Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Osastonjohtaja, väylien suunnittelu

Jaakko Knuutila

  • 0295 343 525

Hankkeiden suunnittelun vaiheet

Väylähankkeiden suunnittelu on vaiheittain tarkentuva prosessi. Kunkin vaiheen suunnittelutarkkuus ja päätöksenteko sovitetaan yhteen maankäytön suunnittelun kanssa.

Tie- ja ratahankkeiden suunnittelu etenee vaiheittain:

1) esiselvitys
2) yleissuunnitelma
3) tie- ja ratasuunnitelma sekä
4) rakentamissuunnitelma

Kaikkia suunnitteluvaiheita ei aina tarvita, jos hankkeen vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Vaiheita voidaan tarvittaessa yhdistää.

Vesiväylähankkeissa yleissuunnitelmaa seuraa vesilain mukainen lupahakemus, jolla haetaan oikeudet hankkeen toteuttamiseen. Vesilupaprosessia seuraa rakentamissuunnittelu kuten tie- ja ratahankkeissakin. 

Tiehankkeen suunnittelutyön taustalla on aina mm. liikenne- ja tieolosuhteiden sekä tien lähiympäristön olosuhteiden seuranta ja niiden kehittymisen ennakointi. Ratahankkeiden taustalla on rataverkon kehittäminen ja liikennöitävyyden ylläpitäminen. Vesiväylähankkeissa taustalla on kauppamerenkulun ja muun vesiliikenteen tarvitsemien väylien kehittäminen. 

Suunniteltaessa uutta tietä tai nykyisen tien parantamista taikka uutta rautatietä tai rataosuuden parantamista, on suunnittelun perustuttava maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen kaavaan. Vesiväylien suunnittelu ei perustu kaavoitukseen vaan väylän sijainti päätetään vesilain mukaisessa luvassa. Luvan myöntämisessä kuitenkin huomioidaan kaavoitukselliset asiat.

 

Tien ja rautatien suunnittelun vaiheet liittyvät maankäytön suunnitteluun seuraavasti:

Esiselvitysvaiheessa tutkitaan tie- ja ratahankkeiden tarvetta ja ajoitusta maakuntakaavan ja yleiskaavan likimääräisellä tarkkuustasolla. Esiselvitysvaiheessa väylän sijainnista voi olla monta eri vaihtoehtoista linjausta. Tarkemmassa suunnittelussa vaihtoehtojen määrä vähenee.

Yleissuunnittelu vastaa yleiskaavatasoista tai asemakaavatasoista maankäytön suunnittelua. Yleissuunnitelmassa määritellään tien ja rautatien likimääräinen paikka ja tilantarve sekä suhde ympäröivään maankäyttöön.

Tie- ja ratasuunnitelman laatiminen on hankkeen toteutukseen tähtäävää tien yksityiskohtaista suunnittelua. Lainvoimaisen tie- ja ratasuunnitelman perusteella tarvittava tiealue ja rautatiealue otetaan haltuun tien ja rautatien rakentamista varten. Tie- ja ratasuunnitelma vastaavat asemakaavan tarkkuustasoa.

Rakentamissuunnittelu liittyy hankkeen välittömään toteuttamiseen, sisältyy usein urakkaan ja tehdään vasta, kun hankkeen rahoitus on järjestetty.

Infografiikka tie- tai ratahankkeen etenemisestä

 

Infografiikka, jossa kuvateen tie- tai ratahankkeen eteneminen. Aluksi tehdään selvityksiä, sitten yleissuunnitelma, tie- tai ratasuunnitelma, rakentamissuunnitelma ja lopulta rakentaminen ja käyttö ja kunnossapito. Jokainen vaihe vie vähintään 1-2 vuotta.