Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Esisuunnitteluvastaava

Marjo Paavola

  • 0295 038 348

Oulun kaupunki

Projektipäällikkö

Mikko Ukkola

  • 040 5570 891

Suunnittelukonsultti Sitowise

projektipäällikkö

Matti Romppanen

  • 0404 3680 682

Suunnittelukonsultti Sitowise

YVA-vastaava

Sanna Vaalgamaa

  • 040 632 4360

Vt 20 parantaminen välillä Korvenkylä-Kiiminki, Oulu

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Ajankohtaista

Rakennus- ja luontoinventoinnit

Suoritamme hankealueella rakennusinventointeja 29.–30.5.2024. Tänä aikana alueella liikkuu asiantuntijoita suunnittelukonsultti Sitowisen varusteissa kuvaamassa rakennuksia ja niiden lähiympäristöä. Inventoinnissa tarkastellaan valtatien 20 läheisyydessä sijaitsevan rakennetun kulttuuriympäristön arvoja. Aiemmin aloitettujen luontoinventointien laatiminen jatkuu läpi kesän.

Työpaja ja yleisötilaisuus kesäkuussa

Järjestämme työpajan ja yleisötilaisuuden 12.6.2024 klo 17–19 Kiiminkipuiston koulun ruokalassa. Työpajassa on mahdollista keskustella liikkumistarpeista ja kulkuyhteyksistä sekä ympäristövaikutusten arvioinnista asiantuntijoiden kanssa.

Toivomme kuulevamme paikallisten asukkaiden ja tienkäyttäjien näkemyksiä esitetyistä vaihtoehdoista sekä suunnittelussa huomioitavista asioista. YVA-menettelyn aikana tarkasteltavien vaihtoehtoisten tielinjausten sijaintia on tarkennettu kevään aikana. Työpajassa esiin tuodut mielipiteet antavat tärkeää tietoa tutkittavien vaihtoehtojen viimeistelyyn sekä vaikutustenarviointiin. Kesäkuun työpajan jälkeen vaihtoehdot viimeistellään, minkä jälkeen YVA-arvioinnista vastaavat asiantuntijat voivat aloittaa työnsä. YVA-selostus asetetaan nähtäville tulevana talvena.

Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta julkaistu 20.5.

YVA-ohjelma on ollut nähtävillä 21.3.–19.4.2024. Yhteysviranomainen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö -vastuualue) on antanut 20. toukokuuta YVA-ohjelmasta lausunnon, jossa se antaa hankkeesta vastaavalle jatko-ohjeita ympäristövaikutusten arviointia varten. Lausunnossa on huomioitu YVA-ohjelmasta annetut yksittäiset lausunnot ja mielipiteet. YVA-ohjelmaan ja siitä annettuun lausuntoon on mahdollista tutustua ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa: www.ymparisto.fi/vt20-parantaminen-YVA.

Suunnittelualueen kuvaus

Noin 12 kilometriä pitkä suunnittelualue alkaa Korvenkylästä nykyisen nelikaistaisen tieosuuden päättymiskohdasta ja loppuu Kiimingissä ennen Kiiminkijokea.

Valtatie 20 Oulusta Kuusamoon on Oulun seudun tärkeimpiä pääteitä, jonka kautta kulkee päivittäisen työ- ja asiointiliikenteen lisäksi pitkämatkaista, erityisesti vapaa-ajan, liikennettä. Tieyhteys palvelee myös alueen elinkeinoelämää.

Tarkasteltava valtatieosuus on ruuhkainen ja altis liikenneonnettomuuksille. Valtatien varrella asuu runsaasti ihmisiä, joille valtatieliikenteen melu ja päästöt aiheuttavat haittaa. Ennustettu liikenteen voimakas kasvu lisää ongelmia entisestään.

Hankekuvaus

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on yhdessä Oulun kaupungin kanssa aloittanut valtatielle 20 Korvenkylän ja Kiimingin välille liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaisen yleissuunnitelman laatimisen. Yleissuunnittelun alussa laaditaan tieosuudelle ympäristövaikutusten arviointi (YVA).

Valtatien parantamisen tavoitteena on kehittää tieosuudesta nelikaistainen taso- tai eritasoliittymin varustettu väylä. Samalla jalankulun ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen olosuhteita kehitetään nykyistä paremmiksi ja valtatien sekä sen liikenteen asutukselle ja muulle maankäytölle ja ympäristölle aiheuttamia haittoja pyritään ehkäisemään.

YVA-menettelyssä tarkastellaan neljää eri vaihtoehtoa:

  • ​​​​​​​VE 0+ valtatien 20 parantaminen 2-kaistaisena pienin toimenpitein
  • VE 1  valtatien 20 parantaminen 4-kaistaisena ja keskikaiteellisena nykyiselle paikalleen, yksi eritasoliittymä, muut liittymät tasoliittymiä
  • VE 2  valtatien 20 parantaminen 4-kaistaisena ja keskikaiteellisena osin uuteen maastokäytävään, yksi eritasoliittymä, muut liittymät tasoliittymiä
  • VE 3  valtatien 20 parantaminen 4-kaistaisena ja keskikaiteellisena osin uuteen maastokäytävään eritasoliittymin

Vaihtoehtojen määrittämisessä on hyödynnetty tieosuudelle aiemmin laadittuja suunnitelmia ja selvityksiä, joista keskeisin on vuonna 2019 valmistunut ”Vt 20 Korvenkylä – Kiiminki kehittämisselvitys”.

Arvioitavat vaihtoehdot kartalla.

Suunnittelun eteneminen

Helmikuussa 2024 valmistui ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma), jossa kuvataan muun muassa hankkeen perustiedot, ympäristön nykytila, arvioitavat vaihtoehdot ja vaikutusten arvioinnissa käytettävät menetelmät sekä suunnitelma palautteen antamisesta ja hankkeen aikataulusta. YVA-ohjelma asetettiin nähtäville 21.3.2024 ja kaikilla hankkeista kiinnostuneilla oli mahdollisuus toimittaa mielipide YVA-ohjelmasta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle 19.4. mennessä.

YVA-ohjelmasta saatu palaute huomioidaan ympäristövaikutusten arvioinnissa. Kiiminkipuiston koulun ruokalassa järjestetään keskiviikkona 12.6.2024 klo 17–19 kaikille avoin yleisötilaisuus ja työpaja, jossa hankkeesta kiinnostuneet pääsevät osallistumaan vaihtoehtojen tarkentamiseen ja vaikutusten arviointiin.

Vaikutusten arvioinnin tulokset kootaan ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (YVA-selostus). Arviointiselostuksessa esitetään muun muassa tarkennetut vaihtoehdot tien parantamiseksi, niiden vaikutukset sekä haitallisten vaikutusten lieventämistoimenpiteet. Arviointiselostus asetetaan nähtäville tulevana talvena, jolloin kaikilla on mahdollisuus esittää siitä lausunto tai mielipide.

Ympäristövaikutusten arvioinnin ja siitä saadun palautteen perusteella valitusta vaihtoehdosta laaditaan yleissuunnitelma vuoden 2025 aikana. Myös valmis yleissuunnitelma tullaan asettamaan nähtäville ja siitä on mahdollisuus esittää lausunto tai mielipide.