Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Kari Komi

  • 0295 024 691

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Jarmo Mikkonen

  • 040 585 6666

Valtatien 4 parantaminen välillä Vehniä-Äänekoski (Kuorejoki)

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

 

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt yleissuunnitelman laatimisen valtatielle 4 välille Vehniä – Kuorejoki. Suunniteltavan osuuden pituus on noin 16 kilometriä. Yleissuunnitelmassa tutkitaan valtatien 4 parantamista moottoritieksi nykyisessä maastokäytävässä, pääosin nykyisellä paikallaan. Lisäksi suunnitellaan rinnakkaisteiden järjestelyt ja tiejärjestelyjen liittyminen Hirvaskankaan ja Huutomäen eritasoliittymiin sekä tulevaan Vehniän eritasoliittymään, josta laaditaan parhaillaan tiesuunnitelmaa. Suunnittelukohde sijoittuu Laukaan, Uuraisten ja Äänekosken alueelle.

Suunnittelua jatketaan v. 2017 valmistuneen ympäristövaikutusten arvioinnin vaihtoehdon N pohjalta. Valtatie suunnitellaan moottoritietasoisena, ajoradat erotetaan toisistaan välikaistalla tai keskikaiteella. Valtatien länsipuolelle suunnitellaan uusi rinnakkaistie välille Vehniä–Hirvaskangas. Lisäksi tarkastellaan nykyisten rinnakkaisteiden soveltuvuus ja suunnitellaan tarvittavat muutokset osuudella Hirvaskangas–Kuorejoki.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tärkeän päätieyhteyden liikenteen sujuvuuden, turvallisuuden ja laatutason parantaminen. Tavoitenopeus on 100 km/h. Lisäksi paikallisesti tärkeitä tavoitteita ovat asumisviihtyvyyden parantaminen, liikenteen melu- ja päästöhaittojen vähentäminen sekä estevaikutuksen minimointi. Keskeinen tavoite on myös alueen luontoarvojen turvaaminen.

Valtatie 4 on valtakunnallisesti merkittävä päätie, ja osa yleiseurooppalaista TEN-T-ydinverkkoa. Suunnittelualueen kohdalla tien liikennemäärä on nykytilanteessa noin 12 400 – 13 100 ajon./vrk. Raskasta liikennettä tästä on 11–14 % eli 1900–2200 ajon./vrk. Vuoteen 2040 mennessä liikenteen ennustetaan lisääntyvän noin 30 % nykyisestä.

Suunnittelualueella on tapahtunut keskimäärin 14 liikenneonnettomuutta vuodessa. Tyypillisimpiä onnettomuuksia ovat hirvionnettomuudet ja yksittäisonnettomuudet. Kuolemaan johtaneista onnettomuuksista suurin osa on kohtaamisonnettomuuksia.

Suunnittelutilanne

Yleissuunnitelman laadinta käynnistyi vuoden 2017 lopussa ja suunnitelmaluonnoksia esiteltiin yleisötilaisuudessa marraskuussa 2018. Yleissuunnitelma on valmistunut ja ollut nähtävillä 27.5. -28.6.2020 välisenä aikana. 

Yleissuunnitelma lähtee hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2022 aikana. Yleissuunnitelman pohjalta laadittavan tiesuunnitelman laadinta käynnistetään vuonna 2022.

Kohteen toteutuksesta ei ole rahoituspäätöstä.

 

Ympäristövaikutusten arviointi