Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Seppo Paukkeri

  • 029 534 3361

Kokkolan väylän ja sataman syventäminen

Vesiväylähanke Valmistunut Keski-Pohjanmaa

Hankkeeen kuului Kokkolan meriväylän syventämiseen liittyvät ruoppaus- ja läjitystyöt sekä väylän merkintään liittyvät turvalaitetyöt. Väylän kulkusyvyyttä kasvatettiin 14,0 metrin kulkusyvyyden vaatimusten mukaiseksi.

Hankkeen taustat

Vuonna 2017 Kokkolan Satama oli kuljetusmäärältään maamme kolmanneksi suurin yleissatama. Sataman kautta kuljetettiin 7,5 miljoonaa tonnia ulkomaankaupan kuljetuksia, joista transitiota oli noin 4,4 miljoonaa tonnia. Viennin osuus kuljetuksista on ollut erittäin merkittävä (74 %). Kuljetusmäärien kasvua ennakoidaan kaivannaisteollisuudessa ja transitioliikenteessä.

Kokkolan väylää on syvennetty edellisen kerran 2000-luvun vaiheessa, minkä jälkeen Panamax- ja Capesize-luokan aluksien käyntien määrä satamassa on kasvanut. Väylän kulkusyvyys ennen hanketta rajoitti suurimpien alusten lastausta jopa 25 % ja siksi osa aluksista lähti satamasta vajaalastissa.

Hankkeen tavoitteet

Väyläviraston ja Kokkolan Sataman yhteishanke sisälsi  Kokkolan 13,0 metrin väylän syventämiseen liittyvät ruoppaus- ja läjitystyöt sekä väylän merkintään liittyvät turvalaitetyöt. Hankkeessa väylän syvyyttä kasvatettiin 14,0 metrin kulkusyvyyden vaatimusten mukaiseksi. Väylän haraussyvyys väylän ulko-osalla on -16,2 m (N2000) sekä sisäosalla ja satama-altaassa -15,7 m (N2000).

Hankkeella on suuri merkitys Kokkolan väylän käytettävyyteen ja sataman kautta kulkevan tavaran kuljetustalouteen. Väylän syventämisellä parannettiin Kokkolan Sataman kilpailukykyä ja mahdollistettiinn suurimpien alusten täysi lastaus. Alusten kuljetuskapasiteetin kasvaessa myös alusliikenteen aiheuttamat päästöt ovat vähentyneet.

 

Hankealueen läheisyydessä sijaitsee useampia Natura 2000-verkoston alueita sekä luonnonsuojelualueita, joiden tilaa tarkkailtiin hankkeen aikana vesiluvan mukaisesti ELY-keskuksen hyväksymien vesistö- ja kalataloustarkkailujen kautta.

Hankkeen aikana syntyneet ruoppausmaat hyödynnettiin rakentamisessa. Väylän ruoppausmassat hyödynnettiin satamakentän rakentamisen täyttömassoina, jolloin muualta kuljetettavien massojen määrä väheni. Haitta-aineita sisältävät sedimentit poistettiin merenpohjasta ja sijoitettiin sataman stabilointialtaaseen.

Aikataulu ja kustannukset

Hanke toteutettiin vuosien 2018-2020 aikana. Aikaisempien ruoppaushankkeiden yhteydessä hankealueelta on löytynyt pohjaan upotettuja räjähteitä. Ennen varsinaisten ruoppaustöiden aloitusta Puolustusvoimat raivasi alueelta kartoituksen perusteella havaitut kohteet.

Kaaviokuva hankkeesta: 2017-2018 väylän ja sataman rakennussuunnittelu, 2018 rakennusurakoiden kilpailutus ja ennakkotarkkailu, 2018-2020 väylän ja sataman rakentaminen ja rakentamisen aikainen tarkkailu, 2021 jälkiseuranta

Väyläviraston ja Kokkolan Satama Oy:n hankintojen yhteiskustannus on 63 milj. €, josta

  • Kokkolan väylän ja sataman syventämishankkeen kokonaiskustannus on 45 milj. €. Väyläviraston osuus on 35 milj. € ja Kokkolan Sataman osuus 10 milj. €
  • Kokkolan Satama:n hankkeeseen liittyvien hankintojen kokonaiskustannus on 18 milj. €

Katso myös