Hyppää sisältöön

Erikoiskuljetukset valtion rataverkolla

Kuormaulottuman ylittävillä kuljetuksilla tulee aina olla erikoiskuljetuslupa. Erikoiskuljetuslupaa tulee hakea hyvissä ajoin Väyläviraston rautatieteknisestä yksiköstä osoitteella [email protected]. Luvat ovat maksullisia ja niistä peritään kulloinkin voimassa olevan rataverkon haltijan mak­sullisia suoritteita koskevan asetuksen mukaiset maksut. Toimintatavat erikoiskuljetuslupien hakemiseen ja erikoiskuljetusten ratakapasiteettihakemiseen on kuvattu tarkemmin rautateiden verkkoselostuksessa.

Rautatieliikenteen harjoittaja voi kuitenkin halutessaan kuljettaa omalla vastuullaan ilman rataverkon haltijan erikoiskuljetuslupaa erikoiskuljetuksia, jotka ylittävät kuormaulottuman sivusuunnassa enintään 300 mm 1 300 – 4 300 mm:n korkeudella kiskonpinnasta. Rautatieliikenteen harjoittajan tulee ilmoittaa tällaiset kuljetukset rataverkon haltijalle. Rautatieliikenteen harjoittajan tulee varmistaa itse liikenteen yhteen­sopivuus ja hakea tarvittava ratakapasiteetti rataverkon haltijalta. Kuljetuksen erityis­piirteet on huomioitava ratakapasiteetti­hakemuksessa. Tällaiset kuljetukset eivät saa kohdata viereisellä raiteella toista kuormaulottuman ylittävää kuljetusta.

Suurkuormavaunulla tehtäviä erikoiskuljetuksia varten on aina haettava lupa rataverkon haltijalta.

Yliraskaiden vaunujen kuljettaminen

Vaunu, jonka akselipaino ylittää verkkoselostuksen karttapalvelussa eri rata­osuuksille ilmoi­te­tun suurimman akselipainon, on yliraskas kyseiselle rata­osuudelle. Tarkemmat ehdot yliraskaiden vaunujen kuljettamiseen on kuvattu rautateiden verkkoselostuksessa.

Yliraskaat vaunut on kuljetettava erikoiskuljetuksia koskevien määräysten mukai­sesti.