Hyppää sisältöön

Usein kysyttyjä kysymyksiä (Q&A)

MIKÄ ON HANKKEEN AIKATAULU?

YVA-menettely käynnistyi kesällä 2023. YVA-selostus valmistuu tämänhetkisen arvion mukaan syksyllä 2024, jolloin se on myös nähtävillä ja kommentoitavana. Tieratkaisujen yleissuunnitelma laaditaan YVA-menettelyssä valitun ratkaisun perusteella. Yleissuunnitelma valmistuu vuoden 2025 aikana. 

MILLOIN HANKE RAKENNETAAN?

Hankkeen rakentamisen aikataulusta ei ole tarkempaa tietoa, mutta toteutus voisi tulla kyseeseen arvion mukaan aikaisintaan vuonna 2033. Isojen väylähankkeiden käynnistämisestä ja niiden rahoituksesta päätetään eduskunnassa. Hankkeen toteuttaminen ei ole Väyläviraston tai Uudenmaan ELY-keskuksen toteuttamisohjelmissa. Hankkeen yleissuunnittelun tavoitteena on muodostaa toimenpiteet tieosuuden kehittämiseksi mahdollisesti vaiheittain kohti tavoitetilaa. Suunnitteluvalmiuden nostaminen lisää mahdollisuuksia saada hanke esimerkiksi toteuttamishankkeeksi valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan.

KETKÄ SUUNNITTELUA TEKEVÄT TAI TEETTÄVÄT?

Ympäristövaikutusten arvioinnin käynnistää ja siitä vastaa taho, joka suunnittelee hanketta eli alueensa tienpidon viranomainen. Hankkeesta vastaava on tässä hankkeessa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue, jossa hanketta johtaa Kirsi Pätsi. ELY-keskus teettää maanteiden suunnittelun suunnittelualan yrityksillä eli konsulteilla. Tässä hankkeessa suunnittelukonsulttina toimii Sitowise Oy.

Yhteysviranomainen on se viranomainen, jolla on vastuu siitä, että ympäristövaikutusten arviointimenettely toteutetaan lain mukaisesti. Yhteysviranomainen laatii hankkeesta YVA-menettelyn loppuvaiheessa perustellun päätelmän. ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueella (hankkeesta vastaava) ja ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueella (yhteysviranomainen) on erilliset, lakisääteiset viranomaistehtävät. Ympäristöministeriö on tehnyt YVA-lain 10 §:n nojalla 3.10.2022 päätöksen (VN/22771/2022) siitä, että tässä hankkeessa yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue. Yhteysviranomaisen vastuuhenkilönä toimii Erika Heikkinen.

MIKÄ ON YVA? MITEN YVA-MENETTELY ETENEE?

YVA on ympäristövaikutusten arviointimenettely, jossa arvioidaan tulevien laajamittaisten ja isojen hankkeiden merkittävät ympäristövaikutukset. Menettelyyn voivat osallistua vaikutusalueen asukkaat ja viranomaiset. YVA-menettely perustuu lakiin ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017 (YVA-laki). Laki edellyttää arviointimenettelyn soveltamista tiehankkeissa, joissa rakennetaan vähintään 10 kilometrin pituinen, neli- tai useampikaistainen yhtäjaksoinen uusi tie. 

YVA-menettelyyn kuuluu kaksi päävaihetta. Ensin hankkeesta vastaava laatii arviointiohjelman, jossa esitetään hankkeen toteuttamisvaihtoehdot ja miten ympäristövaikutukset tullaan selvittämään. Seuraavassa vaiheessa hankkeesta vastaava kokoaa selvityksistä saadun tiedon arviointiselostukseen. Selostuksessa kuvataan hankkeen eri vaihtoehtojen merkittävät ympäristövaikutukset ja niiden lieventämiskeinot.

MITEN KAUAN YVA-MENETTELY VIE AIKAA?

Nopeimmillaan YVA-menettelyyn menee noin vuosi. Aikataulu riippuu hankkeelle asetetusta aikataulusta ja siitä, miten kauan vaadittaviin selvityksiin tarvitaan aikaa. ELY-keskuksen tulee viipymättä kuuluttaa arviointiohjelmasta ja se laitetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi (poikkeustilanteissa 60 päivän ajaksi). Myöhemmin arviointiselostus on puolestaan nähtävillä 30–60 päivää. Tämän jälkeen yhteysviranomaisella on 60 päivää aikaa antaa YVA-arviointiselostukselle perusteltu päätelmä.

MIKÄ ON PERUSTELTU PÄÄTELMÄ?

Yhteysviranomainen laatii YVA-arviointiselostukselle perustellun päätelmän. Perusteltu päätelmä on yhteysviranomaisen hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista tekemä perusteltu johtopäätös, joka on tehty arviointiselostuksen, siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen sekä yhteysviranomaisen oman tarkastelun pohjalta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain nojalla (YVA-laki).

MITÄ TAPAHTUU YVA-MENETTELYN JÄLKEEN?

Tavoitteena on, että huolellisen vertailun ja keskustelun kautta saada aikaan laadukas ja yleisesti hyväksyttävä lopputulos. Yleissuunnitelmaksi viimeisteltävä vaihtoehto valitaan YVA-arviointiselostuksesta saadun perustellun päätelmän jälkeen arviolta alkuvuodesta 2025. Perustellun päätelmän ja arvioinnin tulosten perusteella hankkeesta vastaava tekee lopullisen valinnan yleissuunnitelmaan etenevästä vaihtoehdosta (tai mahdollisesti YVA-menettelyssä tarkasteltujen vaihtoehtojen yhdistelmästä). Hankkeen suunnittelu jatkuu yleissuunnitelman laatimisella heti YVA-menettelyn päävaiheiden jälkeen. Tavoitteena on, että yleissuunnitelma on valmis loppuvuodesta 2025.

 

Päivitykset tammikuussa 2024:

 

MITEN HAITTOJEN LIEVENTÄMINEN NÄKYY YVA-ARVIOINNISSA?

YVA-selostuksessa määritellään alustavat toimenpiteet. Haitallisia vaikutuksia on mahdollista ehkäistä, rajoittaa tai poistaa. Osa toimista kuuluu jo vaihtoehdon tekniseen periaateratkaisuun, jolloin ne otetaan huomioon vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa. Lisäksi esitetään laaja skaala haittojen lieventämisen toimenpiteitä, joiden toteutuminen voidaan ratkaista jatkosuunnittelussa tai maankäytön suunnittelussa. Tähän vastataan tunnistamalla epävarmuustekijät ja riskit sekä antamalla suositukset seuraaviin suunnitteluvaiheisiin. Merkittävien haittojen lieventämis- ja ehkäisykeinoja esitetään YVA-selostuksessa järjestelmällisesti vaikutuslajeittain sekä yhteenvetona.

VOIKO VAIHTOEHTOIHIN VAIKUTTAA? 

Palaute on olennainen osa YVA- ja yleissuunnitteluprosessia. YVA-menettely tuottaa tietoa hankkeen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista. Se tuo osallisille vaikutusmahdollisuuksia ja tiedonvälitystä YVA-lain mukaisen vuoropuhelun kautta. Maantiehankkeen suunnittelun tavoitteena on löytää mahdollisimman hyväksyttävä suunnitteluratkaisu sovittamalla yhteen usein erilaisia tavoitteita ja näkemyksiä.  Suunnitelmien sisältöön on mahdollista vaikuttaa suunnitelmien laadinnan aikana, mutta lopputulos on kompromissi. Maantiehankkeet ovat osa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää ja niillä toteutetaan päätöksiä, joita tehdään monessa vaiheessa ja eri tasoilla.

VOIKO KANTATIEN TOIMENPITEISTÄ TOTEUTTAA OSIA ETUKÄTEEN?

Erillistoimenpiteet ovat mahdollisia, jos saadaan rahoitusta. Esimerkiksi Sunnanvikin eritasoliittymästä on olemassa valmis tiesuunnitelma ja jos rahoitus järjestyy, eritasoliittymä voi toteutua ennen muuta kantatien parantamishanketta.

Toisaalta vaiheittain toteuttaminen kuuluu maantiehankkeeseen ja yleissuunnitelmavaiheessa katsotaan kokonaisuutta siitä näkökulmasta. Suuriin ratkaisuihin pitää varautua suunnittelulla hyvissä ajoin, sillä tilanteen korjaaminen liikenteen ongelmien kasvaessa on vaikeaa.
  
MITEN ALEMPI TIEVERKKO KÄSITELLÄÄN YVA- JA YLEISSUUNNITELMAVAIHEESSA?

YVA-menettelyssä on tärkeää tutkia rinnakkaiset väylät ja niiden vaikutus liikenteen ja maankäytön kehittämisen kokonaisuuteen. 

Rinnakkaisväylillä ja yksityisteillä on myös suoria vaikutuksia ympäristöön, mutta vaikutukset ovat useimmiten päätiehankkeen mittakaavassa pieniä (esim. liikennemäärät ja häiriöt, estevaikutus).  Niiden käsittelyä myös suhteutetaan yleissuunnitelman oikeusvaikutuksiin, eli yleissuunnitelmassa lyödään lukkoon päätien likimääräinen sijainti ja pääratkaisut, kuten ajoratojen määrä ja liittymien tyypit. Alempi tieverkko suunnitellaan sitovasti vasta tiesuunnitelmassa ja lisäksi se on luonteeltaan "taipuisampaa", eli sen sijaintia säätää yleensä joustavasti (esim. siten, että ei mennä perusteetta ympäristön arvokohteen päältä).