Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Matti Kiljunen

 • 029 5022 796

Vt 2 Pori-Helsinki

Tiehanke Suunnitteilla Satakunta

Valtatie 2 Porin Mäntyluodosta Vihdin Palojärvelle on Satakunnan maakunnan ja Forssan seudun pääliikenneyhteys pääkaupunkiseudulle. Valtatie kuuluu EU:n TEN-T kattavaan verkkoon. Sitä on 2000-luvulla parannettu useassa kohteessa muun muassa rakentamalla ohituskaistoja ja nelikaistaistuksia, parantamalla liittymiä sekä leventämällä tietä. Valtatiellä 2 on merkittävä rooli sekä henkilö- että raskaan liikenteen reittinä valtakunnallisesti, mutta myös seudullisesti. Vuonna 2017 valmistuneessa kehittämisselvityksessä on tarkasteltu yhteysvälin jatkoparantamistarpeita huomioiden kaikki liikennemuodot ja maankäytön kehittäminen. Selvityksen pohjalta nostetaan parannustarpeita jatkosuunnitteluun.  

Valokuva valtatien 2 liikenteestä.

Valtatie 2 on merkittävä raskaan liikenteen ja työmatkojen reitti 

Valtatie 2 palvelee ensisijaisesti valtakunnallista pitkämatkaista liikennettä ja on ehdolla valtakunnalliseen raskaan liikenteen runkoverkkoon. Se on myös lähes koko matkallaan tärkeä osa valtakunnallista suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkkoa. Lisäksi valtatie yhdistää keskeiset työssäkäyntialueet ja sillä on merkitystä myös sen varrella sijaitsevien kaupunkien sisäisessä liikkumisessa. Pori–Helsinki-yhteysvälillä valtatie 2 toimii myös tärkeänä joukkoliikenteen runkoyhteytenä, sillä vain osalla matkaa (Porin ja Kokemäen välillä) kulkee rautatie. Useimmissa valtatien 2 varteen sijoittuvissa kunnissa on suunnitteilla valtatiehen tukeutuvaa uutta tai muuttuvaa maankäyttöä, mikä aiheuttaa kehittämistarpeita valtatiehen liittyville yhteyksille ja turvallisille liittymäjärjestelyille. 

Valtatiellä 2 tapahtuu vuosittain keskimäärin 37 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta ja kolme liikennekuolemaa. Liittymäonnettomuuksien lisäksi yhteysvälillä on tapahtunut paljon eläinonnettomuuksia sekä yksittäisonnettomuuksia, jotka ovat pääasiassa olleet tieltä suistumisia. Osa valtatielle 2 sijoittuvista pohjavesi-alueista on suojattu, mutta myös suojaamattomia I tai II luokan alueita on vielä useissa kohdissa. Pohjaveden pilaantumisen riski on korkea erityisesti liikennemääriltään vilkkaimmilla osuuksilla.

Suurimmat liikennemäärät ja merkittävimmät palvelutasopuutteet yhteysvälin päissä 

Suurimmat liikennemäärät valtatiellä 2 ovat Porin keskustan (lähes 19 000 ajoneuvoa vuorokaudessa) sekä Vihdissä (lähes 15 000 ajoneuvoa vuorokaudessa). Merkittävimmät liikenteen sujuvuutta koskevat palvelutasopuutteet sijoittuvat tarkastelujakson päihin. 

Korkeat liikennemäärät aiheuttavat ajoittain liikenteen jonoutumista vilkkaimmilla kaksikaistaisilla osuuksilla, erityisesti väleillä Rieskala–Tiilimäki (Pori), Friitala–Harjavalta, Karkkila–Olkkala ja Vihti kk–Nummela. Valtatien 2 varrella on useita maanteiden nelihaaraliittymiä, joista tulisi pyrkiä eroon. Lisäksi valtatiellä on yhteensä kuusi kohdetta, joissa nopeusrajoitus laskee 60 kilometriin tunnissa. Useista eritasoliittymistä puuttuu liittymiskaistoja. Vihdin ja Karkkilan välillä on useita lyhyitä (alle 1 km) keskikaiteettomia 2+1-ohituskaistajaksoja. Paikoitellen niiden turvattomuutta lisäävät jaksojen keskellä olevat yksityistieliittymät.

Valtatie 2 on taajamajaksoa Porin Mäntyluodosta Harjavaltaan saakka. Sen jälkeen alkaa jakso, jossa on pääasiassa pitkän matkan liikennettä. Se jatkuu valtatielle 1 saakka poikkeuksena yksittäiset taajamajaksot Huittisten, Humppilan, Forssan, Karkkilan, Vihdin kirkonkylän ja Vihdin Nummelan kohdilla. Tavoitteena on turvata liikenteen sujuvuus ja ajo-olosuhteiden jatkuvuus sekä huolehtia paikallisen liikenteen turvallisuudesta tienvarsiasutuksen kohdilla niillä valtatien osuuksilla, joilla korostuu pitkämatkainen liikenne ja paikallista liikennettä ajaa vain vähän. Taajamajaksoilla pitkämatkaiseen liikenteeseen sekoittuu myös paikallista ja seudullista liikennettä. Niiden suunnittelussa tavoitteena on turvata seudullisen liikenteen liittyminen päätielle ja varmistaa päätien kapasiteetin riittävyys huipputuntien liikenteessä, unohtamatta pitkämatkaisen liikenteen sujuvuutta. 

Kehittämisselvityksen pohjalta nostetaan parannustoimenpiteitä jatkosuunnitteluun

Vuonna 2017 valmistuneessa selvityksessä tarkasteltiin vt Helsinki-Pori –yhteysvälin palvelutasoa, liikenneturvallisuustilannetta ja maankäyttöä. Selvityksen pohjalta nostetaan parannustoimenpiteitä jatkosuunnitteluun. Lisäksi etenemässä on useita pieniä liikenneturvallisuushankkeita sekä muutamia kohteita, joista on jo valmis tiesuunnitelma.

 • Seuraavan 10 vuoden aikana edistettävät hankkeet:
 • Ulasoori-Laani nelikaistaistus ja Ulasoorin eritasoliittymä, Pori 
 • Laani-Ruutukuoppa Tikkulan eritasoliittymän täydennys ja rinnakkaisväylä, Pori
 • Laani-Ruutukuoppa nelikaistaistus, Pori 
 • Ruutukuoppa-Tiilimäki nelikaistaistus, Pori 
 • Haistilan liittymän porrastus, Ulvila
 • Ruskilantien liittymäjärjestelyt, Nakkila
 • Lasitehtaan liittymäjärjestelyt, Humppila
 • Olkkalan liittymän porrastus, Vihti
 • Vihti kk-Nummela nelikaistaistus + Vihdin eritasoliittymä, Vihti

Näissä hankkeissa seuraava vaihe on yleis- tai tiesuunnitelman laatiminen. 

Kartalla esitettynä toimenpiteet, jotka suunniteltu toteutettavaksi valtatielle 2 välillä Pori-Helsinki 10 vuoden aikana.