Hyppää sisältöön

Korjaus- ja parantamistarvekysely 2019

Väylänpidon tavoitteena on mahdollistaa Suomen hyvinvointi, kilpailukyky ja kestävä kasvu.

Väylävirasto ja ELY-keskukset täydensivät tietämystään väyläverkon ongelmakohteista yrityksille ja pyöräilijöitä edustaville järjestöille suunnatulla kyselyllä. Kyselyllä haettiin merkittävimpiä puutteita, jotka poistamalla voidaan parantaa pyöräilyn olosuhteita tai lisätä joukkoliikenteen käyttöä ja/tai parantaa elinkeinoelämän kilpailukykyä. Kysely toteutettiin toukokuussa 2019 ja siihen saatiin reilut 1 300 vastausta. Väylävirasto ja ELY-keskukset hyödyntävät saatuja tietoja väylänpidon toimenpiteiden kohdentamisessa.

Linja-autoliitto, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK, Metsäteollisuus ry, Pyöräilykuntien keskusliitto, Pyöräliitto sekä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry toimittivat jäsenistönsä priorisoimat näkemykset kootusti prosessiin. Samaa toimintatapaa hyödynnettiin polttoainekuljetuksia tekevien yritysten kanssa. Muut yritykset pyrittiin tavoittamaan eri toimialoja edustavien järjestöjen kautta jaetulla kyselyllä.

Asiakkaiden esittämät tarpeet on esitetty kolmessa eri kartassa. 

Pyöräilyjärjestöjen edustajien esiin nostamat tarpeet

Pyöräilyjärjestöille suunnatun kyselyn tavoitteena oli lisätä väylänpitäjän tietämystä väyläverkon ongelmakohdista pyöräilyn näkökulmasta. Samalla kerättiin tietoa puutteiden vaikutuksista kansalaisten liikkumismahdollisuuksiin. Vastauksia saatiin 268 kpl.

Pyöräilyjärjestöillä on järjestäytynyttä toimintaa vain tietyillä alueilla, mikä näkyy osin vastausten alueellisessa jakautumisessa. Lisäksi joillakin seuduilla kyselyyn on tuotu vain tärkeimmät ja kriittisimmät parantamiskohteet, kun taas toisilla alueilla kohteita on lueteltu kattavammin. Tämän kyselyn perusteella ei siten voi tehdä johtopäätöksiä siitä, kuinka paljon korjaus- ja parantamistarpeita eri alueilla on tai vertailla alueita keskenään. Saadut vastaukset täydentävät hyvin ELY-keskusten kuntien kanssa yhteistyössä määrittämiä toimenpidetarpeita.

Pyöräilyjärjestöjen edustajien esiin nostamat tarpeet kartalla

Tarpeiden toteutumisen seuranta

 

Yritysten tarpeet tieverkkoon liittyen

Kuljetusyrityksille ja rahdinantajille suunnatulla kyselyllä haluttiin tunnistaa merkittävimmät puutteet väyläverkossa elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kestävän kasvun, joukkoliikenteen edistämisen sekä työmatkaliikenteen näkökulmasta.

Kyselyyn saaduista vastauksista noin 930 kohdistui tieverkkoon. Vastauksista 60% liittyi tieverkon kuntoon, 16% siltojen, alikulun tai liittymien parannustarpeeseen ja 24% muuhun tien tai tieyhteyden parantamistarpeeseen.

Yritysten tarpeet tieverkkoon liittyen kartalla

Tarpeiden toteutumisen seuranta

 

Yritysten tarpeet rataverkkoon ja vesiväyliin liittyen

Kuljetusyrityksille ja rahdinantajille suunnatulla kyselyllä haluttiin tunnistaa merkittävimmät puutteet väyläverkossa elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kestävän kasvun, joukkoliikenteen edistämisen sekä työmatkaliikenteen näkökulmasta.

Kyselyyn saaduista vastauksista 127 kohdistui rataverkkoon. Näistä noin 40% palvelee vain henkilöliikennettä, 40% vain tavaraliikennettä ja 20% molempia.

Vesiväyliin kohdistuvia tarpeita esitettiin kyselyssä 14 kpl.

Yritysten tarpeet rataverkkoon ja vesiväyliin liittyen kartalla

Tarpeiden toteutumisen seuranta