Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Jane Maunu

  • 0295029255

Valtatien 6 parantaminen välillä Tykkimäki-Häkämäki, Kouvola

Tiehanke Suunnitteilla Kymenlaakso

Kaakkois-Suomen ELY-keskus laatii yhdessä Kouvolan kaupungin kanssa tiesuunnitelmaa valtatielle 6 Kouvolan kohdalle Tykkimäen ja Häkämäen välille. Tiesuunnitelmassa tarkennetaan vuonna 2021 laaditun aluevaraussuunnitelman mukaiset liikenneratkaisut. Kouvolan kaupunki laatii samanaikaisesti katusuunnitelmia ja asemakaavaa valtatien 6 eteläpuolelle. Tiesuunnitelma valmistuu arvion mukaan syksyllä 2024. 

Suunnittelun tarve

Tehola on merkittävä logistiikan ja tuotantotoiminnan keskus, jota vahvistaa entisestään vuonna 2023 käyttöön otettu Kouvola RRT, Suomen ainoa TEN-T ydinverkon rautatie- ja maantieterminaali, sekä Teholan yritysalueen laajentuminen itään Kouvola RRT:n ja valtatie 6:n väliselle alueelle. Kouvola RRT on moderni ja monipuolinen, eri kuljetusmuotoja yhdistävä terminaalialue, joka palvelee tasapuolisesti kotimaisen ja kansainvälisen tavaraliikenteen tarpeita. Inter- ja multimodaaliterminaali mahdollistaa jopa 1 100 m pitkien junien tehokkaan lastauksen ja purun sekä palvelut syöttö- ja jakeluliikenteelle.

Suunnittelukohde on myös työmatkaliikenteen välittäjä Kouvolan keskustan ja Utin välillä. Työmatkat muodostavat pääosan huipputuntien liikenteestä. Työmatkat ovat päivittäisiä ja yleensä aikataulutettuja. Työmatkoilla korostuvat ennakoitavuus ja selkeästi muita matkatyyppejä enemmän myös matka-aika. Siten odotettavissa oleva raskaan liikenteen lisääntyminen aiheuttaa palvelutason heikentymistä henkilöautoliikenteelle. Tasoliittymät ja erityisesti valtatieltä kääntyvät ajoneuvot aiheuttavat suoraan ajavalle liikenteelle häiriöitä ja heikentävät tienkäyttäjien turvallisuutta. RR-terminaalin aiheuttama ennakoitu raskaan liikenteen voimakas kasvu pahentaa nykyisiä ongelmia liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden ja myös pohjavesien pilaantumisriskin osalta. 

Suunnittelun vaiheita

Valtatien 6 ongelmia on ratkottu 1990-luvulta lähtien. Valtatielle 6 on laadittu selvityksiä ja suunnitelmia, joista viimeisin on vuonna 2021 valmistunut Kullasvaara-Tykkimäki osayleiskaavatyötä tukeva aluevaraussuunnitelma.

Tie- ja katusuunnitelmien sisältö

Tiesuunnitelman suunnittelualue käsittää valtatiellä 6 noin kolmen kilometrin pituisen suunnittelujakson, joka alkaa nykyisen Kaskankaantien sillan kohdalta ja päättyy Jyrääntien (mt 14616) ja Häkämäentien (mt 14613) nelihaaraliittymän itäpuolelle. 

Valtatietä 6 ei paranneta tässä vaiheessa tavoitetilan mukaiseksi kaksiajorataiseksi tieksi, mutta suunnittelussa varaudutaan valtatien leventämiseen tulevaisuudessa. Kullasvaaran eritasoliittymä korvaa nykyisen Karjalankadun (mt 373) tasoliittymän valtatiellä 6. Eritasoliittymän yhteyteen toteutetaan linja-autopysäkit ja ramppien päihin rakennetaan pisaraliittymät.

Häkämäentien (mt 14613) ja Jyrääntien (mt 14616) liittymät katkaistaan valtatieltä 6. Nykyisen nelihaaraliittymän länsipuolelle rakennetaan maanteitä varten uusi risteyssilta. Häkämäentien varteen rakennetaan jalankulku- ja pyöräilyväylä Karjalankadun liittymästä valtatien 6 pohjoispuolelle, jossa se liittyy nykyiseen jalankulku- ja pyöräilyväylään Jyrääntien varressa.

Nykyinen Karjalankatu (mt 373) muutetaan kaduksi ja jatketaan valtatien 6 suuntaisesti Häkämäentielle (mt 14613) saakka. Karjalankadulta rakennetaan uusi katuyhteys Kullasvaaran eritasoliittymään ja edelleen valtatien 6 pohjoispuolelle Maijanaroon. Karjalankadulle ja sen jatkeelle rakennetaan kaksi uutta kiertoliittymää Tehontien liittymään ja eritasoliittymään johtavan kadun liittymään.

Valtatien 6 parantamisen yhteydessä yksityistieverkkoa täydennetään niin, että asutuksen, maa- ja metsätalouden sekä muun toiminnan yhteydet säilyvät. 

Valtatien 6 parantamisen yhteydessä toteutetaan myös jalankulku- ja pyörätiejärjestelyjä sekä parannetaan nykyisen Häkämäentien ja Jyrääntien liittymän kohdalla olevat linja-autopysäkit. Hankkeeseen sisältyy kolme uutta siltaa ja kaksi purettavaa siltaa sekä rakennetaan tievalaistusta ja meluntorjuntaa.  

Suunnittelutyön tavoitteita

  • Parannetaan Kullasvaaran RR-terminaalin alueen liikenteellistä saavutettavuutta ja terminaalialueen kehittämistä. 
  • Parannetaan lähiympäristön työ- ja asiointimatkojen sujuvuutta ja turvallisuutta.
  • Parannetaan pitkämatkaisen tavara- ja henkilöliikenteensujuvuutta ja toimintavarmuutta sekä matka-aikojen ennustettavuutta.  
  • Turvataan pohjavesien laatu. 
  • Vältetään arvokkaisiin luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristön suojelukohteisiin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia ja lievennetään niitä mahdollisimman tehokkaasti.
  • Melulle altistuvien asukkaiden määrä vähenee.

Aikataulu ja eteneminen

Tiesuunnitelman laatiminen on alkanut kesällä 2023. Työt suunnittelualueella ovat käynnistyneet maaperätutkimuksien tekemisellä. Tie- ja katusuunnitelmat valmistuvat syksyllä 2024. 

Tavoitteena on, että hanke etenee rakentamisvaiheeseen mahdollisimman nopeasti tiesuunnitelman valmistumisen jälkeen. Se edellyttää myös alueen asemakaavoituksen etenemistä. Tällä hetkellä hanke ei ole Väyläviraston tai Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tiehankkeiden toteuttamisohjelmissa, mutta tiesuunnitelman laatimisen käynnistyminen edistää sen saamista ohjelmiin.

Viestintä ja osallistuminen

Suunnittelun aloittamisesta on kuulutettu 16.6.2022 (ely-keskus.fi). Suunnittelu on käynnistynyt maastotöillä ja tiesuunnittelukonsultiksi on valittu kesäkuussa 2023 Sitowise Oy. Suunnittelun aikana käydään vuoropuhelua alueen asukkaiden, elinkeinotoiminnan harjoittajien ja muiden osallisten kanssa. 

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

Tiesuunnitelmavaiheen yleisölle avoin esittelytilaisuus järjestetään keväällä 2024. Tilaisuuden ajankohdasta tiedotetaan lähempänä ajankohtaa. 

TIEDOTTAMINEN