Hyppää sisältöön

Vt 19 Seinäjoki-Lapua toinen vaihe

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan valtaväylän, valtatien 19, liikennemäärät ovat nopeassa kasvussa. Onnettomuusalttiin tieosuuden Seinäjoki–Lapua leventäminen nelikaistaiseksi ja liittymien muutostyöt parantavat liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta.

Nykytila

Etelä-Pohjanmaan valtaväylä, valtatie 19, palvelee pitkämatkaista liikennettä sekä Seinäjoen ja Lapuan kaupunkiseutujen maankäyttöä ja elinkeinoelämää. Seinäjoen ja Lapuan kaupungit kehittävät maankäyttöään voimakkaasti valtatien välittömässä läheisyydessä.

Valtatien 19 liikennemäärä suunnitteluosuudella on 9300 - 13000 ajon/vrk (KVL 2019). Maankäytön kehittämistoimet alueella tulevat merkittävästi lisäämään tien liikennemääriä, mikä näkyy myös uudessa valtakunnallisessa liikenne-ennusteessa. Raskaan liikenteen määrä on 950–1260 ajon/vrk (KVLRAS 2019).

Suunnittelualueella valtatiellä 19 sattuu keskimäärin yli neljä henkilövahinkoon johtavaa onnettomuutta vuodessa. Kuolemaan johtavia onnettomuuksia sattuu keskimäärin 2-3 vuoden välein (Tarva-mallinnus). Tiejakson liikenneturvallisuustilanne on heikompi kuin valtateillä keskimäärin.

Hanke ja toimenpiteet

Hankkeessa valtatietä 19 parannetaan leventämällä nelikaistaiseksi vaiheittain. Seinäjoki–Lapua hanke alkaa Seinäjoella Kivisaaren eritasoliittymän kohdalta ja päättyy Lapualla Ritamäen eritasoliittymän kohdalle. Toimenpiteisiin sisältyy myös liittymäjärjestelyjä ja meluntorjuntatoimenpiteitä. Hanke edistää maakuntakaavassa ja maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitettyjä tavoitteita parantamalla saavutettavuutta ja tieverkon tehokkuutta.

Hankkeen ensimmäinen vaihe on saanut 25 M€ rahoituksen, jolla rakennetaan Lapuan ja Nurmon ohituskaistat sekä Atrian eritasoliittymä. 

Lisätietoa ensimmäisen vaiheen etenemisestä löytyy rakennusvaiheen verkkosivulta. 

Hankkeen seuraavassa vaiheessa tieosuus rakennetaan tavoitetilaan 2+2 yhteydeksi (nopeusrajoitus 100 km/h) koko matkalla Seinäjoen ja Lapuan Koveron välillä. Tavoitetaso vaatii tiesuunnitelmien laatimisen Kivisaaren eritasoliittymän ja Nurmon ohituskaistan väliselle osuudelle, Nurmon ja Lapuan ohituskaistojen väliselle osuudelle sekä Lapuan ohituskaistan ja Koveron eritasoliittymän väliselle osuudelle. Lisäksi Koveron ja Ritamäen eritasoliittymien väliselle osuudelle tulee laatia selvitys toteutettavista vaihtoehdoista.

Aikataulu

  • Hankkeen ensimmäisen vaiheen rakennustyöt valmistuvat vuoden 2023 aikana. Rakennustöiden etenemistä voit seurata yllä esitetystä linkistä.
  • Hankkeen toisen vaiheen eli tavoitetilan tiesuunnittelu on aloitettu:
    • Tiesuunnittelu on käynnissä Seinäjoella Kivisaaren ja Atrian eritasoliittymien välisellä osuudella. Tiesuunnitelman etenemistä ja sisältöä kuvataan tarkemmin kohteen hankesivulla Kantatien 67 ja valtatien 19 parantaminen välillä Kivisaari – Atria.
    • Rakenteilla olevien ohituskaistojen välisen osuuden (Hipinmäki-Muurimäki) välin tiesuunnittelu aloitetaan vuoden 2022 aikana. Tiesuunnittelun etenemistä ja sisältöä tullaan kuvaamaan suunnittelun aikana kohteen hankesivulla Vt 19 parantaminen välillä Hipinmäki-Muurinmäki.
    • Jouttikallion ja Koveron välisen osuuden tiesuunnittelu aloitetaan edellä mainitun tiesuunnitelman jälkeen. 

Hankkeen toisessa vaiheessa hankkeelle saadaan toteuttamisvalmiit suunnitelmat 2+2 tielle koko välille Seinäjoelta Lapuan Koveroon. Koveron ja Ritamäen välisen osuuden parantamiselle ei toistaiseksi ole aikataulua.