Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Hannu Moilanen

  • 0295 029 191

Suunnittelukonsultti Sitowise Oy

Projektipäällikkö

Matti Romppanen

  • 044 3680 682

Valtatie 13 Mikkeli-Lappeenranta

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Karjala

Toimenpidesuunnitelman päivitys 2021

Valtatie 13 on tärkeä maan poikki kulkeva tieyhteys Kokkolasta Jyväskylän ja Mikkelin kautta Lappeenrantaan ja edelleen itärajalle vilkkaimmille rajanylityspaikoille. Tiellä on suuri merkitys myös lähialueiden kuntien elinvoimaisuuteen sekä alueen yritysten toimintaan ja kilpailukykyyn.

Toimenpidesuunnitelman päivitys VT13 välille Mikkeli - Lappeenranta käynnistettiin KAS ja POS ELY-keskusten yhteistyönä helmikuussa 2021. Suunnittelualueeseen sisältyy valtatiestä noin 95 kilometrin osuus. Hanke sijaitsee Mikkelin, Savitaipaleen, Lemin ja Lappeenrannan kuntien alueilla. Hankkeen pohjoispäässä suunnittelualue alkaa Annilantien liittymästä kantatien 62 liittymän läheisyydessä. Eteläpäässä suunnittelualue rajautuu vanhaan Mikkelintien liittymään lähellä Vt 6 Selkäharjun eritasoliittymää.

Valtatien laatu on lähes koko suunnittelualueella puutteellinen sen mäkisyyden, mutkaisuuden ja kapean poikkileikkauksen takia. Tietä ei kuitenkaan pyritä parantamaan heti koko yhteysväliltä, vaan pahimmat ongelmakohdat tunnistetaan ja poistetaan kiireellisyysjärjestyksessä rahoituksen mahdollistamassa tahdissa. Aikaisemmassa toimenpidesuunnitelmassa I parannuskohteeksi määritelty Vt 13 Myttiömäen kohta toteutetaan erillishankkeena Väyläviraston toimesta jo vuosina 2021 - 2022.

Hankkeen sidosryhmätyöskentelyn kautta tarkentuvia alustavia tavoitteita ja suunnittelu-perusteiden lähtökohtia ovat mm:

  • liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen
  • raskaan liikenteen kuljetusten ympärivuotisen toimivuuden turvaaminen
  • paikallisen sekä kevyen liikenteen tarpeiden huomioiminen 
  • tien parantamisesta ja liikenteestä aiheutuvien ympäristöhaittojen minimointi sekä liikenteen kasvusta aiheutuvien haittojen hallitseminen
  • toimenpiteiden toteuttaminen osavaiheittain priorisoinnin pohjalta
  • hankkeen yhteiskuntataloudellisuus.