Hyppää sisältöön

Hankinnat ja kilpailutukset

Väyläviraston toiminnan lähtökohtana on sekä ihmisten päivittäisten matkojen että yritysten raaka-aine- ja tuotekuljetusten sujuvuus ja turvallisuus.

Väylävirasto on tilaajavirasto ja työllistää noin 400 asiantuntijaa. Hankintatoimemme ja vuosittaisen noin kahden miljardin budjettimme kautta työllistämme välillisesti 14 000 henkilöä.

Käynnissä olevat kilpailutukset löytyvät julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMAsta.
Kynnysarvon alittavat ilmoitukset Tarjouspalvelusta
Lisäksi voimassa olevat puitejärjestelyt löytyvät Puitejärjestelyt-sivulta 
Tiedot suunnitteilla olevista hankinnoista löytyvät Hankintaohjelmat-sivulta.

Hankinnan toimintalinjat 

Uudistetut hankinnan toimintalinjat julkaistiin helmikuussa 2020. Hankinnan toimintalinjojen päätavoite on edistää ja varmistaa se, että pystymme virastona toteuttamaan hankinnat tehokkaasti ja laadukkaasti. Linjauksilla viestimme odotuksemme palveluntuottajamarkkinoille; mihin Väylävirasto hankkijana kiinnittää huomiota, mitä Väylävirasto pitää tärkeänä yhteiskunnallisesta vaikuttavuusnäkökulmasta eli että mahdollistamme laadukkailla liikenneväylillä sujuvan ja turvallisen liikenteen. Hankinnan toimintalinjat koskevat Väyläviraston kaikkia hankintoja sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskusten) liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen infrahankintoja.

Viraston aiemmat hankinnan toimintalinjat valmistuivat vuonna 2013. Niissä korostettiin vahvasti väylien käyttäjien tarpeiden huomioimista, markkinoiden toimivuutta ja infra-alan tuottavuutta. Näitä tavoitteita on edistetty ja vaikuttavuutta saavutettu jo toteutetuin toimenpitein. Sanotut näkökohdat ovat edelleen keskeisiä tavoitteita Väyläviraston hankintatoimessa.

Hankinnan toimintalinjojen uudistamisen ajureina ovat toimineet toimintaympäristömuutokset (liikennehallinnonalan vuoden 2019 virastouudistus) ja megatrendit (digitalisaatio, kaupungistuminen, ilmastokysymykset). Ne ovat itsessään sekä välillisesti liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan konsernistrategian, Väyläviraston strategian, toimittajamarkkinoiden ja valtionhallinnon yhteisen hankintojen kehittämisen kautta vaikuttaneet Väyläviraston hankinnan toimintalinjoihin.

Väylävirasto toteuttaa hankintatoimen kehittämistä eri toimijoiden kanssa. Käymme aktiivista vuoropuhelua palveluntuottajien ja muiden infra-alan toimijoiden kanssa ja osallistumme koko valtiohallinnon hankintatoimen kehittämiseen. Palveluntuottajamarkkinoita on kuultu myös tässä toimintalinjojen uudistamistyössä.

Hankinnan toimintalinjat pitävät sisällään kaikkia hankintoja koskevat yhteiset linjaukset sekä ns. hankintakategoriakohtaiset linjaukset, jotka kukin koskevat tietyn samankaltaisen kokonaisuuden hankintoja. Yhteiset linjaukset esitellään seuraavassa kappaleessa. Hankintakategoriakohtaiset linjaukset löytyvät Hankinnan toimintalinjat 2020 -julkaisun luvusta 3. Lisätietoja hankintakategorioista löytyy kyseisen julkaisun lisäksi Hankintakategoriat-sivulta

 

Yhteiset linjaukset 

Väyläviraston toiminnan lähtökohtana on sekä ihmisten päivittäisten matkojen että yritysten raaka-aine- ja tuotekuljetusten sujuvuus ja turvallisuus. Hankinnoissamme tämä näkyy pyrkimyksenä huolehtia siitä, että asiakkaille tärkeät tarpeet siirtyvät ja otetaan huomioon koko hankinnan elinkaaren ajan; suunnitteluvaiheesta alkaen aina toteutuksenaikaiseen toimintaan ja lopulta kunnossapitoon saakka. Aktiivinen viestintä esimerkiksi liikenneväylien kunnossapitotoimista ja rakentamishankkeista on liikenneväylien eri käyttäjäryhmille merkityksellistä ja siten keskeinen osa onnistunutta hankintaa. Palveluntuottajat toimivat asiakasrajapinnassa ja on tärkeää, että tilaajan tavoitteet asiakkaiden tarpeista välittyvät koko hankintaketjun läpi aliurakoitsijoille asti.

Väyläomaisuuden hallinta edellyttää digitaalisen tietovarannon kasvattamista myös hankintojen avulla. Laadukkaiden ja kustannustehokkaiden hankintojen toteuttamiseksi ja uusien ratkaisujen löytämiseksi sekä niin innovointikyvyn kasvattamiseksi kuin laadunhallinnan ja laadunvalvonnan kehittämiseksi hyödynnämme vuoropuhelua ja yhteistyötä markkinoiden kanssa. Tavoitteena on yhdessä markkinoiden kanssa edistää digitalisaatiota ja myös näin luoda mahdollisuuksia uudenlaisellekin liiketoiminnalle. Lisäksi hankinnoilla mahdollistetaan uusien ratkaisujen kehittämistä sekä niiden käyttöönottoa. 

Yhtenäiset vaatimukset edistävät johdonmukaista ja tasalaatuista hankintaa sekä tasapuolista ja läpinäkyvää toimintaa. Lisäksi yhtenäisillä vaatimuksilla varmistetaan hankinnan tehokkuus, kuitenkin huomioiden vaatimusten tapauskohtainen tarkoituksenmukaisuus.

Tavoitteenamme on vähentää ilmaston ja muun ympäristön kannalta haitallisia päästöjä sekä energian ja materiaalien käyttöä väylien elinkaaren aikana. Kannustamme palveluntuottajia ottamaan käyttöön vähäpäästöisiä ja energia- ja materiaalitehokkaita ratkaisuja, tuotteita ja palveluja. Sisällytämme hankintoihin ympäristökriteerejä, joilla tuemme ilmastonäkökulman, päästölaskennan, elinkaarikustannusten ja kiertotalouden huomioon ottamista.

Kehitämme hankintojen ja näiden toimintalinjojen vaikuttavuutta myös seuraamalla, mittaamalla ja analysoimalla konkreettisia tuloksia erityisesti volyymiltään ja/tai kriittisyydeltään merkittävien hankintakategorioiden osalta. Markkina-analyysien menetelmien kehittäminen ja systematisointi ovat jatkuvaa työtämme. Viestimme tuloksista ja vaikuttavuudesta säännönmukaisesti myös markkinatoimijoille. 

Onnistunut hankinta edellyttää osaamista niin tilaaja- kuin palveluntuottajapuolella. Panostamme Väylävirastossä oman osaamisemme ja laajemmin kyvykkyyksiemme kehittämiseen ja pyrimme vaikuttamaan myös alan osaamisen kehittymiseen. 

Toteutamme hankintamme julkisen hankintalainsäädännön, substanssilainsäädännön ja valtion hallinnon toimintaa säätelevän normiston puitteissa. Yhteisillä linjauksilla viestimme perusperiaatteet, jotka ohjaavat kaikkea hankintaamme hankintakategoriasta riippumatta.

Yhteiset linjaukset:

  1. Huomioimme asiakkaiden kuljetus- ja liikkumistarpeet läpi hankinnan elinkaaren.
  2. Varmistamme väyläomaisuuden hallinnan tietotarpeet kaikissa hankinnoissa. 
  3. Haemme parempaa laatua ja tehokkaampaa palvelua ja uudenlaisen liiketoiminnan mahdollistamista yhteistyössä toimittajamarkkinoiden kanssa.
  4. Edistämme hankinnoilla ilmasto- ja kestävän kehityksen tavoitteita.
  5. Hankintamme perustuvat yhtenäisiin toimintatapoihin ja asiakirjoihin