Hyppää sisältöön

Valtatien 4 parantaminen välillä Vehniä-Äänekoski

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Keski-Suomen ELY-keskus on aloittamassa tiesuunnitelman laadintaa valtatielle 4 välille Vehniä – Äänekoski (Vt13 Huutomäki). Suunniteltavan osuuden pituus on noin 18 kilometriä. Tiesuunnitelma valtatien 4 parantamiseksi laaditaan lainvoimaisen yleissuunnitelman mukaisesti moottoritienä nykyisessä maastokäytävässä, pääosin nykyisellä paikallaan. Lisäksi suunnitelma sisältää rinnakkaisteiden järjestelyt ja tiejärjestelyjen liittyminen Hirvaskankaan ja Huutomäen eritasoliittymiin sekä Vehniän eritasoliittymään. Suunnittelukohde sijoittuu Laukaan, Uuraisten ja Äänekosken alueelle.

Tiesuunnitelmatyöhön kuuluu myös uusi raskaanliikenteen taukopaikan valinta ja suunnitelman laadinta. 

Lainvoiman saanut yleissuunnitelma on laadittu v. 2017 valmistuneen ympäristövaikutusten arvioinnin vaihtoehdon N pohjalta. Valtatie suunnitellaan moottoritietasoisena, ajoradat erotetaan toisistaan välikaistalla tai keskikaiteella. Valtatien länsipuolelle suunnitellaan uusi rinnakkaistie välille Vehniä–Hirvaskangas. Lisäksi tarkastellaan nykyisten rinnakkaisteiden soveltuvuus ja suunnitellaan tarvittavat muutokset osuudella Hirvaskangas–Kuorejoki.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tärkeän päätieyhteyden liikenteen sujuvuuden, turvallisuuden ja laatutason parantaminen. Tavoitenopeus on 100 km/h. Lisäksi paikallisesti tärkeitä tavoitteita ovat asumisviihtyvyyden parantaminen, liikenteen melu- ja päästöhaittojen vähentäminen sekä estevaikutuksen minimointi. Keskeinen tavoite on myös alueen luontoarvojen turvaaminen.

Valtatie 4 on valtakunnallisesti merkittävä päätie, ja osa yleiseurooppalaista TEN-T-ydinverkkoa. Suunnittelualueen kohdalla tien liikennemäärä on nykytilanteessa noin 12 400 – 13 100 ajon./vrk. Raskasta liikennettä tästä on 11–14 % eli 1900–2200 ajon./vrk. Vuoteen 2040 mennessä liikenteen ennustetaan lisääntyvän noin 30 % nykyisestä.

Suunnittelualueella on vv. 2017-2021 tapahtunut 32 liikenneonnettomuutta. Tyypillisimpiä onnettomuuksia ovat hirvionnettomuudet ja yksittäisonnettomuudet. Yksi onnettomuuksista on johtanut kuolemaan kohtaamistilanteessa.

Suunnittelutilanne

Tiesuunnitelman laadinta käynnistyi 2023 ja suunnitelmaluonnoksia on esitelty vuorovaikutustilaisuudessa (yleisötilaisuus) 6.3.2024 Hirvasen koululla. Tiesuunnitelman luonnoksia on nähtävänä koko suunnittelun ajan suunnittelukonsultin sivuilla. 

Kohteen toteutuksesta ei ole rahoituspäätöstä.

Yleissuunnitelma löytyy tämän  linkin kautta. (doria.fi)
​​​​

Vt4 Vehniä-Äänekoski YS, hankearvioinnin päivitys 28.5.2019 

Suunnitelman aikaiset luonnokset

Ympäristövaikutusten arviointi