Hyppää sisältöön

Osallistu ja vaikuta väylähankkeiden suunnitteluun

Omalta osaltasi voit vaikuttaa hyvän suunnitelman syntymiseen tuomalla esiin tärkeät asiat suunnittelun aikana.

Vuorovaikutuksen osapuolet, laajuus ja sisältö muotoutuvat suunnitteluvaiheen sekä hankkeen luonteen perusteella. Kansalaisille ja muille suunnittelun osapuolille on tärkeää vaikuttaa suunnitteluun oikeaan aikaan.

Väylähankkeiden suunnittelu on vaiheittain tarkentuva prosessi. Kunkin vaiheen suunnittelutarkkuus ja päätöksenteko sovitetaan yhteen maankäytön suunnittelun kanssa.  Pienissä hankkeissa kaikkia vaiheita ei aina tarvita ja vaiheita voidaan yhdistää. Suuret hankkeet ja ympäristön kannalta merkittävät hankkeet arvioidaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) mukaisesti joko ennen yleissuunnitelmaa, samanaikaisesti yleissuunnitelman tai tie- tai ratasuunnitelman kanssa. YVA-prosessin aikana yleisöä ja viranomaisia kuullaan kahdesti.

Esiselvitysvaiheessa pääpaino on eri viranomaisten välisessä yhteistyössä. Esiselvityksen aikaisen vuorovaikutuksen tarve vaihtelee hankkeen luonteen mukaan. Yhteistyössä painottuu yleensä eri viranomaisten kuten kuntien ja maakuntien liittojen osallistuminen. Esiselvityksen perusteella voidaan päättää suunnittelun aloittamisesta. Päätökset ovat tien-, radan tai vesiväylänpitäjän kannanottoja kehittämistoimenpiteiden tarpeellisuuteen, ajoitukseen ja jatkosuunnitteluun. Tarpeellisiksi katsottavat toimenpiteet etenevät jatkosuunnitteluun ja toteutukseen rahoituksen sallimalla aikataululla.

Yleissuunnitelmassa yhteistyötahoina ovat kunnat, maakuntien liitot, ympäristöviranomaiset ja muut suunnitteluorganisaatiot, maanomistajat, paikalliset asukkaat, yrittäjät ja erilaiset kansalaisjärjestöt, vesiväylillä lisäksi mm. satamat ja varustamot. Laaja vuorovaikutus on erityisen tärkeää juuri yleissuunnittelun aikana, sillä tällöin päätetään hankkeen merkittävimmät perusratkaisut. Yleissuunnitelmassa määritellään tien ja rautatien likimääräinen sijainti ja tilantarve sekä suhde ympäröivään maankäyttöön.

Hyväksytty yleissuunnitelma voi rajoittaa muuta rakentamista ja synnyttää tienpitäjälle myös velvollisuuden lunastaa alueita. Yleissuunnitelmassa hyväksyttyjä periaatteellisia asioita ei tie- ja ratasuunnitelmavaiheessa enää yleensä käsitellä. Tie- ja ratasuunnitelman tullessa aikanaan käsittelyyn ei kyseisiin periaatteellisiin asioihin voi yleensä enää saada muutoksia muistuttamalla tai valittamalla.

Tie- ja ratasuunnitelmassa ratkaistaan maanomistajiin ja muihin asianosaisiin välittömästi vaikuttavat tekijät, joten vuorovaikutus painottuu heitä koskeviin asioihin. Tie- ja ratasuunnitelmaa laadittaessa vuorovaikutuksen osapuolia ovat maakunnan liittojen, ympäristöviranomaisten ja kuntien lisäksi tien ja rautatien lähialueen maanomistajat, asukkaat ja yrittäjät sekä tarvittavat muut viranomaiset. Tie- ja ratasuunnitelman nojalla valtiolla on oikeus ottaa suunnitelmassa osoitetut alueet haltuun ja ryhtyä rakentamaan maantietä ja rataa.
Tie- ja ratasuunnitelman vuorovaikutusmenettelyitä on kuvattu tarkemmin erillisissä tiensuunnitelma ja ratasuunnitelma -esitteissä.

Vesiväylillä vastaavaa lakiin perustuvaa tie- ja ratasuunnittelun kaltaista suunnitteluvaihetta ei ole. Vesiväylän sijainti määrätään vesilain mukaisessa lupaprosessissa, missä yhteydessä asianosaisilla on mahdollisuus vaikuttaa hankkeeseen ja sen toteutukseen 

Rakentamissuunnittelu liittyy hankkeen välittömään toteuttamiseen ja sisältyy usein urakkaan ja tehdään vasta, kun hankkeen rahoitus on järjestetty. Rakentamissuunnittelu on hankkeen teknistä suunnittelua eikä sen aikana enää käydä kansalaiskeskustelua. Vuorovaikutus rakentamisesta vastaavien ja maanomistajien sekä muiden asianosaisten kanssa jatkuu kuitenkin koko rakentamissuunnittelun ja rakentamisen ajan tie- tai ratasuunnitelman asettamissa rajoissa.  Keskustelu liittyy rakentamisen aikaisiin järjestelyihin. Pienehköissä hankkeissa tie- ja rakentamissuunnitteluvaiheet voidaan yhdistää. 

Maantietoimitus tai ratatoimitus pidetään ennen tien ja radan rakentamista. Rakentamista varten tarvittavasta maa-alasta, rakennettavan väylä aiheuttamista kiertohaitoista tai muista haitoista ja mahdollisista vahingoista maksettavat korvaukset ratkaistaan Maanmittauslaitoksen suorittamassa maantie- tai ratatoimituksessa. Maanmittauslaitoksen sivuilla on maanlunastus- ja korvausasioista omat esitteensä maantietoimitukselle ja ratatoimitukselle, joissa on kuvattu tarkemmin mm. toimitusmenettelyä, korvauksia ja niiden maksamista. 

Tietoa hankkeista, kuulutukset

Suunnittelusta vastaava taho julkaisee yleis, tie- ja ratasuunnitelmista Valtion liikenneväylien suunnittelu –palvelussa kuulutuksia koskien suunnittelun käynnistämistä, suunnitelman nähtäville asettamista tai suunnitelman hyväksymispäätöstä. Kuulutukset tulevat nähtäville myös suunnittelusta vastaavan verkkosivuille ja ne julkaistaan myös suunnittelualueella sijaitsevien kuntien lehdissä. Kuulutuksissa kerrotaan suunnittelun kohde sekä suunnittelusta vastaavat tahot ja henkilöt. Palvelussa voi seurata suunnittelun etenemistä ja sieltä löytyvät tiedot tulevista vuorovaikutustilaisuuksista sekä nähtävillä olevat suunnitelmat.

Linkit suunnittelusta vastaavien kuulutussivuille

Hankkeista tietoa löydät myös sivustomme Suunnittelukohteiden tiedot -osiosta.  

Voit vaikuttaa suunnitteluun mm.

  • Keskustelemalla henkilökohtaisesti suunnitelman laatijoiden kanssa
  • Vaikuttamalla kunnan toimihenkilöiden kautta (useimmiten jäseninä yhteistyöryhmissä).
  • Aktiivisella toiminnalla intressejäsi ajavissa yhteisöissä, yhdistyksissä yms.