Hyppää sisältöön

Vt 9 Lievestuore-Hankasalmi

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Valtatien 9 parantaminen välillä Lievestuore-Hankasalmi, toimenpide- ja aluevaraussuunnitelma

Karttakuva suunnitteluosuudesta.

Keski-Suomen ELY-keskus on laatinut toimenpide- ja aluevaraussuunnitelman valtatielle 9 Lievestuoreen ja Hankasalmen välille.

Toimenpide- ja aluevaraussuunnitelmassa esitetään toimenpiteitä, joilla parannetaan valtatien liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.  Valtatiellä tavoitellaan tasaista matkanopeutta sekä matka-aikojen ennakoitavuutta. Tavoitenopeutena suunnittelualueella on 100 km/h nopeustaso, liittymien kokoaminen eritasoliittymiin ja keskikaiteellinen ohituskaistatie.

Toimenpidesuunnitelmassa on tutkittu valtatien 9 tavoitetilanteen ratkaisuja välillä Hohontien liittymä, Lievestuore - valtatien 23 liittymä, Hankasalmi.  Suunnitelmassa esitetään tulevien eritasoliittymien paikat, ohituskaistaosuudet, keskikaiteellistamisen ja liittymien vähentämisen vaatimat yksityistiejärjestelyt sekä valtatien rinnakkaisyhteydet. Valtateiden 9 ja 23 liittymän kohdalla eritasoliittymäratkaisulle esitetään myös tilavaraukset aluevaraussuunnitelmana. Suunnitelmassa on esitetty myös pysäkki sekä kävely- ja pyöräily-yhteyksien parantamista sekä melusuojaustarpeita.

Suunnittelualueen kuvaus

Valtatie 9 on tärkeä osa valtakunnallista ja kansainvälistä itä - länsisuuntaista poikittaisyhteyttä. Valtatie 9 kuuluu kansainväliseen TEN-T kattavaan verkkoon ja on osa kansallista raskaan liikenteen runkoyhteyttä. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa maanteiden ja rautateiden pääväyliksi valtatie 4 on määritetty pääväylien palvelutasoluokkaan 1. Valtatiet 9 kuuluu myös suurten erikoiskuljetusten verkkoon.

Suunnittelualueen pituus on noin 23 kilometriä. Valtatie 9 on suunnittelualueella 1+1 kaistainen tie ja liittymät ovat pääasiassa tasoliittymiä. Suunnittelujakson keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät valtatiellä ovat länsipään 7100 ja itäpään 5500 ajoneuvoa vuorokaudessa väliltä, tippuen valtatien 23 liittymän itäpuolella 3400:een. Raskaan liikenteen osuus on koko välillä noin 11 %.

Suunnittelualueella on useita tasoliittymiä, joissa on muusta osuudesta poiketen 80 km/h alennettu rajoitus. Valtatien 9 ja 23 liittymässä nopeusrajoitus on 60 km/h ja liittymästä on ajoittain haasteellista liittyä vasemmalle valtatielle 9. Suunnittelualueella on myös puutteita ohitusmahdollisuuksissa.

Suunnittelutilanne

Suunnitelma on valmistunut.

Aluevaraussuunnitelma ei ole liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukainen suunnitelma vaan esisuunnittelutasoinen. Suunnitelmaa ei aseteta nähtäville vaan vuorovaikutus sen osalta tapahtuu kaavoituksen yhteydessä ja seuraavassa suunnitteluvaiheessa (LjMTL:n mukainen tiesuunnitelma). Suunnittelun jatkamisesta tiesuunnitelmavaiheeseen ei ole tietoa.

Hankkeen raportti (doria.fi)