään Siuntiossa. Hanke liittyy kantatien 51 tiejakson Kirkkonummi-Inkoo parantamishankkeeseen, josta on laadittu aluevaraussuunnitelma vuonna 2017. Sunnanvikin eritasoliittymä on valittu aluevaraussuunnitelmajakson kiireellisimmäksi toteutuskohteeksi.

Ilmakuvapohjainen esitys hankkeen sijainnista kt 51 ja mt 115 liittymässä.

 

Tavoitteena on liikenteen sujuvuuden ja matka-ajan ennakoitavuuden paraneminen tärkeällä työmatka- ja joukkoliikennereitillä.

 

 

Lähtökohdat

Kantatie 51 yhdistää läntisen Uudenmaan pääkaupunkiseutuun ja sen työssäkäyntialueeseen. Se on myös tärkeä tavaraliikenteen reitti mm. satamien tiekuljetuksille. 

Sunnanvikin liittymän merkitys on suuri erityisesti Siuntiosta itään päin suuntautuvalle työmatka- ja asiointiliikenteelle. Seututie 115 (Siuntiontie) on tärkein Siuntion keskustaan johtava yhteys Helsingin suunnasta. Omakotitaloaluetta palvelevan Timalantien rooli muuttuu tulevaisuudessa koko eteläistä aluetta palvelevaksi kokoojakaduksi.

Nykyinen tasoliittymä on ruuhka-aikoina erittäin kuormittunut. Pitkät odotusajat Siuntion suunnasta kantatielle liityttäessä lisäävät erityisesti risteämisonnettomuuksien riskiä.

Suunnitelman sisältö

Tiesuunnitelmassa esitetään Sunnanvikin eritasoliittymän rakentaminen kantatielle 51. Seututien 115 ja Timalantien tasoliittymät katkaistaan ja liikenne ohjataan rinnakkaiskatujen kautta eritasoliittymään.

Seututien 115 ja Timalantien itäpuolelle suunnitellaan jalankulku- ja pyöräilyväylä, josta järjestetään yhteydet eritasoliittymän rampeille suunniteltaville linja-autopysäkeille. Kantatien pohjoispuolelle suunnitellaan nykyisen ja kaavoitetun asutuksen edellyttämät meluntorjuntatoimenpiteet.

Tavoitteet

Suunnitelman tavoitteena on liikenteen sujuvuuden ja matka-ajan ennakoitavuuden paraneminen tärkeällä työmatka- ja joukkoliikennereitillä. Suunnitelmassa parannetaan liikenneturvallisuutta korvaamalla erittäin riskialtis tasoliittymä eritasoratkaisuilla.

Tiesuunnitelman ratkaisut mahdollistavat kantatien leventämisen nelikaistaiseksi tulevaisuudessa. 

Suunnittelun eteneminen

Tiesuunnitelman laatiminen on käynnistynyt syksyllä 2019. Tiesuunnitelma valmistuu vuonna 2021.

Tiesuunnitelmaa laaditaan vuorovaikutuksessa asukkaiden, maanomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa.  Suunnittelijoihin voi olla yhteydessä koko suunnittelun ajan.