Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö (tilaaja)

Matti Kiljunen

  • 0400 275 572

Sitowise Oy

projektipäällikkö (tiesuunnitelman laadinta)

Martti Kokoi

  • 044 368 0683

Sitowise Oy

yhteyshenkilö maanomistajille ja asukkaille

Maija Ketola

  • 050 352 7784

Akordi Oy

yhteyshenkilö yrityksille, järjestöille ja organisaatioille

Juha-Pekka Turunen

  • 040 729 4842
  • juha-pekka(at)akordi.fi

Mt 180 välillä Kurkela-Kuusisto

Tiehanke Suunnitteilla Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt alkuvuodesta 2021 tiesuunnitelman laatimisen maantien 180 parantamisesta rakentamalla uusi yhteys Kurkelan eritasoliittymän ja Kuusiston välillä. Tavoitteena on turvata Turunmaan saariston pääliikenneyhteyden toimivuus, tukien samalla Kaarinan keskustan kehittämistä vähentämällä merkittävästi keskustan liikennemääriä ja ruuhkautumista. Tiesuunnittelun pohjatutkimukset käynnistyvät toukokuussa 2021. Tiesuunnitelman on määrä valmistua syyskuussa 2022. Rahoituspäätöstä hankkeesta ei vielä ole tehty. Hankkeen kustannusennuste on 55 milj. €.

Tiesuunnitelmalla tarkat suunnitelmat

Tiesuunnitteluvaiheessa suunnitellaan maantien liittymät, sillat, jalankulun- ja pyöräilyn järjestelyt sekä meluntorjunta ja määritellään tiealueet. Tiesuunnitelma päätöksineen antaa tienpitäjälle oikeuden tiehankkeen rakentamiseen ja tiealueiden lunastamiseen. Aiemman yleissuunnitelman periaateratkaisut ohjaavat suunnittelua, mutta niiden toimivuutta tarkastellaan tarkemmassa mittakaavassa sovittaen kokonaisuutta yhteen asemakaavoituksen kanssa.  

Tiesuunnitelman alue rajautuu pohjoisessa Kurkelan eritasoliittymään ja etelässä Kirjalansalmen siltaan, jonka uusimisesta on laadittu oma tiesuunnitelmansa. Poikluoman ja Kartanontien välillä maantietä 180 parannetaan nykyisellä Kurkelantien kohdalla kaksiajorataisena ja nelikaistaisena tietä noin 1,3 kilometrin matkalla. Kartanontien ja Kirjalansalmen sillan välillä maantie 180 rakennetaan uuteen maastokäytävään noin 3,5 kilometrin matkalla. Kuusistonsalmen sillan yli suunnitellaan noin 400 metriä pitkä Auvaisbergin silta ja nykyinen Kuusistonsalmen silta varaudutaan uusimaan.

Tavoitteena on turvata Turunmaan saariston pääliikenneyhteyden toimivuus tukien samalla Kaarinan keskustan kehittämistä vähentämällä merkittävästi keskustan liikennemääriä ja ruuhkautumista. Lisäksi suurten erikoiskuljetusten reitti ja suurin osa raskaasta ajoneuvoliikenteestä on tarkoitus ohjata uudelle tieyhteydelle.

Tiesuunnitelman laatiminen on käynnistynyt helmikuussa 2021 lähtötietojen keräämisellä, pohjatutkimusohjelman laatimisella sekä alustavien suunnitelmaluonnosten laatimisella. Tiesuunnitelma valmistuu vuoden 2022 syksyllä.  

Hankkeen aloituskuulutus on julkaistu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Väyläviraston verkkosivuilla 27.3.2020.

Pohjatutkimukset käynnistyvät

Tiesuunnitelman ensimmäisen vaiheen pohjatutkimukset käynnistyvät toukokuussa 2021 ja pohjatutkijat tulevat näkymään suunnittelualueen maastossa. Pohjatutkimuksien tekemisestä vastaa Taratest Oy, yhteyshenkilö Mikko Ylipulli, puh. 040 207 6620.

Suunnitelmaa laaditaan yhteistyönä

Tiesuunnittelua tehdään avoimesti ja vuorovaikutteisesti.   Vuoropuhelun pääkohderyhmänä ovat suunnitelman vaikutusalueen asukkaat, maanomistajat, virkistyskäyttäjät, yrittäjät ja yhteisöt sekä kaikki asiasta kiinnostuneet tienkäyttäjät. 

Tiesuunnitelman laatimisen aikana järjestään mm. yleisötilaisuuksia, työpajoja ja karttakysely. Ensimmäiset yleisötilaisuudet pidetään elo-syyskuussa 2021. Näistä tiedotetaan myöhemmin hankkeen aikana. Suunnittelun etenemistä voi seurata hankkeen verkkosivuilla. 
 
Palaute ja keskustelu ratkaisusta on erityisen tärkeää hyvän lopputuloksen saamiseksi. 

Hankkeen tavoitteet

Saaristotien (mt 180) ongelmat ilmenevät nykyisellään mm. ruuhkautumisena, liittymien huonona toimivuutena, liikenneturvallisuuden heikkenemisenä sekä meluhaittoina. Tien liikennemäärä vaihtelee ja se on 9600–14400 ajoneuvoa vuorokaudessa valtatien 1 (E18) ja Kirjalansalmen sillan välillä. Liikennemäärien ennustetaan kasvavan edelleen vuoteen 2030 mennessä.

Hankkeella halutaan turvata seudullisen tieyhteyden sujuvuus, parantaa paikallisten ajoneuvo- ja kevyen liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä tukea Kaarinan kaupungin yhdyskuntarakenteen ja maankäytön kehittämistä ottaen huomioon luonnon, maiseman ja kulttuuriympäristön arvo minimoimalla ympäristöhaitat.

Maakunta- ja seututasolla yhteyden parantaminen edistää työmatkaliikenteen, elinkeinoelämän kuljetusten sekä mökki- ja matkailuliikenteen sujuvuutta ja luo edellytyksiä uuden kehityskykyisen teollisuus- ja palvelutoiminnan sijoittumiselle tien vaikutuspiiriin. Uusi tieyhteys vähentää myös nykyisen tien aiheuttamia haittoja Kaarinan keskustassa ja Kuusiston saaressa.

Hankkeen yleissuunnitelma

Ennen tiesuunnitelmaa, hankkeesta on laadittu yleissuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Hankkeen YVA valmistui v. 2008 ja yleissuunnitelma v. 2010. Yleissuunnitelma on hyväksytty loppuvuodesta 2017. Tiesuunnitelman laatiminen voidaan käynnistää v. 2021, kun suunnitelman laatimiseen on myönnetty rahoitus. 

Maantien 180 parantamisen alustava yleissuunnittelu tehtiin yhtäaikaisesti ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) kanssa. Alustavassa yleissuunnittelussa ja YVA:ssa tutkittiin kaikkiaan seitsemää vaihtoehtoa valtatien 1 (E18) ja Kirjalansalmen sillan välisellä osuudella. Vaihtoehdoista kolme sijoittui nykyisen tien paikalle, neljässä vaihtoehdossa tutkittiin ratkaisua uudessa paikassa. Jatkosuunnitteluun valittiin ohikulkutien rakentaminen siltavaihtoehtona, jossa Kuusistonsalmen ylittävän sillan alikulkukorkeus on 16 metriä. Tällöin suurin osa huviveneistä mahtuu kulkemaan sen alta.

Uusi tieyhteys lyhentää merkittävästi Paraisilta Turkuun suuntautuvia työssäkäyntimatkoja ja matka-aikaa. Uuden tieyhteyden rakentamisella pystytään erottamaan saaristoon suuntautuva pitkän matkan liikenne Kaarinan kaupungin alueella tapahtuvasta työ- ja asiointiliikenteestä. Samalla liikenteen sujuvuus paranee.

Yleissuunnitelma määrittelee tien likimääräisen sijainnin ja toiminnalliset ratkaisut. Suunnitelmassa esitetyt yksityistiejärjestelyt ovat ohjeellisia. Hyväksytty yleissuunnitelma on lähtökohtana ja ohjeena seuraavassa vaiheessa laadittavassa tiesuunnitelmassa.