Hyppää sisältöön

Tasoristeysten usein kysytyt kysymykset

Mikä on Tasoristeysten parantamishanke?

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi marraskuussa 2017 tasoristeysten turvallisuuden parantamisohjelman, johon on listattu 65 tasoristeystä, jotka tulisi poistaa tai parantaa nelivuotisen ohjelman aikana. Tasoristeysturvallisuuden parantamishankkeen 2018–2021 rahoitukseen on varattu 31 M€.

TOP65-kohteiden lisäksi on tasoristeysturvallisuuden parantamisohjelman aikana parannettu myös lukuisia muita tasoristeyksiä. Myös muita tasoristeyksiä on poistettu käytöstä ja korvattu muita liikennejärjestelyjä parantamalla.

Näiden olosuhteiltaan huonoimpien tasoristeysten lisäksi Väyläviraston alueryhmissä tehtävän suunnittelun edetessä parannetaan ja poistetaan useita muita tasoristeyksiä. Väyläviraston tasoristeysohjelma vaikuttaa yhteensä noin 260 tasoristeykseen vuosien 2018–2021 aikana.

Kuinka monta tasoristeystä Suomessa on? 

Vuoden 2018 lopussa valtion rataverkolla oli noin 2 700 tasoristeystä. Luku sisältää sekä pääradat että sivuraiteet. Suurin osa (75 %) tasoristeyksistä on niin kutsuttuja vartioimattomia tasoristeyksiä eli niissä ei ole varoituslaitosta. Valtion rataverkon lisäksi tasoristeyksiä sijaitsee yksityisraiteilla, joilla arvioidaan olevan joitakin satoja tasoristeyksiä.

Mitä tarkoittaa vartioimaton ja vartioitu tasoristeys?

Termit ovat kansankielisiä sekä historiallisia, mutta vartioitu tarkoittaa sellaista tasoristeystä, jossa on jokin tasoristeyslaitos (puomit tai valo- ja äänivaroituslaitos).

Muita tasoristeyksiin liittyviä termejä:

  • PP-laitos = puolipuomilaitos sisältää puolipuomit ja valot, 180 m riittää näkemäksi, nykyistä näkemää ei saa pienentää.

  • Tievaroituslaitos = yleisnimi puolipuomilaitokselle / äänivaroituslaitokselle

  • Tasoristeyksen huomiolaite ilmoittaa oranssilla valossa tasoristeystä lähestyvästä yksiköstä (junasta).

  • Tasoristeysvalo: Mikäli huomiovalolaitokseen laitetaan lisäksi myös punainen valo, on kyseessä varoitusvalolaitos.

  • Maa- ja maastotyöt = maahan ja maastoon liittyvät radan / tasoristeyksen ympäristössä tehtävät työt, kuten kasvillisuuden poistaminen, maastomittaukset ja rakentamistyöt.

Mistä näen, missä tasoristeyksiä on? 

Tasoristeysten sijainnin voi tarkistaa Tasoristeys.fi -karttapalvelusta.

Miten tasoristeyksessä tulisi toimia?

Aja tasoristeykseen sellaisella nopeudella, että ehdit tarvittaessa pysähtyä ennen raiteita ja/tai puomia. Jos tasoristeyksessä ei ole varoituslaitteita, tarkista moneen kertaan molempiin suuntiin, onko juna tulossa. Kun junaa ei ole tulossa, ylitä tasoristeys viivyttelemättä.

Tasoristeykset merkitään aina vähintään varoitusmerkillä. (ks. merkit 176 ja 177). Tasoristeyksessä junalle on annettava esteetön kulku. Junalla tarkoitetaan jokaista rautatiekiskoilla kulkevaa laitetta. Rautatien tasoristeystä lähestyvän tienkäyttäjän on noudatettava erityistä varovaisuutta ja sovitettava vauhti sellaiseksi, että kulkuvälineen voi pysäyttää ennen radan ylitystä. Vaarallisimpia ovat tasoristeykset, joissa maasto sekä tien kaartuminen aiheuttavat näkemäesteitä ja odotustasanteet puuttuvat (radalle on jyrkkä nousu tai lasku). Usein edellä mainitut haitat ovat samassa tasoristeyksessä.

Turvallisen tasoristeyksen tärkein ominaisuus on hyvä näkemä. Näkemäalueesta ja odotustasanteen kunnosta vastaa tienpitäjä; yksityisteillä tienpitäjänä on yksityinen tiehoitokunta, maanteillä tienpitoviranomaisena ELY-keskus sekä kaduilla asianomainen kunta.

Miksi tasoristeyksiä on näin paljon?

Aiemmin tasoristeykset olivat luontevia radan ylityspaikkoja ja kustannuksiltaan halvempia kuin yli- tai alikulkujen rakentaminen. Hyvin monet tasoristeyksistä ovat vähäliikenteisillä yksityisteillä sekä metsäauto- ja peltoteillä. Näillä teillä liikenne saattaa olla hyvin vähäistä ja kausiluonteista. Näiden tasoristeysten poistoihin paras ratkaisu olisi tiejärjestelyt ts. olisi parasta rakentaa uusi tie tai parantaa olemassa olevaa tietä ja näin vähentää tasoristeyksiä. Tienpitäjällä on kuitenkin tielle tasoristeysoikeus, joten nämä ovat neuvottelukysymyksiä. Nykyisin ratalaki antaa viranomaiselle ratasuunnitelman kautta oikeuden poistaa ja parantaa tasoristeyksiä. Jos tienpitäjälle tulee tästä kulkuoikeushaittaa, näissä tapauksissa maksetaan kertaluonteinen kiertohaittakorvaus tienpitäjälle.

Vielä 1960-luvun lopussa tasoristeyksiä oli yli 8 000 kpl, joten kehitystä on tapahtunut, mutta se on hidasta. Vuoden 2020 lopussa tasoristeyksiä oli 2 594 kpl.

Pääosa tasoristeysten poistoista ja parantamisista tapahtuu ratojen kunnossapitohankkeiden yhteydessä. Viimeisen 10 vuoden aikana tasoristeysten poistoihin on käytetty 100 M€, josta 80 M€ kunnossapitohankkeiden, kuten esimerkiksi Seinäjoki–Oulu perusparannushankkeen yhteydessä. Loput 20 M€ ovat paikallisia liikenneturvallisuutta ja -yhteyksiä parantavia hankkeita.

Onko tasoristeyksiä muuallakin kuin valtion rataverkolla?

Kyllä. Yksityisraiteiden tasoristeyksiä on ja ne sijaitsevat pääosin teollisuuslaitoksilla ja satamissa, joissa kulkeminen on muutenkin rajoitettua.

Voisiko tasoristeyksiä korvata alikulkutunnelilla? 

Kyllä voi, mutta jokainen tasoristeys on yksilöllinen ja erikseen tarkasteltava tapaus. Alikulku voi maksaa halvimmillaan 250 000 € (kevyen liikenteen alikulku) ja kalleimmillaan useita miljoonia..

Voisiko tasoristeyksiä korvata ylikulkusilloilla?

Kyllä voi, mutta jokainen tasoristeys on yksilöllinen ja erikseen tarkasteltava tapaus. Ylikulku voi maksaa 1M €–5M €.

Paljonko tasoristeyksiä poistetaan vuosittain?

Viime vuosina pääsääntöisesti 20–30 kpl. Isojen hankkeiden yhteydessä poistoja voi olla kymmenittäin. Esimerkiksi Seinäjoki–Oulu -perusparannushankkeen yhteydessä poistettiin 105 tasoristeystä.

Vuonna 2018 valmistui yhteensä 33 kohdetta: 14 tasoristeystä poistettiin korvaavin tiejärjestelyin, 4 tasoristeystä varustettiin puomeilla ja 15 tasoristeystä parannettiin muilla tavoin. Vuonna 2019 on tarkoitus parantaa tai poistaa 91 tasoristeystä, vuonna 2020 noin 80 tasoristeyskohdetta ja vuonna 2021 loput kohteet. Muutokset aikataulussa ovat mahdollisia. 

Paljonko tasoristeysten poistamiseen käytetään vuosittain rahaa?

Pääasiassa tasoristeysten poistoja on viime vuosina tehty perusparannushankkeiden yhteydessä. Tähän asti rahoitus on yksittäisten tasoristeyksien poiston yhteydessä vaihdellut voimakkaasti vuosittain. Tästä eteenpäin tasoristeysten parantamiseen ja poistoihin on varattu 10 + 2 M€/vuosi.

Voidaanko kaikki tasoristeykset poistaa ja jos, koska? Jos ei voida, miksi ei?

Väylävirasto toimii sille annettujen resurssien puitteissa. Poistettavien tasoristeysten valintaan vaikuttavat ratatöiden ajoittumiset, nopeuksien noston tarve, tasoristeyksen vaarallisuus, vaarallisten aineiden kuljetukset ko. rataosuudella, samanaikaiset teiden parannustoimet sekä kuntien intressit.

Tasoristeysten poistaminen edellyttää monien eri toimijoiden yhteistoimintaa: mittauksia ja kartoituksia suunnittelua, lupamenettelyä mm. ELY-keskusten ja kuntien hyväksyntää, materiaalien ja varustusten toimitusajat voivat olla hyvinkin pitkiä. Kaikessa toiminnassa noudatetaan lakeja ja asetuksia, viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.

Suomen asutushistoriasta johtuen tasoristeykset ovat hyvin hajallaan pitkin rataverkkoa. Hyvin monet tasoristeyksistä ovat vähäliikenteisillä yksityisteillä sekä metsäauto- ja peltoteillä ja vähäliikenteisillä rataosilla. Liikenne tasoristeyksissä saattaa olla hyvin vähäistä ja kausiluonteista. Näiden tasoristeysten poistoihin paras ratkaisu olisi tiejärjestelyt ts. rakentaa uutta tai parantaa olemassa olevaa tietä ja tätä kautta vähentää tasoristeyksiä. Näiden kaikkien em. tasoristeysten poistamiseen menee aikaa. Voi myös tapauskohtaisesti olla niin, että korvaavan tieyhteyden kustannukset nousisivat sen verran suuriksi, että se ei yksinkertaisesti ole millään mittapuulla taloudellisesti järkevää.

Millä perustella tasoristeys poistetaan?

Maankäyttöön tai liikenneturvallisuuteen liittyvistä syistä. Tasoristeyksiä ei sallita radoille, joiden nopeus on yli 140 km/h.

Väylävirasto poistaa tasoristeyksiä muun muassa rataosilta, joissa tavoitteena on nostaa rataosan nopeutta. Myös rataosilla tai -osuuksilla, joissa rataan rakennetaan kaksoisraide tai kohtaamispaikka, joudutaan poistamaan tasoristeyksiä. Lisäksi Väylävirasto poistaa tasoristeyksiä, joiden olosuhteet eivät salli turvallista ylittämistä. Puutteellisena olosuhteena pidetään mm. liian lyhyitä näkemiä.

Valintaa ohjaavat vaikutukset tasoristeysturvallisuuteen sekä kustannustehokkuus. Tasoristeysten turvallisuutta tarkastellaan VTT:n kehittämällä Tarva LC järjestelmällä, jossa jokaiselle tasoristeykselle pystytään antamaan olosuhdeindeksi. Olosuhdeindeksi perustuu tasoristeyksen turvalaitteisiin, näkemiin, tien ja radan nopeuteen, tien päällysteeseen, keskivuorokausiliikenteeseen sekä vastaavan kaltaisten tasoristeysten onnettomuushistoriaan.

Tämän lisäksi kohteiden valinnassa painotetaan kustannustehokkaimpia kohteita. 65 kohdetta sisältävä parantamisohjelma on tehty Väyläviraston ja LVM:n yhteistyönä. Nämä kohteet vaikuttavat käytännössä suoraan 101 kohteeseen, joihin lasketaan ns. kiertoreitit ja parannettavat kohteet. 

Mihin voin ilmoittaa mahdollisesta tasoristeyslaitteiston viasta? 

Puomillisissa tai valo- ja äänivaroituslaittein varustetuissa tasoristeyksissä on kyltti, joista löytyvään puhelinnumeroon voi soittaa ongelmatilanteissa. Muihin tasoristeyksiin (ns. vartioimattomiin tasoristeyksiin) liittyvistä ongelmista voi ilmoittaa tienkäyttäjän linjalle, p. 0200 2100.

Jos minulla on yksityisen tienomistajan tasoristeykseen liittyvää asiaa, kehen otan yhteyttä?

 Tienkäyttäjän linjan kautta tieto menee kunnossapitäjälle, alueisännöitsijälle tai Väylävirastoon riippuen siitä mitä asia koskee. Tienkäyttäjän linjan puhelinnumero on 0200 2100.

Mitä toimenpiteitä tehdään tasoristeysturvallisuuden edistämiseksi?

Väylävirasto poistaa tasoristeyksiä ja parantaa niitä. Lisäksi tehdään kunnossapidollisia toimenpiteitä esimerkiksi näkemien raivausta sekä kansien uusimista. Väylävirasto ja muut alan toimijat järjestävät myös säännöllisesti viestintäkampanjoita muistuttaakseen tasoristeysturvallisuudesta.

Paljonko tasoristeysonnettomuuksia tapahtuu vuosittain? 

Kts. alla. Sinisessä palkissa on valtion rataverkon onnettomuudet ja vihreässä kaikki yhteensä eli valtion- ja yksityisten raiteiden onnettomuudet.
 

Tasoristeysonnettomuudet 2000-2019 kaavio.

 

Mitä Väylävirasto aikoo tehdä tälle tasoristeykselle?

Väyläviraston Tasoristeys.fi -palvelusta löytyy ajantasainen tieto tasoristeyksille suunnitelluista toimenpiteistä sekä sen toteutuksen aikataulusta. Tasoristeysten sijainnin voi tarkastaa Tasoristeys.fi -palvelusta.
Tämä linkki vie yleiseen Tasoriseys.fi karttaliittymään.

Väylävirastolla on käytössä tasoristeysten olosuhdeluokitus. Mitkä tekijät vaikuttavat luokitukseen?

Valintaa ohjaavat vaikutukset tasoristeysturvallisuuteen sekä kustannustehokkuus. Tasoristeysten turvallisuutta tarkastellaan VTT:n kehittämällä Tarva LC järjestelmällä, jossa jokaiselle tasoristeykselle pystytään antamaan olosuhdeindeksi. Olosuhdeindeksi perustuu tasoristeyksen turvalaitteisiin, näkemiin, tien ja radan nopeuteen, tien päällysteeseen, keskivuorokausiliikenteeseen sekä vastaavan kaltaisten tasoristeysten onnettomuushistoriaan.

Tasoristeysonnettomuuksien määrän ennustamisen perustuu onnettomuusmalliin, minkä keskeisiksi onnettomuusmääriin vaikuttaviksi tekijöiksi on todettu tasoristeyksessä kulkevien junien ja autojen määrä, varoituslaitteet, tien ja radan nopeusrajoitus, tasoristeyksen näkemät sekä tien päällyste. Onnettomuusmäärän ja onnettomuushistorian tiedot yhdistämällä saadaan mahdollisimman luotettava ennuste siitä, kuinka paljon onnettomuuksia kussakin tasoristeyksessä tapahtuu, jos olosuhteet säilyvät ennallaan.

Väylävirastolla on käytössä tasoristeysten olosuhdeluokitus. Nouseeko luokitus nyt, kun tapahtui onnettomuus? Mitä aiotaan tehdä?

Onnettomuuksien määrällä on vaikutusta luokituksen nousevasti.  Onnettomuuden jälkeen on selvitettävä tasoristeyksen ominaisuudet ja arvioitava mitkä olosuhteet onnettomuuteen ovat vaikuttaneet. Kaikki onnettomuuteen johtaneet syyt eivät johdu liikenneinfrasta. OTKES tekee tutkimuksia ja antaa myös tasoristeyksiä koskevia suosituksia. Olosuhdeluokitusta päivitetään vuosittain, jolloin heti onnettomuuden jälkeen arviointi ei välttämättä muutu.

Tämä tasoristeys on olosuhdeluokassa 5/6/7. Miksi tälle ei ole tehty mitään?

Tasoristeysturvallisuuden parantamisohjelman 65 kohdetta ovat kaikki olosuhdeluokan 7 tasoristeyksiä. Luokitus ei kuitenkaan ole sellainen, että kaikkia luokan 7 tasoristeykset voitaisiin poistaa tai niiden luokitusta pienentää, koska tietty prosentuaalinen osuus tasoristeyksistä kuuluu aika luokkaan 7.

Tämä tasoristeys on olosuhdeluokassa 5/6/7. Miksi se ei ole TOP 100-listalla/miksi sen turvallisuuden parantamista ei ole suunniteltu?

Tasoristeysturvallisuuden parantamisohjelman kohteisiin suunnitellaan ja arvioidaan tarvittavia toimenpiteitä sekä toteutetaan toimenpiteitä ohjelmakauden aikana. Lisäksi ohjelmassa tarkastellaan muista mm. sijaintinsa takia listalle nostettuja kohteita. Näin ollen ohjelmalla vaikutetaan 220 tasoristeykseen 65:n sijaan.

Tasoristeysten vaarallisuus on tiedetty pitkään, miksi ei ole tehty mitään / on edetty niin hitaasti?

Väylävirasto toimii sille annettujen resurssien puitteissa. Poistettavien tasoristeysten valintaan vaikuttavat ratatöiden ajoittumiset, nopeuksien noston tarve, tasoristeyksen vaarallisuus, vaarallisten aineiden kuljetukset ko. rataosuudella, samanaikaiset teiden parannustoimet sekä kuntien intressit.
Tasoristeysten poistaminen edellyttää monien eri toimijoiden yhteistoimintaa: mittauksia ja kartoituksia suunnittelua, lupamenettelyä mm. ELY-keskusten ja kuntien hyväksyntää, materiaalien ja varustusten toimitusajat voivat olla hyvinkin pitkiä. Kaikessa toiminnassa noudatetaan lakeja ja asetuksia, viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.

Mitä Väylävirasto aikoo tehdä niille tasoristeyksille, joissa on huono näkemä?

Tasoristeyksiin liittyvien näkemien parantamista tehdään lähinnä radan kunnossapitotoimien yhteydessä. Kasvuston ja puuston raivausta tehtäessä on otettava huomioon radan käyttö ja alueen asettamat ehdot. Töitä voidaan aikatauluttaa muiden kunnossapitotoimien yhteyteen. Lisäksi on otettava huomioon mm. sääolosuhteet. Talven vaikutus on otettava huomioon: päällysrakenne voi olla jäässä, jolloin kaivuutyöt esim. tasoristeyskannen kunnostuksen osalta vaikeutuvat.

à Jatkokysymys: 
Miksi ei ole tehty jo aiemmin (kun vaarallisuus on ollut tiedossa)

Tasoristeysturvallisuuden parantamista on tehty vuosikymmenien ajan poistamalla tasoristeyksiä kehittämishankkeiden ja myös parantamishankkeiden yhteydessä. Erillistä tasoristeysten parantamisohjelmaa ei ole kuitenkaan aikaisemmin ollut, jossa olisi osoitettu rahoitusta vain tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi. Tasoristeysten poistamisen tahti hidastui, kun suuria kehittämishankkeita ei ole aloitettu niin useita kuin ennen.

Mitä Väylävirasto aikoo tehdä niille tasoristeyksille, joiden risteyskulma on huono?

Väylävirasto pyrkii mahdollisuuksien rajoissa parantamaan ko. tasoristeyksiä.

à Jatkokysymys: 
Miksi ei ole tehty jo aiemmin (kun vaarallisuus on ollut tiedossa)

 Tasoristeysturvallisuuden parantamista on tehty vuosikymmenien ajan poistamalla tasoristeyksiä kehittämishankkeiden ja myös parantamishankkeiden yhteydessä. Erillistä tasoristeysten parantamisohjelmaa ei ole kuitenkaan aikaisemmin ollut, jossa olisi osoitettu rahoitusta vain tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi. Tasoristeysten poistamisen tahti hidastui, kun suuria kehittämishankkeita ei ole aloitettu niin useita kuin ennen.

Miten tasoristeyksen varoituslaitteet voivat maksaa niin paljon, jopa 250 000300 000 euroa? Sillähän saa jo uuden omakotitalon!

Asianmukaisesti hankintalain mukaisesti hankittuna toimintavarmojen varoituslaitteiden hinta on tätä luokkaa.

Miksi tasoristeykseen ei voisi laittaa normaalia liikennevaloa?

Radalla ja tiellä on erilaiset turvalaitteet.

Eikö junan sijainnin GPS-tietoa voisi käyttää varoittamaan junan lähestymisestä?

Menetelmän toimintavarmuutta ei ole ainakaan vielä voitu todentaa riittävästi.

Onnettomuustutkintakeskuksen raportin mukaan Suomessa on XXX määräysten vastaista tasoristeystä. Miksi niitä ei ole parannettu / poistettu?

Tasoristeysturvallisuuden parantamista on tehty vuosikymmenien ajan poistamalla tasoristeyksiä kehittämishankkeiden ja myös parantamishankkeiden yhteydessä. Erillistä tasoristeysten parantamisohjelmaa ei ole kuitenkaan aikaisemmin ollut, jossa olisi osoitettu rahoitusta vain tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi. Tasoristeysten poistamisen tahti hidastui, kun suuria kehittämishankkeita ei ole aloitettu niin useita kuin ennen.

Väylävirasto toimii sille annettujen resurssien puitteissa. Poistettavien tasoristeysten valintaan vaikuttavat ratatöiden ajoittumiset, nopeuksien noston tarve, tasoristeyksen vaarallisuus, vaarallisten aineiden kuljetukset ko. rataosuudella, samanaikaiset teiden parannustoimet sekä kuntien intressit.
Tasoristeysten poistaminen edellyttää monien eri toimijoiden yhteistoimintaa: mittauksia ja kartoituksia suunnittelua, lupamenettelyä mm. ELY-keskusten ja kuntien hyväksyntää, materiaalien ja varustusten toimitusajat voivat olla hyvinkin pitkiä. Kaikessa toiminnassa noudatetaan lakeja ja asetuksia, viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.

Onnettomuustutkintakeskus on antanut useita suosituksia tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi ja tasoristeysten poistamiseksi. Miksi näitä toimenpiteitä ei ole tehty?

Väylävirasto toimii sille annettujen resurssien puitteissa. Poistettavien tasoristeysten valintaan vaikuttavat ratatöiden ajoittumiset, nopeuksien noston tarve, tasoristeyksen vaarallisuus, vaarallisten aineiden kuljetukset ko. rataosuudella, samanaikaiset teiden parannustoimet sekä kuntien intressit.
Tasoristeysten poistaminen edellyttää monien eri toimijoiden yhteistoimintaa: mittauksia ja kartoituksia suunnittelua, lupamenettelyä mm. ELY-keskusten ja kuntien hyväksyntää, materiaalien ja varustusten toimitusajat voivat olla hyvinkin pitkiä. Kaikessa toiminnassa noudatetaan lakeja ja asetuksia, viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.

Väylävirasto määräyksen mukaan tasoristeyksen risteyskulman tulee olla vähintään XX/näkemän tulee olla vähintään XX. Miksi tasoristeyksiä, joissa tämä vaatimus ei täyty ei ole suljettu?

Joissakin tapauksissa korvaavan tieyhteyden kustannukset voisivat nousta sen verran suuriksi, että se ei yksinkertaisesti ole millään mittapuulla taloudellisesti järkevää. (Väylän FAQ).
Tasoristeyksiä arvioidaan riskienhallinnan menettelyn kautta. Osalle tasoristeyksistä, jotka eivät täytä vaatimuksia, tätä arviointia ei ole vielä tehty. Riskienhallinnan menetelmillä arvioidaan myös toimenpiteet, joilla tarvittava turvallisuustaso saavutetaan.

Miksi Väyläviraston ohjeessa Ratatekniset määräykset ja ohjeet osa 9:ssa puhutaan määräyksistä, vaikka ne eivät ole määräyksiä eikä Väylävirastolla ole määräyksen anto-oikeutta?

Ratateknisiä määräyksiä ja ohjeita (RAMO) päivitetään jatkuvasti ja päivityksen jälkeen niistä käytetään nimitystä RATO (Ratatekniset ohjeet).

Tasoristeyksen rakenteen osalta on noudatettava Liikenteen turvallisuusviraston määräystä Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä (TRAFI/8591/03.04.02.00/2014). Luvan ohjeesta poikkeamiseen antaa Väylävirasto.

Millaisia tarkastuksia Väylävirasto tekee tasoristeyksissä? Miten havaintojen jälkeen määritetään toimenpiteet?

Kunnossapitotarkastuksissa katselmoidaan mm. odotustasanteet, tasoristeyskansien kunto sekä näkemäalueilla oleva kasvillisuus. Jos katselmuksessa todetaan kunnossapidollisia puutteita, ne korjataan kunnossapidon toimesta tai ilmoitetaan puutteista vastuulliselle rataisännöitsijälle.

Väylävirasto oli tarkastanut tasoristeyksen viimeksi XX. Miksi toimenpiteisiin ei ryhdytty?

Väylävirasto toimii sille annettujen resurssien puitteissa. Poistettavien tasoristeysten valintaan vaikuttavat ratatöiden ajoittumiset, nopeuksien noston tarve, tasoristeyksen vaarallisuus, vaarallisten aineiden kuljetukset ko. rataosuudella, samanaikaiset teiden parannustoimet sekä kuntien intressit.
Tasoristeysten poistaminen edellyttää monien eri toimijoiden yhteistoimintaa: mittauksia ja kartoituksia suunnittelua, lupamenettelyä mm. ELY-keskusten ja kuntien hyväksyntää, materiaalien ja varustusten toimitusajat voivat olla hyvinkin pitkiä. Kaikessa toiminnassa noudatetaan lakeja ja asetuksia, viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.

Mitä toimenpiteitä tai uusia turvallisuutta parantavia ratkaisuja Väylävirasto miettii?

Uusia toimenpiteitä voivat olla mm. heräteraitojen lisääminen tielle, valaistuksen lisääminen sekä junien nopeuden laskeminen kohteessa.
Tasoristeyksen poiston lisäksi voidaan estä kulku ojalla ja maavallilla radan läheisyydessä. Lisäksi voidaan asentaa uusia liikennemerkkejä ilmoittamaan muuttuneista tiejärjestelyistä.

Eikö junan valot voisi vilkkua, jotta junan havaitsisi paremmin?

Rautatiekaluston ajovalojen muuttamista LED-ajovaloiksi, koskien erityisesti ylintä valonheitintä, on pohdittu havaittavuuden parantamiseksi erityisesti huonoissa sääolosuhteissa. Rataosilla, joissa on useita tasoristeyksiä, liikkuu Dv12- ja Dm12-kalustoa, jonka valot edustavat vanhempaa tekniikkaa.

Vilkkuvaa valkoista valoa ei Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 2012/2001 (LVM:n asetus tieliikenteen liikennevaloista) mukaan saa käyttää kuin em. asetuksen 1 momentissa sekä 37 §:ssä.

Vilkkuvan valon vaikutukset terveyteen: Vilkkuva valo ei tule kysymykseen myöskään siksi, että se haittaa veturinkuljettajan työntekoa. Kirkas tai vilkkuva valo voi aiheuttaa sairauskohtauksen, kuten valoherkän epilepsia- tai migreenikohtauksen.
(Lääkärin kommentti Ylen Akuutti-ohjelmassa)

"Erityisesti voimakkaasti välkkyvät huomiovalot, strobovalot sekä vialliset loisteputket koetaan usein hankalina. Näissä tilanteissa välkyntä on voimakasta sekä helposti havaittavaa. Välkkyvä valo ei ole pelkästään epämiellyttävää, mutta sen tiedetään myös aiheuttavan terveyshaittoja osalle välkynnälle altistuneista ihmisistä.
Vakavimpana haittana voidaan pitää välkkyvän valon laukaisemaa epilepsiakohtausta (1, 2). Seuraavaksi vakavimpana terveyshaittana voidaan pitää välkkyvän valon aiheuttamaa migreenikohtausta (6, 7). Lievimpänä haittana on välkkyvän valon aiheuttama lievä pahoinvointi, silmien kipeytyminen, huonovointisuus (2) ja heikentynyt kognitiivinen suorituskyky (3, 10
)".
(Päänsärky-lehti, 1/2016 © Teksti Antti Aunio, CEO, Aunio Group Oy)

Raskailta ajoneuvoilta vie runsaasti aikaa ylittää tasoristeys. Osassa tasoristeyksiä autonkuljettaja ei kykene näkemään tuleeko junaa ja hitaasti kiihtyvä raskas ajoneuvo on vaarassa jäädä junan alle. Eikö autonkuljettaja voisi soittaa jonnekin ja pyytää radan ylityslupaa?

ELY- keskus myötää lupia erikoiskuljetuksia varten. Erikoiskuljetukset rautatien tasoristeyksissä- ohjeessa on määritetty, mm. jos radan ylittävän ajoneuvon pituus on yli 25,25 m tai jos ylitys voi kestää pitkään, tulee rautatieliikenne keskeyttää ylityksen ajaksi. Ylitysluvan antaa rautatieliikenteenohjaus. Yhteydenpidon rautatieliikenteenohjaukseen tulee tapahtua erikoiskuljetuslupaviranomaiselta saatavan puhelinnumeron välityksellä.

Paljonko tasoristeysturvallisuuden kehittämiseen on satsattu viimeisen kolmen vuoden aikana?

Liikenne- ja viestintäministeriö teki marraskuussa 2017 päätöksen tasoristeysturvallisuuden parantamisohjelmasta, minkä jälkeen Väylävirasto laati listan parannuskohteista. Vuosille 2018–2021 suunniteltu ohjelma kattaa 65 kohdetta. Toteuttamisen vaatima rahoitusmäärä on 28 miljoonaa euroa.