Hyppää sisältöön

Valtion rooli

Liikenne- ja viestintäministeriö, Väylävirasto ja ELY-keskukset osallistuvat alueelliseen liikennejärjestelmätyöhön ja maankäytön suunnitteluun.

Väylävirasto:

 • vastaa radanpidosta ja vesiväylistä ylimaakunnallisten, maakunnallisten ja suurten kaupunkiseutujen (Helsinki, Tampere, Turku, Oulu) liikennejärjestelmäsuunnittelussa ja liikennejärjestelmätyössä sekä maakuntien aiesopimuksien laadinnassa, tarjoaa raideliikenteen ja vesiliikenteen osaamista työhön sekä vastaa että suunnitelmat toteuttavat valtakunnallisia linjauksia (mm. strategiset päämäärät, TTS-linjaukset).

 • osallistuu maakuntakaavoitukseen ja yhdyskuntarakenteen kannalta tärkeiden yleiskaavojen, rakennesuunnitelmien ja vastaavien selvitysten laadintaan kannanotoilla, selvityksin ja tarvittaessa ohjaus- tai työryhmiin osallistumalla, vastaa ratojen ja vesiväylien maankäyttövarauksista sekä lausuu LVM:lle maakuntakaavoista vahvistusvaiheessa

 • osallistuu Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman ja Helsingin liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2019 laatimiseen sekä seuraa Turun, Tampereen ja Oulun rakennemallitöitä

 •  osallistuu 4 suurimman kaupunkiseudun MAL-sopimusten valmisteluun ja täytäntöönpanoon sekä seuraa MAL-sopimusten valmistelua ja osallistuu tarvittaessa (radanpidon kysymykset)

 • osallistuu aktiivisesti asiantuntijavirastona liikennepolitiikan ja liikennettä koskevien muiden valtakunnallisten linjausten valmisteluun ja toimeenpanoon

ELY-keskusten L-vastuualue

 • vastaa valtakunnallisten, ylimaakunnallisten, maakunnallisten, seudullisten ja paikallisten tavoitteiden yhteensovittamisesta kyseisen tason tavoitteiksi sekä niiden edistämisestä, käytännön toteuttamisesta ja toteutettavuuden varmistamisesta

 • Maakuntatason liikennejärjestelmäsuunnittelussa keskeisiä näkökulmia ovat kaikki liikenne- ja liikkumismuodot, matka- ja kuljetusketjut, liikenneverkkojen ja solmupisteiden strategiset valinnat, liikennejärjestelmän toimivuuden periaatteet sekä liikenteen ja maankäytön yhteys. Seudullisella tasolla näkökulmia liikennejärjestelmän ja maankäytön kytkentä, kestävä ja turvallinen liikkuminen, toimiva ja kustannustehokas liikennejärjestelmä, kunnossapito sekä kriittiset kuljetus- ja matkaketjut.

 • vastaa liikennejärjestelmän tilan seurannasta

 •  vastaa maakunta-, yleis- ja asemakaavoituksessa eritasoisten liikennejärjestelmään liittyvien tavoitteiden yhteensovittamisesta ja toteutettavuuden varmistamisesta, huolehtii liikenneselvitysten ja liikenteellisten vaikutusarviointien riittävyydestä sekä varmistaa väyläverkoston kehittämisen toteutettavuudesta

 • kantaa vastuuta rakennesuunnittelun ja liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteensovittamisesta

 • osallistuu suurten kaupunkiseutujen MALPE-sopimusten valmisteluun ja täytäntöönpanoon sekä vastaa keskisuurten kaupunkiseutujen kasvusopimuksista

 • osallistuu valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja -työhön tuottamalla tietoa alueellisista erityispiirteistä ja -tarpeista sekä seurantatietoa liikennejärjestelmän tilasta alueella

Liikenne- ja viestintäministeriö

 • vastaa valtakunnan liikenneverkon kehittämisestä ja liikennestrategioista

 • seuraa ylimaakunnallista ja maakunnallista liikennejärjestelmäsuunnittelua ja liikennejärjestelmätyötä sekä maakuntien aiesopimusten valmistelua

 • osallistuu suurten kaupunkiseutujen (Helsinki, Tampere, Turku, Oulu) liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja liikennejärjestelmätyöhön tuoden suunnitteluun strategisen näkemyksen ja seuraa strategisesti merkittäviä projekteja

 • lausuu tarvittaessa yhdessä Väyläviraston kanssa maakuntakaavan luonnos- ja ehdotusvaiheista, lausuu YM:lle vahvistusvaiheessa

 • osallistuu Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman ja HLJ 2015 laatimiseen sekä seuraa Turun, Tampereen ja Oulun rakennemallitöitä

 • vastaa YM:n kanssa neljän suurimman kaupunkiseudun MAL-sopimuksista

 • vastaa TEM:n ja YM:n kanssa kasvusopimuksista, edistää liikennehankkeiden valtion osuutta