Hyppää sisältöön

Valtatien 25 parantaminen välillä Kartanonsuo – Keravanjoki liittymäjärjestelyineen, Hyvinkää

Tiehanke Suunnitteilla Uusimaa

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) laatii tiesuunnitelmaa valtatielle 25 Sillankorvankadun ja Keravanjoen välille. Hanke liittyy valtatien 25 parantamiseen välillä Hanko-Mäntsälä.

Kuvassa suunnitelmaluonnos valtatien 25 parantamisesta välillä Kartanonsuo - Keravanjoki, jossa esitetään suunnittelutoimenpiteet valtatiellä 25, muun muassa uusi eritasoliittymä sekä ympäröivän tieverkon liittyminen siihen.

Suunnitelman taustat ja lähtökohdat

Valtatie 25 on merkittävä Hangosta Mäntsälään johtava poikittaisyhteys. Etenkin raskaalle liikenteelle valtatiellä 25 on tärkeä kansainvälinen ja valtakunnallinen rooli, sillä valtatien varteen on keskittynyt raskasta teollisuutta ja logistiikka-alueita. Lisäksi valtatie 25 on poikittaisyhteys Hangon satamaan ja Kilpilahden öljynjalostamolle. Valtatien 25 ja maantie 1403 (Ridasjärven Kylätie) kuuluvat suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkkoon (SEKV).

Valtatie 25 on Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (933/2018) mukainen tason I pääväylä ja kuuluu palvelutasoluokkaan I. Valtatie 25 on osa lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä mukaista runkoverkkoa.

Valtatie 25 ei täytä päätieverkolle asetettuja tavoitteita. Ongelmia on erityisesti laatutasossa, sujuvuudessa sekä turvallisuudessa. Nykytilanteessa valtatie 25 on kaksikaistainen sekaliikennetie. Yhteysvälillä on runsaasti tasoliittymiä, sillä tien varressa on monin paikoin nauhamaista maankäyttöä ja asutusta.

Suunnittelualueen henkilövahinko-onnettomuustiheys on selvästi korkeampi kuin valtateiden keskimäärin. Nykytilassa palvelutaso on pääosin välttävää. Liikennemäärien kasvaessa suunnittelualueen keskimääräiset nopeudet sekä palvelutasot heikkenevät edelleen, ja 1+1-kaistaisen tien kapasiteetti ylittyy. Lisääntyvä liikenne vähentää merkittävästi ohitusmahdollisuuksia, jolloin raskaan liikenteen suuri osuus heijastuu suoraan henkilöautojen ajonopeuksiin.

Suunnitelman tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on turvata pitkämatkaiselle ja paikalliselle autoliikenteelle, kuljetuksille sekä jalankululle ja pyöräilylle turvalliset ja sujuvat liikkumisolosuhteet. 

Suunnitelman sisältö

Valtatie 25 parannetaan noin 6 kilometrin pituiselta osuudelta keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi (2+1) tarvittavine tie- ja liittymäjärjestelyineen Sillankorvankadun ja Keravanjoen välisellä osuudella. Valtatie parannetaan nykyisellä paikallaan. Nykyiset tasoliittymät poistetaan ja liikenne ohjataan valtatielle uusien Ahdenkalliontien ja Ridasjärven eritasoliittymien kautta. Eritasoliittymien yhteyteen suunnitellaan linja-autopysäkit. Lisäksi rakennetaan yksityistiejärjestelyjä ja jalankulku- sekä pyöräily-yhteyksiä.

Aiemmat suunnitteluvaiheet

Valtatielle 25 on laadittu koko yhteysväliä Hanko - Mäntsälä koskeva kehittämisselvitys, joka on päivitetty 2022. Valtatien kehittämisestä välillä Hyvinkää - Mäntsälä on laadittu aluevaraussuunnitelma 2021. 

Suunnittelun eteneminen ja aikataulu ja osallistumismahdollisuudet

Suunnittelun aloittamisesta on kuulutettu 14.4.2023. Suunnittelu on käynnistynyt kesällä 2023 maastomallin mittauksella ja pohjatutkimuksilla. Tiesuunnitelman laadinta on käynnissä AFRY Finland Oy:n kanssa ja tavoitteena on sen valmistuminen vuoden 2024 loppuun mennessä. Suunnittelun aikana käydään vuoropuhelua alueen asukkaiden, elinkeinotoiminnan harjoittajien ja muiden osallisten kanssa.