Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Uudenmaan ELY-keskus

projektipäällikkö

Mari Ahonen

  • 0295 021 265

WSP Finland Oy

projektipäällikkö

Risto Jounila

  • 044 758 7555

Maanteiden 1002 ja 11039 parantaminen rakentamalla Skåldön silta

Tiehanke Suunnitteilla Uusimaa

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) laatii yleissuunnitelmaa maanteiden 1002 ja 11039 parantamiseksi rakentamalla Skåldön silta. Hankkeen tavoitteena on nykyisen lossikohdan tieyhteyden kehittäminen Skärlandetin saarelle.

Kohde sijaitsee Raaseporin kaupungissa, noin 6 kilometriä Tammisaaren keskustasta etelään. Nykyisin paikalla liikennöi Skåldön lossi maanteiden 1002 ja 11039 välillä yhdistäen Skärlandetin ja Torsön saaret mantereeseen. Yhteyden kehittämiseksi tutkitaan kiinteää siltayhteyttä sekä nykyisen lossiyhteyden kehittämistä.

Yleissuunnitelman laatiminen on aloitettu syksyllä 2022 ja se on valmistunut vuoden 2023 lopulla.

Suunnittelualueen väyläverkko ja suunnittelukohteen sijainti.

Suunnitelman lähtökohdat 

Kohde sijaitsee Raaseporin kaupungissa, noin 6 kilometriä Tammisaaren keskustasta etelään. Nykyisin paikalla liikennöi Skåldön lossi maanteiden 1002 ja 11039 välillä yhdistäen Skärlandetin ja Torsön saaret mantereeseen. Lossi liikennöi päivällä aikataulun mukaisesti. Vuorokautinen liikennemäärä lossilla on noin 650 ajoneuvoa vuorokaudessa. Lauttareitin pituus on noin 460 metriä. Skåldön lauttaväylää risteää veneilyn runkoväylään kuuluva vesiväylä, jonka kulkusyvyys on 3,0 metriä.

Skärlandetin ja Torsön saarilla asuu vakituisesti noin 180 henkilöä. Lisäksi saarilla on paljon kesäasukkaita. Skärlandetin saaren kautta kuljetaan myös lähisaaristoon. 

Suunnitelman tavoitteet

Yleissuunnitelman tavoitteena on nykyisen lossikohdan tieyhteyden kehittäminen Skärlandetin saarelle. Yhteyden kehittämiseksi tutkitaan kiinteää siltayhteyttä sekä nykyisen lossiyhteyden kehittämistä.

Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on löytää toimiva, optimaalisesti mitoitettu liikenneratkaisu, joka palvelee ympäristön kannalta kestävästi ja eri osapuolten hyväksymällä tavalla maankäytön tarpeita sekä varmistaa sujuvan ja turvallisen tieliikenteen.

Suunnitelman sisältö

Yleissuunnitelmassa tutkitaan seuraavia kehittämisvaihtoehtoja: nykyinen lossi (VE0), lossiyhteyden kehittäminen (VE0+) sekä kiinteä silta (VE1). Yleissuunnitelmassa arvioidaan sekä lossiyhteyden kehittämisen että kiinteän sillan rakentamisen vaikutukset ja kustannukset. Yleissuunnitelman laadinnan yhteydessä tehdään muun muassa luonto-, lajisto- ja vesistöselvitykset sekä arvioidaan hankkeen sosiaalisia vaikutuksia ja lasketaan hankkeen hiilijalanjälki.

Ilmakuva suunnittelukohteesta.

Aiemmat suunnitteluvaiheet

Vuonna 2000 on laadittu Mt 1002 Skåldön tieyhteyden ympäristövaikutusten arviointi (Tielaitos 2000). Skåldön lauttaväliä on tarkasteltu myös Väyläviraston Lyhyitä lauttavälejä korvaavien siltojen hankearviointi -selvityksessä (Väylävirasto 42/2019). Lisäksi vuonna 2008 on laadittu Tammisaaren itäisen saariston rantayleiskaava, jonka alueella suunnittelualue sijaitsee.

Suunnittelun eteneminen ja vuoropuhelu

Yleissuunnitelman laadinta käynnistyi syksyllä 2022 ja se valmistui loppuvuodesta 2023.

Alueen asukkaita, kesäasukkaita ja muita intressiryhmiä tiedotetaan suunnittelun etenemisestä sekä osallistetaan suunnitelman laadintaan. Avoimen vuoropuhelun tavoitteena on jakaa tietoa hankkeesta, kerätä asukkaiden ja muiden osallisten näkemyksiä suunnitteluratkaisuista sekä saavuttaa hankkeelle laaja hyväksyttävyys.

Hanketta on esitelty ensimmäisen kerran yleisötilaisuudessa 1.11.2022.  Tarkentunut yleissuunnitelmaluonnos esiteltiin hankkeen toisessa yleisötilaisuudessa 30.3.2023, jolloin käytiin läpi tarkasteltavat vaihtoehdot ja niiden vaikutus- ja kustannusarviot. Tilaisuuksissa oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja jättää palautetta suunnitelmaan. Palautetta sai jättää myös sähköisesti 1.-15.11.2022 ja 30.3.-16.4.2023 auki olleiden kyselyiden kautta. 

Yleissuunnittelua jatketaan suunnittelemalla silta itäisen linjausvaihtoehdon (VE1–Itä) mukaisesti. 

Havainnekuva Skåldön sillasta idästä päin.

Jatkosuunnitteluun valitusta vaihtoehdosta on tehty lain mukainen yleissuunnitelma. 

Suunnitelma on pidetty yleisesti nähtävillä 26.1.2024 - 26.2.2024 
osoitteessa https://vayliensuunnittelu.fi/s/jwfy/nahtavillaolo