Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Vesa Virtanen

 • 0295 022 844

Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö

Seppo Parantala

 • 040 844 1912

E18 Turun kehätie välillä Naantali-Raisio

Tiehanke Suunnitteilla Varsinais-Suomi

Väylävirasto on käynnistänyt keväällä 2021 Turun kehätien (E18, kantatie 40) tiesuunnitelman laatimisen välillä Naantali‒Raisio. Tiesuunnitelma perustuu vuonna 2020 hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan. Hanke on osa E18 Turun kehätien kehittämistä. Tavoitteena on Euroopan laajuisen liikenneverkko TEN-T:n ydinverkon vaatimusten saavuttaminen Naantalin ja Raision kaupunkirakenteen sisällä. Tiesuunnitelma valmistuu arvion mukaan loppuvuodesta 2023. Tavoitteena on, että hanke on toteuttamisvalmiudessa noin 2020-luvun puolivälissä.

Ajankohtaista

Tiesuunnitelmasta kerättiin kesä-elokuussa paikkaan sidottua palautetta karttakyselyllä. Karttakyselyssä kommentit voi paikantaa kartalle ja siten selkeämmin ilmaista, mitä suunnittelualueen kohtaa palaute koskee. Karttakyselyyn vastanneet tekivät yhteensä 86 karttamerkintää, joissa oli mukana jokin selite. Saatua palautetta hyödynnetään tiesuunnittelussa.

Koonti karttakyselyn kommenteista ja vastauksista niihin on ladattavissa seuraavasta linkistä: Karttakyselyn koonti (pdf)

Palautetta voi antaa ja kysymyksiä esittää verkkosivujen palautelomakkeella koko tiesuunnitelmavaiheen ajan.

E18 Turun kehätien parantamisen tiesuunnitelmaluonnoksia käsiteltiin kuntakohtaisissa työpajoissa, jotka olivat avoimia kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille. Naantalin kaupungintalolla 14.6.2022 yleisöä oli paikalla 34 henkilöä, ja Raision kaupungintalolla 15.6.2022 yleisöä oli 24 henkilöä.

Tilaisuuksissa esiteltiin tiesuunnitelman tilannetta ja tarkentuneita ratkaisuja. Työpajaosuudessa kokoonnuttiin karttojen ja suunnitelmamallien ääreen keskustelemaan suunnitelmista. Osallistujilla oli mahdollisuus antaa palautetta suunnitelluista maanteiden, jalankulun ja pyöräliikenteen väylien, katujen ja yksityisteiden järjestelyistä sekä liikenteen aiheuttamien haittojen alustavista torjuntatoimenpiteistä kuten meluntorjunnasta.

Näiden teemojen lisäksi Naantalin tilaisuudessa esiteltiin Turun kehätien Naantalin alueen ja Viestitien alustavaa asemakaavaluonnosta. Tilaisuuksien esitysmateriaalit ja yleisökysymykset vastauksineen sisältävät muistiot ovat ladattavissa seuraavista linkeistä:

Työpajatilaisuus 14.6.2022, Naantali
Esitykset (pdf)
Muistio (sis. yleisökysymykset vastauksineen) (pdf)

Työpajatilaisuus 15.6.2022, Raisio
Esitykset (pdf)
Muistio (sis. yleisökysymykset vastauksineen) (pdf)

Tiesuunnitelman luonnokset ovat ladattavissa seuraavista linkeistä:

Lataa tästä Melutilanne nykyverkolla ja nykyisillä liikennemäärillä (pdf)
Lataa tästä Suunnitelman melutilanne vuoden 2050 liikennemäärillä ilman esteitä (pdf)
Lataa tästä Suunnitelman melutilanne vuoden 2050 liikennemäärillä esitetyillä meluesteillä (pdf)
Lataa tästä Suunnitelmakartta1_Järvelä (pdf)
Lataa tästä Suunnitelmakartta2_Ruona_Vanto (pdf)
Lataa tästä Suunnitelmakartta3_Kaanaa (pdf)
Lataa tästä Suunnitelmakartta4_Temppelivuori_Krookila (pdf)
Lataa tästä Suunnitelmakartta5_Raisionkaari (pdf) 

Naantali-Raisio -välin tiesuunnittelusta voi antaa palautetta tai esittää kysymyksiä hankesivujen palautelomakkeen kautta.

Hankealue

Suunniteltava hanke sisältää Turun kehätien parantamisen noin yhdeksän kilometrin matkalta Kuparivuoren tunnelin itäpuolelta (Humalistontien liittymästä) Naantalista Raisionkaaren eritasoliittymän itäpuolelle Juhaninkujan liittymään Raisioon, jossa suunnittelualue liittyy aiemmin (v. 2020) laadittuun E18 Turun kehätien parantaminen Raision keskustassa -tiesuunnitelmaan. Suunnittelualueeseen kuuluu myös maantie 185 (Naantalin pikatie) pohjoispäästään Pernon eritasoliittymään saakka. Kehätielle ei suunnitella uusia linjauksia vaan tie parannetaan nykyiselle linjaukselleen. Hankealue on esitetty alla olevassa kuvassa.

Kuva esittää hankealuetta karttapohjalla.

Hankkeen lähtökohdat

Tiesuunnitelma perustuu vuonna 2020 hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan. Yleissuunnitelmassa esitetään seuraavia toimenpiteitä:

 • E18 Turun kehätie parannetaan nelikaistaiseksi Ruonan yhdystien ja Raision keskustan välillä.
 • Järvelän eritasoliittymään toteutetaan ramppiyhteydet myös lännestä eli Rymättylän suunnasta.
 • Ruonan yhdystien tasoliittymään toteutetaan eritasoliittymä.
 • Vanton eritasoliittymästä poistetaan lännen suunnan rampit ja idän eli Raision suunnan ramppeja parannetaan.
 • Kaanaan eritasoliittymä parannetaan siten, että E18 Turun kehätien linjaus on jatkuva.
 • Raisionlahden kohdalla junarata rakennetaan uudelleen hieman etelämmäksi. Rinnakkaiskatuyhteys toteutetaan kehätien eteläpuolelle. Kävely- ja pyöräväylät sijaitsevat kehätien molemmilla puolilla.
 • Krookilan kohdalle rakennetaan suuntaiseritasoliittymä, josta on rampit vain itään eli Raision suuntaan. Rinnakkaiskatuyhteydet toteutuvat kehätien molemmille puolille Krookilan eritasoliittymästä Raision keskustaan.
 • Raisionkaaren kohdalle tehdään eritasoliittymä.
 • Seututielle 185 Meyerin telakan kohdalle toteutetaan eritasoliittymä, josta on yhteys Krookilan eritasoliittymään.

Lisäksi yleissuunnitelmassa esitetään melusuojausten alustavat sijainnit sekä periaateratkaisut.

Tiesuunnitelmavaiheessa tarkistetaan edellä mainittuja yleissuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä ja niiden toteuttamista.

Tiesuunnittelun eteneminen ja vaikutusmahdollisuudet

Hankkeen tiesuunnitelman laatiminen on käynnistetty keväällä 2021 maastotietojen hankinnalla. Tiesuunnittelukonsultiksi on valittu Ramboll Finland Oy. Syksyn 2021 aikana tarkistetaan tiesuunnitteluvaiheen tavoitteet ja organisoidaan hankkeen työt sekä aloitetaan tiesuunnitelman perusratkaisun määrittely. Tiesuunnitelman varsinainen laatimisvaihe alkaa maaliskuussa 2022 ja kestää noin vuoden. Tiesuunnitelma valmistuu arvion mukaan loppuvuodesta 2023. Tiesuunnitelman laatimisprosessi sekä sen aikaiset vaikutusmahdollisuudet on esitetty oheisessa kuvassa.

Aikataulukaavio kesäkuusta 2021 lokakuuhun 2023. Kaavioon on merkitty tiesuunnittelun vaiheet: 1. lähtökohdat ja tavoitteet, työn organisointi 6-10/2021. 2. Tiesuunnitelman perusratkaisu 11/2021-2/2022. 3. Tiesuunnitelman laatiminen 3/2022-4/2023. 4. Tiesuunnitelman viimeistely 4-10/2023. Lisäksi kaaviossa on esitetty vaikutusmahdollisuudet suunnittelun aikana: Ensimmäinen yleisötilaisuus 10/2021, työpajat ja asukastilaisuudet 5/2022, toinen yleisötilaisuus 6/2023.

Tiesuunnitelman laadinnan aikana järjestetään alueen asukkaille, yrityksille, maanomistajille ja kaikille hankkeesta kiinnostuneille mahdollisuuksia osallistua suunnitteluun. Kaikille avoimien yleisötilaisuuksien lisäksi hankkeen aikana järjestetään karttapalautekysely sekä sidosryhmille suunnattuja työpajoja. Suunnittelusta ja tilaisuuksista tiedotetaan viranomaisten tietoverkoissa, alueen lehdissä ja hankkeen internet-sivuilla. Lisäksi hankkeesta kiinnostuneet voivat internet-sivuilla ilmoittautua postituslistalle, jonka kautta tiedotetaan sähköpostitse osallistumistilaisuuksista ja hankesivujen päivityksistä.

Hankkeen perustiedot


Lataa hankekortti (pdf)
Aikataulu
Toteuttamisvalmius aikaisintaan
2020-luvun puolivälissä
Yhteistyökumppanit
Naantalin kaupunki
Raision kaupunki
Turun kaupunki
Kustannukset
173 M€, MAKU 130 (2015=100)
Vastuutahot
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Väylävirasto
Tavoitteet

Hanke on osa E18 Turun kehätien kehittämistä. Tavoitteena on TEN-T-ydinverkon vaatimusten saavuttaminen Naantalin ja Raision kaupunkirakenteen sisällä.

 • Kehittämisselvitys 2014
 • Yleissuunnitelma ja YVA
 • Yleissuunnitelman hyväksyminen
 • Tiesuunnitelma 2021-2023

Videokuvaa kehätien liikenteestä

 

Liity hankkeen postituslistalle

Hankkeelle on perustettu postituslista, jonka kautta tiedotetaan hankkeen etenemisestä ja osallistumistilaisuuksista. Postituslistalle ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse tietoa ajankohtaisista asioista, kuten tiedotteista, nettisivuille päivitetyistä aineistoista ja tilaisuuksista. Ilmoittaudu postituslistalle täyttämällä yhteystietosi alla olevasta linkistä avautuvalle lomakkeelle.

Liity postituslistalle

Postituslistalle ilmoittautuneiden yhteystietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (Asetus (EU) 2016/679) mukaisesti. Rekisterinpitäjänä toimii Väylävirasto. Lisätietoja tietosuojasta löytyy osoitteesta http://www.vayla.fi/tietosuoja

Ajankohtaista hankkeessa