Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Kts. osahankkeiden yhteystiedot

Vt 5 Leppävirta-Kuopio

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Savo

 

Valtatie 5 Helsingistä Sodankylään on valtakunnallisesti tärkeä itäisen Suomen pääväylä. Valtatie 5:n osuus Leppävirta–Vehmasmäki (32 km) on osa Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun runkoyhteyttä Etelä-Suomeen ja osa kattavaa TEN-T-verkkoa. Yhteysvälillä on kohtalaisen paljon liikennettä (6 100–6 700 autoa päivässä). Raskaan liikenteen osuus on noin 11 %.

Kartta suunnitteluosuudesta Leppävirta-Kuopio.Tiejakso on liikenteen määrään suhteutettuna liian kapea, mäkinen ja mutkainen. Tiellä on alhainen nopeusrajoitus. Erityisesti taajamissa on useita vaarallisia tasoliittymiä. Nykyinen tie jakaa taajamarakennetta ja liikenne aiheuttaa meluhaittoja Oravikoskella ja Paukarlahdessa. Kevyen liikenteen olosuhteet ovat myös huonot. Tien ongelmallisuus korostuu siksi, että se sijaitsee kahden jo parannetun tieosuuden välissä.

Tiejakso on tarkoitus parantaa siten, että Leppävirralta Palokankaalle (14,8 km) tietä parannetaan pääosin nykyisellä paikallaan muun muassa rakentamalla neljä ohituskaistaa ja yhtenäinen keskikaide sekä poistamalla kaikki tasoliittymät. Palokankaalta Humalajoelle nykyiselle moottoritielle (17,5 km) tie rakennetaan nelikaistaisena kokonaan uuteen maastokäytävään nykyisen tien länsipuolelle nykyisen tien jäädessä rinnakkaistieksi.

Tavoitteena on:

  • Kehittää tieosuudesta liikenteen edellyttämän laatutason täyttävä valtatieyhteys
  • Vähentää liikennekuolemia ja henkilövahinko-onnettomuuksia merkittävästi
  • Parantaa tavara- ja henkilöliikenteen sujuvuutta, toimintavarmuutta sekä matka-aikojen ennustettavuutta
  • Kehittää tieverkkoa ja valtatien liittymäratkaisuja siten, että ne parantavat elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, palvelujen saavutettavuutta ja tukevat Leppävirran maankäyttöä sekä yhdyskuntarakenteen suunnitelmallista kehittymistä.
  • Turvata elinympäristön viihtyisyys, terveellisyys, turvallisuus ja toimivuus
  • Varmistaa joukkoliikenteen toimintaedellytykset ja turvalliset yhteydet pysäkeille.

 

Aikataulu ja kustannukset

  • Vt 5 Leppävirta–Palokangas ja vt 5 Palokangas–Humalajoki -osuuksien tiesuunnitelmat ovat valmistuneet vuonna 2012. Suunnitelmia ajantasaistetaan parhaillaan, minkä jälkeen ne toimitetaan hyväksymiskäsittelyyn
  • Leppävirran kohdan aluevaraussuunnitelma valmistui keväällä 2019.

Koko yhteysvälin kustannusennuste on noin 120 milj. euroa.