Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Hilkka Tsupari

  • 029 5021 353

HTJ Oy

valvontakonsultti

Tuovi Mattila

  • 050 472 3446

GRK Infra Oy

työpäällikkö

Juha Junttila

  • 050 558 5689

Vt 3 Viralan eritason pohjavedensuojauksen, linja-autopysäkkien ja liityntäpysäköintialueen rakentaminen

Tiehanke Valmistunut Kanta-Häme

Valtatie 3 on päätieyhteys, jolla kulkee kaukoliikenteen linja-autoliikennettä. Viralan eritasoliittymään ei ole toteutettu joukkoliikenteen pysäkkejä. Viralan kohdalla valtatie 3 sijoittuu osittain pohjavesialueelle. Alueen kuivatus- ja pohjavedensuojausjärjestelyt ovat puutteelliset, mikä vaikuttaa myös pohjaveden laatuun.

Vt 3:lle rakennetaan pohjavedensuojaus välille Nummelan risteyssilta - Turengintien risteyssilta. Sekä Viralan eritasoliittymään rakennetaan pysäkkiramppi valtatien länsipuolelle ramppien väliin eteläisen suunnan vuoropysäkkiä varten. Pohjoisen suunnan pikavuoropysäkki sijoitetaan liittymän itäpuolelle liittymisrampin alkuun. Myös maanteille 292 ja 13838 tehdään paikallisliikenteen pysäkit sekä jalankulku- ja pyörätie. Turengin risteyssillalle tehdään korotettu ja kavennettu jalankulku- ja pyörätie sekä muita korjaustoimenpiteitä. Maantien suuntaiselta jalankulku- ja pyörätieltä rakennetaan jalankulkuyhteys uuden pysäkkirampin pysäkille. Uusi liityntäpysäköintialue ajoyhteydellä maantielle 13838 rakennetaan eritasoliittymän länsipuolelle.

Hankkeen taustat

Eritasoliittymä sijaitsee Tarinmaan I-luokan pohjavesialueella, lähes kokonaan pohjaveden muodostumisalueella. Tarinmaan pohjavesialueella on kaksi vedenottamoa (Kirkonkylä ja Kaipiala). Vuonna 1992 on toteutettu pohjavedensuojauksia valtatielle 3 sekä eteläpuolen rampeille. Nämä suojaukset eivät ole riittäviä, sillä pohjaveden kloridipitoisuus on suojauksista huolimatta osittain kohonnut pääosin maantieliikenteen ja teiden suolauksen takia.  Suojaus ei myöskään kata koko eritasoliittymän aluetta.

Hankkeen tavoitteet

Viralan eritasoliittymään rakennetaan pysäkkiramppi valtatien länsipuolen ramppien väliin eteläisen suunnan pikavuoropysäkkiä varten. Pohjoisen suunnan pikavuoropysäkki sijoitetaan liittymän itäpuolelle liittymisrampin alkuun. Maanteille 292 (Turengintie) ja 13838 (Viralantie) tehdään paikallisliikenteen pysäkit, jolloin vaihtaminen pikavuoroon helpottuu.

Maanteiden 292 ja 13838 varteen rakennetaan jalankulku- ja pyörätie. Väylä sijoittuu pääosin maanteiden eteläpuolelle. Valtatien 3 ylittävälle Turengintien risteyssillalle toteutetaan korotettu ja kavennettu jalankulku- ja pyörätie nykyistä siltaa leventämättä. Jalankulku- ja pyörätieltä rakennetaan jalankulkuyhteys uuden pysäkkirampin pysäkille.

Liityntäpysäköintialue sijoitetaan eritasoliittymän länsipuolelle, länsipuolen ramppien viereen. Ajoyhteys alueelle on maantieltä 13838. 

Hankkeen eteneminen ja aikataulu

Työt aloitetaan syys-lokakuun vaihteessa 2020 ja niiden tulee olla kokonaisuudessaan valmiit 31.10.2020.

Kustannukset

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 2,84 M€.

Hanke on ELY-keskuksen ja Janakkalan kunnan yhteishanke, jossa kustannukset jakautuvat Ely-keskus 1,99 M€ ja Janakkala 0,85 M€.

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toimii kohteen rakennuttajana. Valvontakonsulttina toimii HTJ Oy. Työn toteutuksesta vastaa urakoitsija GRK Infra Oy.