Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Kts. osahankkeiden yhteystiedot

Vt 5 Leppävirta-Kuopio

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Savo

 

Valtatie 5 Leppävirta–Kuopio-yhteysväli kuuluu valtakunnallisesti merkittävään pääväyläverkkoon ja tieosuuden parantaminen on Itä-Suomen liikennestrategian kärkihanke. Hanke parantaa merkittävästi tieosuuden liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, jolloin mm. elinkeinoelämän kuljetusten toimintavarmuus ja matka-aikojen ennustettavuus paranevat. Suunnitellut toimenpiteet tukevat alueen yhdyskuntarakenteen ja maankäytön kehittämistä. 

Kartta suunnitteluosuudesta Leppävirta-Kuopio.Valtatien 5 tieosuudella Leppävirralta Vehmasmäkeen on kohtalaisen paljon liikennettä (6 600–7 000 ajoneuvoa/vrk). Raskaan liikenteen osuus on noin 11 %. Tieosuus on liikenteen määrään suhteutettuna kapea, mäkinen ja mutkainen. Erityisesti taajamissa on useita vaarallisia tasoliittymiä. Nykyinen tie jakaa taajamarakennetta ja liikenne aiheuttaa meluhaittoja Oravikoskella ja Paukarlahdessa. Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet ovat myös huonot.

Leppävirran kohdalta Palokankaalle tietä parannetaan pääosin nykyisellä paikallaan eritasoliittymin varustetuksi keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi rinnakkaistieyhteyksineen. Palokankaalta Humalajoelle tie suunnitellaan kapeana keskikaiteellisena moottoritienä uuteen maastokäytävään nykyisen tien jäädessä rinnakkaistieksi.

Tavoitteena on:

  • Kehittää tieosuudesta liikenteen edellyttämän laatutason täyttävä valtatieyhteys
  • Vähentää liikennekuolemia ja henkilövahinko-onnettomuuksia merkittävästi
  • Parantaa tavara- ja henkilöliikenteen sujuvuutta, toimintavarmuutta sekä matka-aikojen ennustettavuutta
  • Kehittää tieverkkoa ja valtatien liittymäratkaisuja siten, että ne parantavat elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, palvelujen saavutettavuutta ja tukevat Leppävirran maankäyttöä sekä yhdyskuntarakenteen suunnitelmallista kehittymistä.
  • Turvata elinympäristön viihtyisyys, terveellisyys, turvallisuus ja toimivuus
  • Varmistaa joukkoliikenteen toimintaedellytykset ja turvalliset yhteydet pysäkeille.

 

Aikataulu ja kustannukset

  • Vt 5 Leppävirta–Palokangas ja vt 5 Palokangas–Humalajoki -osuuksien tiesuunnitelmat ovat parhaillaan ajantasaistettavina.
  • Leppävirran kohdan tiesuunnitelma valmistuu vuoden 2023 aikana.
  • Yhteysvälin tiesuunnitelmien hallinnollinen käsittely alkaa vaiheittain loppuvuoden 2023 ja alkuvuoden 2024 aikana.

Koko yhteysvälin kustannusennuste on noin 140–150 miljoonaa euroa.