Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Teppo Leppäaho

  • 050 3509 897

Sitowise Oy

Suunnittelun projektipäällikkö

Maija Ketola

  • 020 747 6131

Vt 19 parantaminen välillä Hipinmäki-Muurimäki

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen alkuvuodesta 2023. Tiesuunnitelma valmistuu loppuvuodesta 2024. Hankkeen toteuttamisajankohta ei ole vielä selvillä.

Suunnittelualue ja tiestön nykytila

Valtatie 19 kuuluu pääväyläasetuksen mukaiseen maanteiden runkoverkkoon. Valtatiellä 19 on tärkeä rooli valtakunnallisten yhteyksien sekä seudullisen ja alueellisen arkiliikkumisen kannalta. Valtatiellä 19 kulkee runsaasti raskasta liikennettä. 

Suunnittelualue alkaa eteläpäässä rakenteilla olevan Atrian eritasoliittymän ja siihen liittyvän ohituskaistaosuuden päättymiskohdasta ja päättyy pohjoispäässä rakenteilla olevan Muurimäen eritasoliittymän ja siihen liittyvän ohituskaistaosuuden alkamiskohtaan. Suunnittelualueen  pituus on noin 7,0 kilometriä. Tiesuunnitelmalla täydennetään rakenteilla olevien tieosuuksien välinen osuus 2+2-kaistaiseksi tieksi koko matkalla. 

Suunnittelukohteen sijainti kartalla (pdf, 9 Mt)

Valtatie 19 on nykyisellään yksiajoratainen kaksikaistainen maantie, jonka nopeusrajoitus on 80 kilometriä tunnissa. Suunnittelualueen liikennemäärä on 10 900 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on 950 ajoneuvoa vuorokaudessa. Suunnittelualueella sijaitsevat liittymät ovat tasoliittymiä. 

Valtatien 19 suunniteltavalla tiejaksolla on heikot ohitusmahdollisuudet, maatalousliikenne ja suuri raskaan liikenteen osuus, joista seuraa muun muassa liikenteen sujuvuus- ja turvallisuusongelmia. Valtatielle on myös vaikea liittyä sivusuunnasta, mikä voi aiheuttaa riskikäyttäytymistä.

Hankkeen tavoitteena on parantaa valtatieliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Suunnitelman sisältö

Valtatien 19 tavoitetilassa Seinäjoen ja Lapuan välinen tieosuus on keskikaiteellinen 2+2-kaistainen tie, jonka kaikki liittymät ovat eritasoliittymiä. Tavoitetilanteessa valtatiellä on maantietasoinen rinnakkaistieverkko, johon ohjataan jalankulku, pyöräily ja muu hidas liikenne. Katkaistut yksityistie- ja maatalousliittymät korvataan yksityistiejärjestelyillä.  Tiesuunnitelman laatimiseen sisältyy myös meluntorjunnan suunnittelu. 

Tiesuunnitelmaratkaisuissa huomioidaan ja arvioidaan ratkaisujen ympäristövaikutukset. Valmis tiesuunnitelma pitää sisällään tiestön parantamisratkaisut tarvittavine aluevarauksineen, vaikutusarvioineen ja kustannusarvioineen. Tiesuunnitelma toimii lähtökohtana myöhemmin toteutettavalle rakentamissuunnitelmalle. 

Ajankohtaista

Suunnittelua ohjaava hankeryhmä on valinnut jatkosuunnitteluun tieverkkovaihtoehdon, jossa eritasoliittymä sijoittuu Ruhan kohdalla Mäki-Muilun asuinalueen eteläpuolelle. Valittu liittymäpaikka palvelee suunnittelualueen liikenneverkkoa kokonaisuutena parhaiten ja aiheuttaa vähiten kiertohaittaa. Lisäksi Hipintien liittymän kohdalle suunnitellaan silta valtatien 19 ali.  Tämänhetkiseen suunnitelmaluonnokseen pääse tutustumaan alla olevasta linkistä.

Suunnitelmaluonnoksessa on pyritty huomioimaan asukaspajatilaisuudessa saatu palaute rinnakkaisteiden suhteen. Rinnakkaisteiden linjaukset tarkentuvat vielä mm. pohjatutkimusten valmistuttua.

Tiesuunnitelmavaiheen pohjatutkimukset ovat käynnistyneet. Pohjatutkimuksia suunnittelualueella tehdään vuoden vaihteen 2023-2024 molemmin puolin.

Hankkeen seuraava yleisötilaisuus tullaan pitämään arviolta syksyllä 2024 ja tästä tullaan erikseen ilmoittamaan tietoverkossa ja paikallisissa lehdissä. Lisäksi ilmoitamme tilaisuudesta hankkeen sähköpostilistalle liittyneille. Sähköpostilistalle on mahdollista ilmoittautua tämän sivun kautta.

Linkki yleisötilaisuuden karttapalautteeseen:

Postituslistalle pääsee täyttämällä seuraavan linkin kautta avautuvan lomakkeen:

Hankkeen vaikutukset

Hanke lisää valtatien 19 liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Kuljetusreitit satamiin ja naapurimaakuntiin muuttuvat myös sujuvammiksi. Hankkeen vaikutukset täsmentyvät suunnittelutyön edetessä. 

Suunnitteluprosessi ja aikataulu

Tiesuunnitelman laatiminen on käynnistetty vuoden 2023 alussa ja se valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä. Tiesuunnitelman laadinnassa käytetään avointa ja vuorovaikutteista suunnittelutapaa. Suunnittelutyön aikana ollaan yhteydessä alueen asukkaisiin, maanomistajiin ja muihin osallisiin. 

Kun tiesuunnitelma valmistuu, se lähetetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaiseen käsittelyyn, jolloin tiesuunnitelma asetetaan nähtäville kuukauden ajaksi ja tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri sidosryhmiltä. Tämän jälkeen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tekee tiesuunnitelmaa koskevan hyväksymispäätöksen. Tavoitteena on, että hankkeen toteutus on mahdollista aloittaa lähivuosina. Toteutusaikataulu riippuu rahoituksen järjestymisestä.