Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Lappeenrannan kaupunki

Projektipäällikkö

Eero Harju

  • 040 635 1256

Maantien 387 (Vaalimaantie) Nordkalkin eteläportin tieyhteyden liittymä- ja kevyenliikenteenjärjestelyt, Lappeenranta

Tiehanke Käynnissä

HANKE ON VALMISTUNUT 2019

KAS ELY-keskus, Lappeenrannan kaupunki ja Nordkalk Oy ovat vastanneet yhteistyössä hankkeen suunnittelusta ja hankkeen I toteutusvaiheen rahoituksesta kevyen liikenteen raittiyhteyden rakentamiseksi välille Rinnetie-Mattilantie.

Hankkeen taustaa

Hanke liittyy osaltaan samanaikaisesti käynnissä olleeseen Nordkalkin ja Parocin alueen sisäiseen asemakaavamuutokseen ja avolouhosalueella vuonna 2016 käynnistyneisiin tuotannon laajennus- ja muutostoimenpiteisiin, joiden johdosta kaivosalueen kaikki liikenne on siirtynyt kulkemaan pelkästään maantiehen 387 (Vaalimaantiehen) liittyvän eteläportin nykyisen yksityistieyhteyden (Sementtitie) kautta. Varsinaisella tehdasalueella Nordkalk Oy:n toimesta tehtyjen kulkujärjestelymuutosten lisäksi erillisenä hankkeena on toteutettu samanaikaisesti Väyläviraston toimesta Mustolan teollisuusraiteen tehdasalueelle johtavan tasoristeyksen parantamistoimenpiteet.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on varautunut osaltaan pohjoispuolisen kulkuyhteyden poistumiseen. Mattilan eritasoliittymässä maantien 387 kiertoliittymään lännestä liittyvään ramppiin on rakennettu erityisesti raskaan liikenteen liikennevirtaa palveleva lisäkaista vuoden 2015 lopussa. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on toteuttanut kustannuksellaan yleisellä tieverkolla tarvittavat Ihalaisen teollisuusaluetta koskevat viitoitusmuutokset alueen pohjoispuolen portin poistamisajankohdan yhteydessä 27.12.2016.

Hankkeen sisältö

Nykyinen, vuonna 2017 rakennettu Sementtitien kevyen liikenteen yhteys yhdistää Ihalaisen teollisuusalueen kevyen työmatkaliikenteen maantien 387 länsipuolelle rakennettavaan uuteen kevyen liikenteen yhteyteen (J1). Tämä 0,63 km pitkä raittiyhteys ulottuu Kuuselan asuntoalueelle johtavan Rinnetien katuliittymästä Mattilantien/Mikontien katuverkon liittymäalueelle, jossa se liittyy nykyisiin katuverkon raitteihin.

Kevyen liikenteen väylän rakentamisen yhteydessä rataverkon nykyisen alikulkusillan ja siihen liittyvän raittirakenteen toimivuus turvataan tukimuuri- ja kaiderakenteilla. Raittiosuus paaluvälillä 0-200 toimii jatkossa myös kaksoisraiteen rata-alueen tarvitsemana huoltotieyhteytenä.

Samassa yhteydessä parannetaan mt 387 (Vaalimaantien) linja-autopysäkkejä, risteävien kevyen liikenteen väylien suojatiesaarekkeita ja niihin liittyviä kaista- ja ajoratamerkintöjä koko hankealueen osalta.

Suunnitelmakartta (pdf)

Hankkeen vaikutukset

I rakennusvaiheen toimenpiteillä parannetaan em. risteysalueiden pistekohtaista liikenneturvallisuutta ja kevyen liikenteen olosuhteita tehdasalueen työmatkaliikenteen sekä maantien länsipuolisten asuntoalueiden kulku- ja yhteystarpeiden osalta.

Hankekohteen jatkoparantamistarpeet

Sementtitien yksityistie ja sen liittymä maantielle 387 säilyy I toteutusvaiheessa vielä paikallaan. Liittymän porrastus etelän suuntaan ja siihen liittyvät maisemointi- ja melusuojausläjitykset sekä maantiehen 387 kohdistuvat kaista-, keskisaareke- ja tievalaistustarpeet jäävät II toteutusvaiheeseen.

Hankkeen II rakennusvaiheen osalta ei ole vielä päätettyä toteutusajankohtaa eikä sen edellyttämää kustannusjakosopimusta. II rakennusvaiheen arvioidut toteutuskustannukset ovat yhteensä noin 1,1 M€.

Hankkeen aikataulu ja vaikutukset

Rakennustyöt alkavat 6.5.2019 ja ne valmistuvat viimeistään 29.11.2019. Pääosin maantien länsilaitaan sijoittuvalla, vajaan kilometrin mittaisella työmaaosuudella ei ole merkittävää vaikutusta maantien liikenteelliseen toimivuuteen. Kohde on osoitettu työmaatauluin sekä työkohteen edellyttämillä turvalaitteilla ja nopeusrajoituksilla.

Toteuttajat ja yhteystiedot

Työn toteutuksesta vastaa urakoitsija Kreate Oy. Urakkahinta on 0,38 M€ (alv 0 %).

Kohteen rakennuttajana toimii Lappeenrannan kaupunki, valvojana toimii projektipäällikkö Eero Harju, puhelin 040 635 1256, [email protected].