Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Hannu Moilanen

  • 0295 029 191

Maantien 14871 parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Rantaportintie – mt 4062 liittymä, Imatra ja Ruokolahti

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Karjala

Karttakuva Imatran ja Ruokolahden välisestä alueesta.

Kaljaniemen maantien 14871 varteen (tieosuus Patotie – Kaljaniementie) esitetään alustavasti rakennettavaksi pääosin erillistä, maantiestä välialueella erotettua, jalankulku- ja pyöräilyväylää noin 4,1 km:n matkalle välille Rantaportintie (Stora Enson Imatran tehtaiden katuliittymä) – mt 4062 (Ukonsalmentien) liittymä Imatran kaupungin ja Ruokolahden kunnan alueella. Lisäksi hankekohteessa esitetään tehtäväksi pieniä liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä.

Hanke on jatkoa vuonna 2021 toteutetulle noin 0,9 km:n mittaiselle jkpp-väylälle välillä mt 160 (Karjalantie) – Rantaportintie.

Patotien pengerosuus on mahdollista toteuttaa välivaiheena nykyisen kaidepoikkileikkauksen puitteissa ns. ”kylätie”-osuutena, jolloin pengerosuuden rakentamiskustannukset halpenevat merkittävästi erilliseen tai reunakivellä erotettuun raittitarpeeseen verrattuna.

Hankeratkaisu yhteensovitetaan Ruokolahden kunnan erillishankkeena käynnistämän Kaljaniemen puoleisen Patotien pengerosuuden vesistösillan (nro 188) ja siihen liittyvän veneväylän sekä Saimaan alueellisia virtausolosuhteita tehostavan pumppaamoratkaisun suunnittelu- ja toteutustarpeiden kanssa.

Hanke on ehdolla Väyläviraston investointiohjelmaan 2025-2032 yhtenä ”Pyöräliikenteen kehittämiskohteet maantieverkolla” -selvityksen mukaisena kärkikohteena.

Hankkeen vaikutukset ja tavoitteet

Saavutettavuus

Parantaa pyöräliikenteen verkostollista yhteystarvetta ja ympärivuotista saavutettavuutta sekä liikennöitävyyttä paikallisesti ja seudullisesti. Liittää Ruokolahden kuntakeskuksen ja Äitsaari – Salosaari -alueen osaksi Etelä-Karjalan pyöräilyreittiä.

Liikenneturvallisuus

Kevyen liikenteen erottelu autoliikenteestä ja liittymäjärjestelyjen kehittäminen parantaa merkittävästi kävelijöiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta.    

Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen

Hanke edistää kulkumuotosiirtymää kestäviin liikkumismuotoihin.

Tehokkuus

Poistaa nykyisellä tieverkolla olevia pyöräilyliikenteen pullonkauloja ja mahdollistaa verkon tehokkaamman käytön esim. matkailutarpeisiin ja Stora Enson työmatkaliikenteelle.    

Jatkotoimet

Hankkeen esisuunnitteluvaihe, toimenpideselvityksen laadinta, käynnistyy helmikuussa 2024. Varsinaisen tiesuunnitelman laadinnasta päätetään erikseen viimeistään vuoden 2025 keväällä.

Hankekohteen toteutus ei tällä hetkellä sisälly Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ohjelmoituihin alueellisiin perustienpidon investointikohteisiin. Hankkeen alustava rakennuskustannusarvio on 2,5 M€. Toteutus edellyttää myös ulkopuolista rahoitusosuutta. Päätös kohteen rahoituksesta ja toteuttamisajankohdasta tehdään lainvoimaisen tiesuunnitelman perusteella aikaisintaan vuoden 2026 lopussa. Tällöin kohteen toteutus olisi mahdollista käynnistää jo vuoden 2027 aikana. Osuusjakso ”kylätie” on mahdollista toteuttaa tiealueen puitteissa erilliskohteena jo vuonna 2026.

AINEISTON NÄHTÄVILLÄOLO JA TILAISUUDET

Toimenpideluonnos esitellään tämän Väyläviraston hankesivuston kautta.
 
Toimenpidesuunnitelmasta pyydetään Imatran kaupungin, Ruokolahden kunnan ja Etelä-Karjalan maakuntaliiton lausunnot. Varsinainen laajempi suunnitelman esittely yleisötilaisuuksineen pidetään tiesuunnittelun alkuvaiheessa.