Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Vesa Virtanen

  • 0295 022 844

Finnmap Infra Oy

projektipäällikkö

Lauri Harjula

  • 0505088110

Kt 52 Salon kohta 2. vaihe

Tiehanke Suunnitteilla Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt keväällä 2023 kantatien 52 Salon kohdan 2. vaiheen (nk. itäinen ohikulkutie) tiesuunnitelman laatimisen. Tiesuunnitelma perustuu vuonna 2018 tehtyyn aluevaraussuunnitelmaan, joka on hyväksytty osana Salon itäinen ohikulkutie kt 52, II-vaihe -asemakaavaa vuonna 2021.

Kantatie 52 Salon kohdalla 2. vaiheessa toteutetaan uusi päätieyhteys Salon keskustan itäpuolelle. Hanke on jatkoa 2016 valmistuneelle 1. vaiheelle, jossa rakennettiin tien eteläinen osa. Tavoitteena on ohjata läpikulkeva liikenne pois Salon keskustasta parantaen keskustan turvallisuutta ja viihtyisyyttä, maankäytön kehittämisedellytyksiä sekä kantatien liikenteen sujuvuutta.

Tiesuunnitelma valmistuu arvion mukaan syksyllä 2024. Tiesuunnitelman laatii Finnmap Infra Oy. Tavoitteena on, että hanke on toteuttamisvalmiudessa vuonna 2026.

Ajankohtaista

Tiesuunnitelmasta järjestetään yleisötilaisuus torstaina 2.11.2023 klo 17–19 Salon kaupungintalolla valtuustosalissa (Tehdaskatu 2, Salo). Tervetuloa! Tutustu yleisötilaisuudessa esiteltävään aineistoon ja anna siitä palautetta vayliensuunnittelu.fi-sivustolla

Ilmoittautumalla hankkeen sähköpostilistalle saat tietoa tiesuunnitelman ajankohtaisista asioista, kuten tiedotteista, nettisivuille päivitetyistä aineistoista ja yleisötilaisuuksista. Ilmoittaudu postituslistalle täyttämällä yhteystietosi tälle lomakkeelle (projektit.finnmapinfra.fi).

Sähköpostilistalle ilmoittautuneiden yhteystietoja ja muita tiesuunnitelman laatimiseen liittyviä henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (Asetus (EU) 2016/679) mukaisesti. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon www.ely-keskus.fi/tietosuoja.

Hankealue

Kuva esittää hankealuetta karttapohjalla.

 

Hankekuvaus

Hankkeessa Salon keskustan itäpuolelle toteutetaan uusi tieyhteys Helsingintien (maantie 110) ja Somerontien välille. Uudelle osuudelle rakennetaan Somerontien ja Inkereentien eritasoliittymät ja Helsingintien kanavoitu tasoliittymä.

Somerontien eritasoliittymän ja E18-tien välinen osuus parannetaan kaksiajorataiseksi keskikaiteella varustetuksi maantieksi. Muutoin kantatie on suunnittelualueella yksiajoraitainen. Nopeustaso kantatiellä on 80 km/h. 

Hanke sisältää 8 uutta siltaa, jalankulun ja pyöräilyn väyliä sekä tarvittavan meluntorjunnan asutuksen kohdalle. 

Hanke on jatkoa vuonna 2016 valmistuneelle Salon itäisen ohikulkutien 1. vaiheelle, jossa rakennettiin tien eteläinen osa. Kantatien 52 siirtäminen kokonaisuudessaan pois keskusta-alueen tuntumasta edellyttää pohjoisosan toteuttamista.

Tiesuunnittelun eteneminen ja vaikutusmahdollisuudet

Tiesuunnitelman laatiminen on käynnistynyt kesällä 2023 lähtökohtien ja tavoitteiden tarkistamisella sekä työn organisoinnilla. Talven 2023–24 aikana määritellään suunnitelman periaateratkaisut ja tehdään vaihtoehtovertailuja. Tiesuunnitelman varsinainen laatimisvaihe ja vaikutusten arvioinnit ajoittuvat vuoden 2024 kevääseen ja kesään. Tiesuunnitelma valmistuu arvion mukaan marraskuussa 2024, jonka jälkeen se asetetaan yleisesti nähtäville. Tiesuunnitelman laatimisen prosessi ja sen aikaiset osallistumismahdollisuudet on esitetty alla olevassa kuvassa.

Kaavio tiesuunnitelman laatimisen etenemisestä. Tiesuunnitelman vaiheistus kesäkuusta syyskuuhun 2023 lähtökohdat, tavoitteet ja organisointi. Lokakuusta 2023 helmikuuhun 2024 periaateratkaisujen määrittely ja vaihtoehtovertailut. Maaliskuusta elokuuhun 2024 tiesuunnitelman laatiminen ja vaikutusarvioinnit. Syyskuusta marraskuuhun 2024 suunnitelman viimeistely ja tiesuunnitelma nähtäville. Ensimmäinen yleisötilaisuus marraskuussa 2023 ja toinen toukokuussa 2024. Palautteen kerääminen marraskuusta 2023 kesäkuuhun 2024. Maanomistajatapaamiset joulukuusta 2023 huhtikuuhun 2024.

Alueen asukkailla, maanomistajilla ja muilla intressiryhmillä on mahdollisuus osallistua suunnitteluun. Tiesuunnitelmavaiheessa järjestetään kaksi yleisötilaisuutta. Ensimmäinen tilaisuus pidetään torstaina 2.11.2023 klo 17–19 Salon kaupungintalolla valtuustosalissa (Tehdaskatu 2, Salo). Tilaisuudessa esitellään hankkeen lähtökohtia ja alustavia suunnitelmaluonnoksia. Kesällä 2024 järjestettävässä toisessa tilaisuudessa esitellään tarkentuneita suunnitelmaluonnoksia.

Yleisötilaisuuksista tiedotetaan viranomaisten tietoverkoissa, alueen lehdissä ja tällä hankesivulla. Tilaisuuksien jälkeen myös hankesivun kautta pääsee tutustumaan tilaisuuksissa esiteltyihin suunnitelmaluonnoksiin ja antamaan niistä palautetta. Hankkeelle on perustettu sähköpostilista, jonka kautta tiedotetaan tiesuunnitelman laatimisen aikaisista tilaisuuksista ja hankesivujen päivityksistä. Ilmoittaudu postituslistalle täyttämällä yhteystietosi tälle lomakkeelle (projektit.finnmapinfra.fi).

Nykytila ja ongelmat

Kantatie 52 on merkittävä reitti elinkeinoelämän kuljetuksille Varsinais-Suomessa osana Hanko–Forssa-kehityskäytävää. Tiellä on keskeinen logistinen asema, sillä se toimii yhteytenä Hangon satamasta E18-tielle ja edelleen Hämeeseen ja keskiseen Suomeen. 

Tie toimii myös keskeisenä työmatkaliikenteen reittinä etenkin Tupurin, Perttelin, Perniön ja Kiskon alueilta muualle Varsinais-Suomeen.

Seututien 110 kautta E18-tielle kiertävän kantatien liittymät ovat ruuhkautuneet ja onnettomuuksia tapahtuu usein. Tämä aiheuttaa häiriötä mm. elinkeinoelämän kuljetuksille. Ohikulkutien puuttuva osuus estää myös Somerontiehen kytkeytyvän maankäytön kehittymistä.