Hyppää sisältöön

Osallistu ja vaikuta väylähankkeiden suunnitteluun

Omalta osaltasi voit vaikuttaa hyvän suunnitelman syntymiseen tuomalla esiin tärkeät asiat suunnittelun aikana.

Vuorovaikutuksen osapuolet, laajuus ja sisältö muotoutuvat suunnitteluvaiheen sekä hankkeen luonteen perusteella. Kansalaisille ja muille suunnittelun osapuolille on tärkeää vaikuttaa suunnitteluun oikeaan aikaan.

Väylähankkeiden suunnittelu on vaiheittain tarkentuva prosessi. Kunkin vaiheen suunnittelutarkkuus ja päätöksenteko sovitetaan yhteen maankäytön suunnittelun kanssa. Kaikkia suunnitteluvaiheita ei aina tarvita. Pienissä hankkeissa kaikkia vaiheita ei tarvita ja vaiheita voidaan yhdistää. Suuret hankkeet ja ympäristön kannalta merkittävät hankkeet arvioidaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) mukaisesti joko ennen yleissuunnitelmaa tai samanaikaisesti yleissuunnitelman kanssa. YVA-prosessin aikana yleisöä ja viranomaisia kuullaan kahdesti.

Esiselvitysvaiheessa pääpaino on eri viranomaisten välisessä yhteistyössä. Esiselvitysvaiheessa väylän parantamiselle voi olla useita ratkaisuvaihtoehtoja. Tarkemmassa suunnittelussa vaihtoehtojen määrä vähenee.

Yleissuunnittelussa yhteistyötahoina ovat kunnat, maakuntien liitot, ympäristöviranomaiset ja muut suunnitteluorganisaatiot, maanomistajat, paikalliset asukkaat, yrittäjät ja erilaiset kansalaisjärjestöt, vesiväylillä lisäksi mm. satamat ja varustamot. Laaja vuorovaikutus on erityisen tärkeää juuri yleissuunnittelun aikana, sillä tällöin päätetään hankkeen merkittävimmät perusratkaisut. Yleissuunnitelmassa määritellään tien ja rautatien likimääräinen paikka ja tilantarve sekä suhde ympäröivään maankäyttöön.

Tie- ja ratasuunnitelman laatiminen on hankkeen toteutukseen tähtäävää tien ja rautatien yksityiskohtaista suunnittelua. Tie- ja ratasuunnitelmaa laadittaessa vuorovaikutuksen osapuolia ovat maakunnan liittojen, ympäristöviranomaisten ja kuntien lisäksi tien ja rautatien lähialueen maanomistajat, asukkaat ja yrittäjät sekä tarvittavat muut viranomaiset. Tie- ja ratasuunnitelman nojalla valtiolla on oikeus ottaa suunnitelmassa osoitetut alueet haltuun ja ryhtyä rakentamaan maantietä tai rataa.

Vesiväylillä vastaavaa lakiin perustuvaa tie- ja ratasuunnittelun kaltaista suunnitteluvaihetta ei ole. Vesiväylän sijainti määrätään vesilain mukaisessa lupaprosessissa, missä yhteydessä asianosaisilla on mahdollisuus vaikuttaa hankkeeseen ja sen toteutukseen.

Rakennussuunnittelu liittyy hankkeen välittömään toteuttamiseen, sisältyy usein urakkaan ja tehdään vasta, kun hankkeen rahoitus on järjestetty. Rakennussuunnittelu on hankkeen teknistä suunnittelua eikä sen aikana enää käydä kansalaiskeskustelua.

Tietoa hankkeista, kuulutukset

Suunnittelusta vastaava taho julkaisee yleis, tie- ja ratasuunnitelmista verkkosivuillaan kuulutuksia koskien suunnittelun käynnistämistä, suunnitelman nähtäville asettamista tai suunnitelman hyväksymispäätöstä. Kuulutukset julkaistaan myös suunnittelualueella sijaitsevien kuntien lehdissä. Kuulutuksissa kerrotaan suunnittelun kohde sekä suunnittelusta vastaavat tahot ja henkilöt.

Linkit suunnittelusta vastaavien kuulutussivuille


Hankkeista tietoa löydät myös sivustomme Suunnittelukohteiden tiedot -osiosta. 

Voit vaikuttaa suunnitteluun mm.

• Keskustelemalla henkilökohtaisesti suunnitelman laatijoiden kanssa
• Vaikuttamalla kunnan toimihenkilöiden kautta (useimmiten jäseninä yhteistyöryhmissä).
• Aktiivisella toiminnalla intressejäsi ajavissa yhteisöissä, yhdistyksissä yms.