Hyppää sisältöön

Kysymyksiä ja vastauksia

Useimmiten kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia ratasuunnittelu Tampere-Oulu -kokonaisuudesta.

Mitä suunnitelmia Tampere ̶ Oulu rataosuudelle on laadittu aiemmin?
Tampere-Oulu -välille on laadittu tarveselvitys ja hankearviointi vuonna 2021. Tarveselvityksessä on koostettu rataosuuden välityskykyä parantavat toimenpiteet tulevien vuosikymmenten ajalle. Liminka ̶ Oulu välille on laadittu yleissuunnitelma 2010 ja Seinäjoki ̶ Oulu välin ympäristövaikutusten arviointi on tehty 2005-2006.  Tampereen ja Ylöjärven väliselle osuudelle on laadittu aluevarausselvitys sekä Tampere-Seinäjoki -osuudelle tarveselvitys vuonna 2019. Lisäksi on tehty useita muita suunnitelmia, joilla on liityntäkohtia nyt suunniteltaviin kokonaisuuksiin.

Millä perusteilla hankkeen suunnittelukohteet on valittu?
Rataverkkoa kehitetään kokonaisuus huomioiden. Tampere-Oulu tarveselvityksen perusteella merkittävimmät välityskykypuutteet ovat Ylivieskan ja Oulun välillä sekä Lielahden ja Parkanon välillä.  Valitut suunnittelukohteet ovat tarveselvityksen perusteella vaikuttavimmat ja ensimmäisessä vaiheessa toteutettavat toimenpiteet, joilla matka-aikoja ja välityskykyä parannetaan. 

Miksi koko rataosaa ei suunnitella kaksiraiteiseksi?
Koko Tampere ̶ Oulu osuudella pitkän aikavälin tavoitteena on kaksiraiteisuus, mutta sen suunnittelua toteutetaan vaiheittain myönnetyn rahoituksen mukaisesti. Nyt ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan kaksoisraideosuudet Liminka-Oulu sekä Lielahti-Lakiala. Näiden suunnittelukohteiden rakentamisesta ei ole toteutuspäätöksiä. 

Miksi maastossa liikkuu työntekijöitä, vaikka hankkeella ei rakenneta vielä mitään?
Maastossa tehdään tutkimuksia ja mittauksia, joiden tuloksia käytetään suunnittelun lähtötietoina. Kiinteistöjen omistajia tiedotetaan tehtävistä tutkimuksista. Hankkeeseen liittyvät mittaukset suoritetaan pääsääntöisesti syksyn 2021 ja talven 2022 aikana. Maaperätutkimukset käynnistyvät keväällä 2022.

Kuinka suunnittelussa huomioidaan yksityisten kiinteistöt ja maat? Mille alueille hankkeella kohdistuu vaikutuksia?
Suunnittelun aikana tarkentuvat alueet, joille suunnitelman vaikutukset ulottuvat. Suunnittelussa selvitetään myös kiinteistöjen omistussuhteet. Suunnitelmista pidetään vuorovaikutustilaisuuksia, joihin kiinteistöjen omistajien ja muiden kiinnostuneiden on mahdollista osallistua.

Mitä radan yleissuunnittelu tarkoittaa ja sisältää?
Ratahankkeiden suunnittelu etenee vaiheittain. Yleissuunnittelu on yksi ensimmäisistä suunnitteluvaiheista. Yleissuunnitelmassa esitetään rautatien rakentamisen tarve, tutkitut vaihtoehdot sekä radan perusratkaisut. Lisäksi yleissuunnitelmassa määritellään rautatien likimääräinen paikka ja tilantarve sekä suhde ympäröivään maankäyttöön.

Mitä radan ratasuunnitelma tarkoittaa ja sisältää?
Yleissuunnitelmaa seuraava suunnitteluvaihe on ratasuunnitelma. Ratasuunnitelman laatiminen on hankkeen toteutukseen tähtäävää yksityiskohtaista suunnittelua. Ratasuunnitelmassa esitetään mm. rautatien sijainti sekä arvio rautatien vaikutuksista ja haitallisten vaikutusten vähentämiseksi tarvittavat toimenpiteet. Lainvoimaisen ratasuunnitelman perusteella otetaan haltuun tarvittavat alueet rautatien rakentamista varten.

Kuinka ympäristöasiat huomioidaan suunnittelussa?
Lielahti-Lakiala välillä laaditaan yleissuunnitelman kanssa samassa yhteydessä YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Seinäjoki ̶ Oulu välille on tehty ympäristövaikutusten arviointi vuosina 2005-2006. Aiemmin tehdyn YVA:n lisäksi ratasuunnittelussa tehdään ratalain mukainen vaikutusten arviointi. Tehtävissä ympäristöselvityksissä ja vaikutustenarvioinneissa huomioidaan YVA:n laatimisen jälkeen muuttuneet lähtötiedot.

Kuinka yleisö voi vaikuttaa suunnitelmiin hankkeen aikana?
Hankkeella järjestetään vuorovaikutustilaisuuksia, joissa yleisöllä on mahdollista tutustua suunnittelun etenemiseen sekä vaikuttaa suunnitteluun. Kankaan (Ylivieska) ja Hirvinevan (Liminka) suunnittelukokonaisuuksien vuorovaikutustilaisuudet pidetään toukokuussa 2023. Liminka–Oulu kaksoisraiteen suunnittelukokonaisuuden vuorovaikutustilaisuudet pidetään syyskuussa 2023. Muiden suunnittelukokonaisuuksien vuorovaikutustilaisuuksien ajankohtia ei ole lyöty lukkoon. Kaikista tilaisuuksista tiedotetaan erikseen hankkeen verkkosivulla osoitteessa https://vayla.fi/ratasuunnittelu-tampere-oulu

​​Kun suunnitelmat valmistuvat, laitetaan ne nähtäville, jolloin niistä on mahdollisuus jättää muistutus. Nähtäville laittamisesta ilmoitetaan Väyläviraston kuulutussivuilla sekä mahdollisesti myös alueella yleisesti ilmestyvässä lehdessä.

Palautetta voi myös jättää hankkeen verkkosivun kautta. Kaikki palautteet käsitellään hankkeella.​​​​

Koska suunnitelman kohteet rakennetaan ja toteutetaanko kaikki hankkeen suunnitelmissa esitetyt kohteet?
Ratasuunnittelu Tampere-Oulu -hankkeen suunnittelukohteiden rakentaminen vaatii erillisen päätöksen. Nyt suunniteltavista kohteista ei ole toteutuspäätöstä.  
Lainvoimaisen ratasuunnitelman jälkeen tehdään hankkeen toteuttamiseen tähtäävä rakentamissuunnittelu.
Mahdollinen rakentaminen voidaan tehdä osissa ja nyt suunniteltavasta kokonaisuudesta poikkeavassa laajuudessa.

Milloin maiden lunastukset tehdään?
Ratasuunnitelmassa osoitetaan rautatiealueen rajat ja tarvittavat aluetarpeet.
Mikäli suunnitteluratkaisut edellyttävät lisäaluetarpeita maanlunastukset tehdään rakentamishankkeen yhteydessä tehtävissä ratatoimituksissa. Hankkeen suunnittelukohteiden rakentamisesta ei ole olemassa rakentamispäätöstä.
Ratasuunnitelmassa esitetään rautatien tarvitsemat alueet. Tampere-Oulu ratahankkeen suunnittelualueilla voimassa olevissa yleis- ja asemakaavoissa on osittain jo varauduttu nyt suunniteltaviin kaksoisraideosuuksiin.

Miten suunnittelussa huomioidaan radan melu- ja tärinävaikutukset?
Kaksoisraideosuuksilla suunnittelu kohdistuu uuden lisäraiteen vaatimiin toimenpiteisiin ja vaikutuksiin. Kaksoisraide suunnitellaan nykyisen raiteen viereen.  
Liminka-Oulu kaksoisraiteen ratasuunnitelmassa esitetään arvio rautatien vaikutuksista ja haitallisten vaikutusten vähentämiseksi tarvittavat toimenpiteet.  Lielahti-Lakiala kaksoisraiteen osalta vaikutusten arviointi sisältyy ympäristövaikutusten arviointiin (YVA).

 

EU-tähtilogo ja teksti "Euroopan unionin osarahoittama"

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.