Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö (tilaaja)

Matti Kiljunen

 • 0400 275 572

Sitowise Oy

projektipäällikkö (tiesuunnitelman laadinta)

Martti Kokoi

 • 044 368 0683

Sitowise Oy

yhteyshenkilö maanomistajille ja asukkaille

Maija Ketola

 • 050 352 7784

Mt 180 välillä Kurkela-Kuusisto

Tiehanke Suunnitteilla Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen ELY-keskus laatii tiesuunnitelmaa maantien 180 parantamisesta rakentamalla uusi yhteys Kurkelan eritasoliittymän ja Kuusiston välillä. Tavoitteena on turvata Turunmaan saariston pääliikenneyhteyden toimivuus ja tukea samalla Kaarinan keskustan kehittämistä vähentämällä merkittävästi keskustan liikennemääriä ja ruuhkautumista. Tiesuunnitelman on määrä valmistua kesällä 2024. Rahoituspäätöstä hankkeesta ei vielä ole tehty.

Ajankohtaista

Tiesuunnittelun painopiste on ollut vuonna 2010 valmistuneen yleissuunnitelman parantamistoimenpiteiden tarkistamisessa vastaamaan nykyisiä ohjeita ja vaatimuksia. Suunnitelmaratkaisuja on yhteensovitettu tiesuunnitelman ja asemakaavan määräysten ja merkintöjen osalta yhdessä Väyläviraston, ELY-keskuksen ja Kaarinan kaupungin kanssa.

Tiesuunnitelma karttapalvelussa 

 • Suunnitelma löytyy kohdasta Suunnitelma-aineistot
 • Karttapalvelussa voi jättää suunnittelijalle palautetta
 • Palvelu on käytössä huhtikuun 2024 loppuun asti.

Tiesuunnitelmaan liittyviä aineistoja myös liitteissä alla.

Kaarinan kaupunki on käynnistänyt suunnitelma-alueella 3 erillistä asemakaavamuutostyötä. Kaavatyöt on jaettu kolmeen alueeseen, koska alue on laaja:

 • Uudenmaantien – mt110 välinen alue
 • mt110 – Ahditie
 • Ahdintie - Kuusistonsalmi

Kaarinan kaupunki on osallistunut alueen asukkaita asemakaavojen muutostyöhön ja järjestänyt maanomistajakuulemisia.

Vuorovaikutus ja yleisötilaisuudet

 • Karttapalvelussa voi jättää suunnittelijalle palautetta (huhtikuun 2024 ajan).

 • Keväällä suunnitelma asetetaan sähköisesti nähtäville, jolloin käyttöön tulee Väyläviraston palautejärjestelmä.

 • Suorat yhteydenotot puhelimitse tai sähköpostitse.

Tiesuunnitelmalla tarkat suunnitelmat

Tiesuunnitteluvaiheessa suunnitellaan maantien liittymät, sillat, jalankulun- ja pyöräilyn järjestelyt sekä meluntorjunta ja määritellään tiealueet. Tiesuunnitelma päätöksineen antaa tienpitäjälle oikeuden tiehankkeen rakentamiseen ja tiealueiden lunastamiseen. Aiemman yleissuunnitelman periaateratkaisut ohjaavat suunnittelua, mutta niiden toimivuutta tarkastellaan tarkemmassa mittakaavassa sovittaen kokonaisuutta yhteen asemakaavoituksen kanssa.  

Tiesuunnitelman alue rajautuu pohjoisessa Kurkelan eritasoliittymään ja etelässä Kirjalansalmen siltaan, jonka uusimisesta on laadittu oma tiesuunnitelmansa. Poikluoman ja Kartanontien välillä maantietä 180 parannetaan nykyisellä Kurkelantien kohdalla kaksiajorataisena ja nelikaistaisena tietä noin 1,3 kilometrin matkalla. Kartanontien ja Kirjalansalmen sillan välillä maantie 180 rakennetaan uuteen maastokäytävään noin 3,5 kilometrin matkalla. Kuusistonsalmen sillan yli suunnitellaan noin 400 metriä pitkä Auvaisbergin silta. Nykyinen Kuusistonsalmen silta uusitaan erillisen suunnitelman mukaisesti.

Tavoitteena on turvata Turunmaan saariston pääliikenneyhteyden toimivuus tukien samalla Kaarinan keskustan kehittämistä vähentämällä merkittävästi keskustan liikennemääriä ja ruuhkautumista. Lisäksi suurten erikoiskuljetusten reitti ja suurin osa raskaasta ajoneuvoliikenteestä on tarkoitus ohjata uudelle tieyhteydelle.

Hankkeen aloituskuulutus on julkaistu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Väyläviraston verkkosivuilla 27.3.2020. Hankkeesta pidettiin yleisötilaisuus 3.4.2024.

Suunnitelmaa laaditaan yhteistyönä

Tiesuunnittelua tehdään avoimesti ja vuorovaikutteisesti. Vuoropuhelun pääkohderyhmänä ovat suunnitelman vaikutusalueen asukkaat, maanomistajat, virkistyskäyttäjät, yrittäjät ja yhteisöt sekä kaikki asiasta kiinnostuneet tienkäyttäjät. 

Tiesuunnitelman laatimisen aikana on järjestetty yleisötilaisuuksia, maanomistajatapaamisia ja karttakysely. Seuraava yleisötilaisuus on 3.4.2024. Suunnittelun etenemistä voi seurata hankkeen verkkosivuilla. 
 
Palaute ja keskustelu ratkaisusta on erityisen tärkeää hyvän lopputuloksen saamiseksi.

Hankkeen tavoitteet

Saaristotien (mt 180) ongelmat ilmenevät nykyisellään mm. ruuhkautumisena, liittymien huonona toimivuutena, liikenneturvallisuuden heikkenemisenä sekä meluhaittoina. Tien liikennemäärä on suuri (9600–14400 ajoneuvoa vuorokaudessa valtatien 1 (E18) ja Kirjalansalmen sillan välillä). Liikennemäärien ennustetaan kasvavan edelleen vuoteen 2030 mennessä.

Hankkeella halutaan turvata seudullisen tieyhteyden sujuvuus, parantaa paikallisten ajoneuvo- ja jalankulku- sekä pyöräily-yhteyksien turvallisuutta ja sujuvuutta sekä tukea Kaarinan kaupungin yhdyskuntarakenteen ja maankäytön kehittämistä ottaen huomioon luonnon, maiseman ja kulttuuriympäristön arvot sekä minimoimalla ympäristöhaitat.

Maakunta- ja seututasolla yhteyden parantaminen edistää työmatkaliikenteen, elinkeinoelämän kuljetusten sekä mökki- ja matkailuliikenteen sujuvuutta ja luo edellytyksiä uuden kehityskykyisen teollisuus- ja palvelutoiminnan sijoittumiselle tien vaikutuspiiriin. Uusi tieyhteys vähentää myös nykyisen tien aiheuttamia haittoja Kaarinan keskustassa ja Kuusiston saaressa.

Hankkeen yleissuunnitelma

Ennen tiesuunnitelmaa, hankkeesta on laadittu yleissuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Hankkeen YVA valmistui vuonna 2008 ja yleissuunnitelma vuonna 2010. Yleissuunnitelma on hyväksytty loppuvuodesta 2017. Tiesuunnitelman laatiminen käynnistettiin vuonna 2021.

Maantien 180 parantamisen alustava yleissuunnittelu tehtiin yhtäaikaisesti ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) kanssa. Alustavassa yleissuunnittelussa ja YVA:ssa tutkittiin kaikkiaan seitsemää vaihtoehtoa valtatien 1 (E18) ja Kirjalansalmen sillan välisellä osuudella. Vaihtoehdoista kolme sijoittui nykyisen tien paikalle, neljässä vaihtoehdossa tutkittiin ratkaisua uudessa paikassa. Jatkosuunnitteluun valittiin ohikulkutien rakentaminen siltavaihtoehtona, jossa Kuusistonsalmen ylittävän sillan alikulkukorkeus on 16 metriä. Tällöin suurin osa huviveneistä mahtuu kulkemaan sen alta.

Uusi tieyhteys lyhentää merkittävästi Paraisilta Turkuun suuntautuvia työssäkäyntimatkoja ja matka-aikaa. Uuden tieyhteyden rakentamisella pystytään erottamaan saaristoon suuntautuva pitkän matkan liikenne Kaarinan kaupungin alueella tapahtuvasta työ- ja asiointiliikenteestä. Samalla liikenteen sujuvuus paranee.

Yleissuunnitelma määrittelee tien likimääräisen sijainnin ja toiminnalliset ratkaisut. Suunnitelmassa esitetyt yksityistiejärjestelyt ovat ohjeellisia. Hyväksytty yleissuunnitelma on lähtökohtana ja ohjeena seuraavassa vaiheessa laadittavassa tiesuunnitelmassa.

Ruotsinkielisille sivuille / webbsidan på svenska: Lv 180 mellan Kurkela och Kustö 

Hyödyllisiä linkkejä