Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö (tilaaja)

Matti Kiljunen

 • 0400 275 572

Sitowise Oy

projektipäällikkö (tiesuunnitelman laadinta)

Martti Kokoi

 • 044 368 0683

Sitowise Oy

yhteyshenkilö maanomistajille ja asukkaille

Maija Ketola

 • 050 352 7784

Mt 180 välillä Kurkela-Kuusisto

Tiehanke Suunnitteilla Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt alkuvuodesta 2021 tiesuunnitelman laatimisen maantien 180 parantamisesta rakentamalla uusi yhteys Kurkelan eritasoliittymän ja Kuusiston välillä. Tavoitteena on turvata Turunmaan saariston pääliikenneyhteyden toimivuus, tukien samalla Kaarinan keskustan kehittämistä vähentämällä merkittävästi keskustan liikennemääriä ja ruuhkautumista. Tiesuunnittelun pohjatutkimukset käynnistyivät toukokuussa 2021. Tiesuunnitelman on määrä valmistua vuoden 2023 alussa. Rahoituspäätöstä hankkeesta ei vielä ole tehty. Hankkeen kustannusennuste on 55 milj. €.

Ajankohtaista

Tiesuunnitelman laatiminen on käynnistetty alkuvuodesta 2021. Suunnittelun painopiste on ollut vuonna 2010 valmistuneen yleissuunnitelman parantamistoimenpiteiden tarkistamisessa vastaamaan nykyisiä ohjeita ja vaatimuksia. Kevään ja kesän aikana 2021 on hankealueella tehty mm. luontoarvojen ja uhanalaisten lajien selvitystöitä ja käynnistetty maaperätutkimukset. Maaperätutkimuksista vastaa Taratest Oy.

Tiesuunnitelman ensimmäiset esittelytilaisuudet järjestettiin Covid-19 -epidemiasta johtuen Teams-kokouksena verkossa 15.9.2021 (mantereen puoli) ja 21.9.2021 (Kuusiston saari).

Tilaisuuksien esittelydiat (3 Mt, pdf)

Esittelymalli 2:20 min (youtube.com)

Tilaisuuksissa esiteltiin LOUHI -karttapalautejärjestelmä, jossa palautteen antaminen on perinteisen palautelomakkeen lisäksi mahdollista antaa sähköisesti. Helppokäyttöisen karttapalvelun kautta voi vapaasti katsella ja kommentoida suunnitelmaa. Suunnitelmat päivitetään työn päävaiheissa karttapalveluun. Karttapalautejärjestelmä on nyt avattu ja siihen pääsee tutustumaan ja kommentoimaan tämän hetkisiä suunnitelmia seuraavan linkin kautta:

Mt180 karttapalaute (sitowise.com) 

Karttapalautejärjestelmästä voi myös ladata ajantasaisia suunnitelmaluonnoksia PDF -muodossa kohdasta Aineistot / Ladattavat aineistot.

Kaikilla on mahdollisuus liittyä hankkeen sähköpostilistalle. Postituslistalle pääsee täyttämällä seuraavan linkin kautta avautuvan lomakkeen:

Haluan liittyä tiesuunnitelman "Mt180 parantaminen rakentamalla uusi yhteys välille Kurkelan etl - Kuusisto, Kaarina" postituslistalle

Postituslistalle ilmoittautuneille lähetetään uutiskirjeitä, kun tarve vaatii eli toivotaan aktiivisuutta. Viestejä voi lähettää pienistäkin asioista.

Kaarinan kaupunki on käynnistänyt suunnitelma-alueella 3 erillistä asemakaavamuutostyötä. Kaavatyöt on jaettu kolmeen alueeseen, koska alue on laaja:

 • Uudenmaantien – mt110 välinen alue
 • mt110 – Ahditie
 • Ahdintie - Kuusistonsalmi

Kaarinan kaupunki on osallistunut alueen asukkaita asemakaavojen muutostyöhön ja järjestänyt maanomistajakuulemisia. Talven ja kevään aikana suunnitelmaratkaisuja on yhteensovitettu tiesuunnitelman ja asemakaavan määräysten ja merkintöjen osalta yhdessä Väyläviraston, ELY-keskuksen ja Kaarinan kaupungin kanssa.

Kuusistonsalmen sillan uusimisesta on valmistunut erillinen tiesuunnitelma. Tiesuunnitelman nähtävillä olosta kuulutetaan laissa säädetyllä tavalla.

Palautteenantomenetelmät jatkossa

 • Seuraavat yleisötilaisuudet järjestetään syksyllä 2022
 • Työn aikana kolme kiinteistöjen omistajien työpajaa
 • Karttapalautejärjestelmä koko hankkeen ajan: Mt180 karttapalaute (sitowise.com)
 • Suorat yhteydenotot puhelimitse tai sähköpostitse
 • Liity hankkeen sähköpostilistalle

Tiesuunnitelmalla tarkat suunnitelmat

Tiesuunnitteluvaiheessa suunnitellaan maantien liittymät, sillat, jalankulun- ja pyöräilyn järjestelyt sekä meluntorjunta ja määritellään tiealueet. Tiesuunnitelma päätöksineen antaa tienpitäjälle oikeuden tiehankkeen rakentamiseen ja tiealueiden lunastamiseen. Aiemman yleissuunnitelman periaateratkaisut ohjaavat suunnittelua, mutta niiden toimivuutta tarkastellaan tarkemmassa mittakaavassa sovittaen kokonaisuutta yhteen asemakaavoituksen kanssa.  

Tiesuunnitelman alue rajautuu pohjoisessa Kurkelan eritasoliittymään ja etelässä Kirjalansalmen siltaan, jonka uusimisesta on laadittu oma tiesuunnitelmansa. Poikluoman ja Kartanontien välillä maantietä 180 parannetaan nykyisellä Kurkelantien kohdalla kaksiajorataisena ja nelikaistaisena tietä noin 1,3 kilometrin matkalla. Kartanontien ja Kirjalansalmen sillan välillä maantie 180 rakennetaan uuteen maastokäytävään noin 3,5 kilometrin matkalla. Kuusistonsalmen sillan yli suunnitellaan noin 400 metriä pitkä Auvaisbergin silta ja nykyinen Kuusistonsalmen silta varaudutaan uusimaan.

Tavoitteena on turvata Turunmaan saariston pääliikenneyhteyden toimivuus tukien samalla Kaarinan keskustan kehittämistä vähentämällä merkittävästi keskustan liikennemääriä ja ruuhkautumista. Lisäksi suurten erikoiskuljetusten reitti ja suurin osa raskaasta ajoneuvoliikenteestä on tarkoitus ohjata uudelle tieyhteydelle.

Hankkeen aloituskuulutus on julkaistu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Väyläviraston verkkosivuilla 27.3.2020.

Pohjatutkimukset käynnistyvät

Tiesuunnitelman pohjatutkimukset ovat käynnissä ja jatkuvat kesän 2022 ajan. Pohjatutkimuksien tekemisestä vastaa Taratest Oy, yhteyshenkilö Mikko Ylipulli, puh. 040 207 6620.

Suunnitelmaa laaditaan yhteistyönä

Tiesuunnittelua tehdään avoimesti ja vuorovaikutteisesti.   Vuoropuhelun pääkohderyhmänä ovat suunnitelman vaikutusalueen asukkaat, maanomistajat, virkistyskäyttäjät, yrittäjät ja yhteisöt sekä kaikki asiasta kiinnostuneet tienkäyttäjät. 

Tiesuunnitelman laatimisen aikana järjestään mm. yleisötilaisuuksia, työpajoja ja karttakysely. Ensimmäiset yleisötilaisuudet on pidetty elo-syyskuussa 2021. Seuraavat yleisötilaisuudet järjestetään syksyllä 2022. Näistä tiedotetaan myöhemmin hankkeen aikana. Suunnittelun etenemistä voi seurata hankkeen verkkosivuilla. 
 
Palaute ja keskustelu ratkaisusta on erityisen tärkeää hyvän lopputuloksen saamiseksi. 

Hankkeen tavoitteet

Saaristotien (mt 180) ongelmat ilmenevät nykyisellään mm. ruuhkautumisena, liittymien huonona toimivuutena, liikenneturvallisuuden heikkenemisenä sekä meluhaittoina. Tien liikennemäärä vaihtelee ja se on 9600–14400 ajoneuvoa vuorokaudessa valtatien 1 (E18) ja Kirjalansalmen sillan välillä. Liikennemäärien ennustetaan kasvavan edelleen vuoteen 2030 mennessä.

Hankkeella halutaan turvata seudullisen tieyhteyden sujuvuus, parantaa paikallisten ajoneuvo- ja kevyen liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä tukea Kaarinan kaupungin yhdyskuntarakenteen ja maankäytön kehittämistä ottaen huomioon luonnon, maiseman ja kulttuuriympäristön arvo minimoimalla ympäristöhaitat.

Maakunta- ja seututasolla yhteyden parantaminen edistää työmatkaliikenteen, elinkeinoelämän kuljetusten sekä mökki- ja matkailuliikenteen sujuvuutta ja luo edellytyksiä uuden kehityskykyisen teollisuus- ja palvelutoiminnan sijoittumiselle tien vaikutuspiiriin. Uusi tieyhteys vähentää myös nykyisen tien aiheuttamia haittoja Kaarinan keskustassa ja Kuusiston saaressa.

Hankkeen yleissuunnitelma

Ennen tiesuunnitelmaa, hankkeesta on laadittu yleissuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Hankkeen YVA valmistui v. 2008 ja yleissuunnitelma v. 2010. Yleissuunnitelma on hyväksytty loppuvuodesta 2017. Tiesuunnitelman laatiminen voidaan käynnistää v. 2021, kun suunnitelman laatimiseen on myönnetty rahoitus. 

Maantien 180 parantamisen alustava yleissuunnittelu tehtiin yhtäaikaisesti ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) kanssa. Alustavassa yleissuunnittelussa ja YVA:ssa tutkittiin kaikkiaan seitsemää vaihtoehtoa valtatien 1 (E18) ja Kirjalansalmen sillan välisellä osuudella. Vaihtoehdoista kolme sijoittui nykyisen tien paikalle, neljässä vaihtoehdossa tutkittiin ratkaisua uudessa paikassa. Jatkosuunnitteluun valittiin ohikulkutien rakentaminen siltavaihtoehtona, jossa Kuusistonsalmen ylittävän sillan alikulkukorkeus on 16 metriä. Tällöin suurin osa huviveneistä mahtuu kulkemaan sen alta.

Uusi tieyhteys lyhentää merkittävästi Paraisilta Turkuun suuntautuvia työssäkäyntimatkoja ja matka-aikaa. Uuden tieyhteyden rakentamisella pystytään erottamaan saaristoon suuntautuva pitkän matkan liikenne Kaarinan kaupungin alueella tapahtuvasta työ- ja asiointiliikenteestä. Samalla liikenteen sujuvuus paranee.

Yleissuunnitelma määrittelee tien likimääräisen sijainnin ja toiminnalliset ratkaisut. Suunnitelmassa esitetyt yksityistiejärjestelyt ovat ohjeellisia. Hyväksytty yleissuunnitelma on lähtökohtana ja ohjeena seuraavassa vaiheessa laadittavassa tiesuunnitelmassa.

Ruotsinkielisille sivuille / webbsidan på svenska: Lv 180 mellan Kurkela och Kustö