Hyppää sisältöön

Alueellinen liikennejärjestelmäsuunnittelu

Alueellinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on alueen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, mikä on alueelle tärkeää matkojen ja kuljetusten toimivuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Alueellista liikennejärjestelmäsuunnittelua tehdään kaupunkiseuduilla, maakuntien alueella ja ylimaakunnallisesti.

Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaan liikennejärjestelmäsuunnittelu on jatkuvaa ja vuorovaikutteista vaikutusten arviointiin sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyöhön perustuvaa suunnittelua. Strategisen tason suunnittelun tarkoituksena on sovittaa yhteen erilaisia liikennejärjestelmää koskevia tavoitteita ja toimenpiteitä. Käytännössä lain tarkoittama yhteistyöhön perustuva suunnittelu on nykyään järjestetty alueellisten liikennejärjestelmätyöryhmien kautta. 

Liikennejärjestelmätyö on jatkuva yhteistyöprosessi. Alueellisia liikennejärjestelmäsuunnitelmia laaditaan ja päivitetään tarpeen mukaan. Suunnittelussa huomioidaan erityisesti muutokset maankäytön kehittymisessä ja elinkeinoelämän tarpeissa. Suunnitelmissa kuvataan yhteistyössä muodostettu tahtotila. Suunnitelma sisältää yhdessä valtionhallinnon kanssa valmistellun ehdotuksen siitä, mitä toimintaa ja toimenpiteitä tulisi priorisoida. Suunnitelmat sisältävät kuntien ja valtion toimenpiteitä. Toteutuspäätökset tehdään erikseen kuntien ja valtion normaalien päätöksentekomenettelyjen mukaisesti.

Suunnittelun lähtökohtina ovat kohdealueen kehittämistavoitteet sekä valtakunnalliset liikennepoliittiset tavoitteet ja reunaehdot. Valtakunnallisia lähtökohtia ovat mm. liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetussa laissa esitetyt tavoitteet liikennejärjestelmäsuunnittelulle ja kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa liikenteelle asetetut ilmastotavoitteet. Jatkossa valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma tulee olemaan keskeinen lähtökohtana alueelliselle suunnittelulle. 

Liikennejärjestelmäsuunnittelu kytkeytyy tiiviisti maankäytön suunnitteluun. Joillakin alueilla, kuten Helsingin ja Tampereen seuduilla, suunnitteluprosessissa on yhdistetty maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelu. Tällöin puhutaan MAL-suunnittelusta. Vastuu maankäytön suunnittelusta on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnilla ja maakuntien liitoilla. 

Toimijat ja Väyläviraston rooli

Maakunnan liiton tehtävänä on vastata maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman suunnitteluprosessin käynnistämisestä ja siihen liittyvän yhteistyön johtamisesta alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain mukaan. Ylimaakunnallista liikennestrategiatyötä voi johtaa myös ELY-keskus. 

ELY-keskusten liikennevastuualueet ovat maakuntien liittojen keskeisiä kumppaneita liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Alueelliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun osallistuvat lisäksi kunnat, Väylävirasto ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Monilla alueilla suunnitteluun osallistuu myös muita sidosryhmiä, kuten seudullisia joukkoliikenneviranomaisia ja kauppakamareita. 

Väylävirastosta ja Liikenne- ja viestintävirastosta annettujen lakien mukaan virastot osallistuvat alueelliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun maakuntien liittojen, kuntien, kaupunkiseutujen ja muiden toimijoiden kanssa. Virastojen tehtävänä on tuoda suunnitteluun valtion tavoitteita ja näkemyksiä. Väyläviraston rooli liittyy ennen kaikkea rata- ja tieverkon sekä vesiväylien kehittämiseen ja kunnossapitoon sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. 

Lisätietoja alueellisesta liikennejärjestelmäsuunnittelusta saa maakuntien liittojen ja ELY-keskusten nettisivuilta.