Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Projektivastaava

Hannu Moilanen

  • 0295 029 191

Valtatie 13 Mikkeli-Lappeenranta

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Karjala

 

Valtatie 13 on tärkeä maan poikki kulkeva tieyhteys Kokkolasta Jyväskylän ja Mikkelin kautta Lappeenrantaan ja edelleen itärajalle vilkkaimmille rajanylityspaikoille. Tiellä on suuri merkitys myös lähialueiden kuntien elinvoimaisuuteen sekä alueen yritysten toimintaan ja kilpailukykyyn.

Toimenpidesuunnitelman laatiminen välille Ristiina - Lappeenranta käynnistettiin kesällä 2009. Suunnittelualueeseen sisältyy valtatiestä noin 78 kilometrin osuus. Hanke sijaitsee Ristiinan, Suomenniemen, Savitaipaleen, Lemin ja Lappeenrannan kuntien alueilla. Hankkeen pohjoispäässä suunnittelualue rajautuu Ristiinan päätaajaman pohjoispuolella Parkkilantien (mt 4321) liittymään. Eteläpäässä hanke päättyy Iitiä – Lemi maantien 380 liittymään, jossa se liittyy valtatien 6 Lappeenranta – Imatra parantamishankkeen sisältämään valtatien 13 parantamisosuuteen.

Valtatien laatu on lähes koko suunnittelualueella puutteellinen sen mäkisyyden, mutkaisuuden ja kapean poikkileikkauksen takia. Tietä ei kuitenkaan lähdetä koko yhteysväliltä parantamaan, vaan pahimmat ongelmakohdat poistetaan kiireellisyysjärjestyksessä ja rahoituksen mahdollistamassa tahdissa.

Työn keskeisimmät tavoitteet ovat

  • liikenneturvallisuuden parantaminen
  • liikenteen sujuvuuden parantaminen
  • tien parantamisesta ja liikenteestä aiheutuvien ympäristöhaittojen minimointi sekä liikenteen kasvusta aiheutuvien haittojen hallitseminen
  • toimenpiteiden toteuttaminen vaiheittain priorisoinnin pohjalta
  • hankkeen yhteiskuntataloudellisuus.
     

Toimenpidesuunnitelma on valmistunut kesäkuussa 2010

Toimenpidesuunnitelma on lähetetty lausunnolle valtatieosuuden kuntiin, Etelä-Savon maakuntaliittoon, Etelä-Karjalan liittoon ja Etelä-Savon ELY-keskukseen. Lausuntokierroksen jälkeen Liikennevirasto tekee toimenpidesuunnitelman hyväksymispäätöksen, joka antaa suuntaviivat valtatien järjestelmälliselle kehittämiselle.

Kunnat pitävät toimenpidesuunnitelmaa nähtävänä kesän aikana. Koska kyseessä ei ole maantielain mukainen suunnitelma (yleissuunnitelma tai tiesuunnitelma), ei nähtävillä olon yhteydessä voi tehdä muistutuksia, jotka vaikuttaisivat toimenpidesuunnitelman hyväksymiseen. Suunnitelmasta voi kuitenkin esittää kirjallisesti mielipiteensä ja osoittaa sen omalle kunnalle tai Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle. Saadut mielipiteet ja muu suunnittelualuetta koskeva tieto tallennetaan otettavaksi huomioon seuraavassa suunnitteluvaiheessa. Toimenpidesuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovat tarkkuudeltaan suuntaa antavia. Eli esimerkiksi yksityistiejärjestelyt on merkitty karttoihin yhteystarpeina tiloilta liittymiin. Yksityistiet sijoitetaan oikealle paikalleen vasta seuraavaksi laadittavassa tiesuunnitelmassa, jonka laatimiseen liittyy perusteellinen vuoropuhelu suunnittelijoiden ja maanomistajien välillä.