Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Hanke

Pirkanmaan ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Tero Haarajärvi

 • 0295 036 223

Yleissuunnittelu

Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö

Sari Kirvesniemi

 • 040 575 6090

Valtatie 12 Alasjärvi-Huutijärvi

Tiehanke Suunnitteilla Pirkanmaa

 

Ympäristövaikutusten arviointi ja yleissuunnitelma

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut yleissuunnitelman ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) valtatie 12:n parantamisesta Alasjärven ja Huutijärven välillä. Parannettava tiejakso sijoittuu Tampereen kaupungin ja Kangasalan kunnan alueille ja on pituudeltaan noin 15 kilometriä. Suunnittelukohde alkaa Alasjärven eritasoliittymän länsipuolelta valtatie 9:ltä ja jatkuu Huutijärven eritasoliittymän itäpuolelle kantatie 58:lle.

Karttakuva Alasjärvi-Huutijärvi-väliltä.

Ajankohtaista

Hankkeen yleissuunnitelma on valmistunut kesäkuussa 2018. Yleissuunnitelma on maantielain mukaan käsiteltävä suunnitelma, jonka Liikennevirasto (nykyinen Väylävirasto) hyväksyy kuultuaan lausunnonantajia ja asianosaisia. Lausuntoaikana yleissuunnitelma laitetaan kuntiin nähtäville 30 vuorokauden ajaksi, jolloin ne, joiden etua tai oikeutta suunnitelma koskee, voivat esittää siitä mielipiteensä. Tampereen ja Kangasalan kaupungit asettavat suunnitelmat nähtäville. Kaupungit kuuluttavat nähtävillä olo ajasta paikallisissa lehdissä.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laatii lausuntojen käsittelyn jälkeen Liikennevirastolle esityksen suunnitelmien hyväksymisestä. Liikennevirasto tekee lopulliset hyväksymispäätökset. Tampereen ja Kangasalan kaupunki asettaa hyväksymispäätökset nähtäville. Hyväksymispäätös saa lainvoiman, jollei siitä ole valitusajan kuluessa tehty valitusta.

Hankkeeseen osallistuvat asiantuntijat ja sidosryhmien edustajat kertovat yleisölle tiehankkeesta ja sen suunnittelusta omista näkökulmistaan blogissa, jonka nimi on VT12 – Parempi tie Tampereelta Kangasalle. Blogin tarkoitus on täydentää hankkeen  tiedotusta ja viestintää. Blogiteksteissä pääsevät esiin erilaiset näkökulmat hankkeen taustoista ja tavoitteista sekä suunnittelutyön vaiheista, hankkeen kytkennästä kaupunkiseudun liikenteen ja maankäytön suunnitteluun sekä ympäristökysymyksiin.

Klikkaa blogiin http://vt12tampereeltakangasalle.blogspot.fi/      

Tiekuva Alasjärvi-Huutijärvi-välillä.

Yleissuunnitelman toimenpiteet

Suunnittelua on tarkennettu ympäristövaikutusten arvioinnin jälkeen valittujen vaihtoehtojen pohjalta.

Yleissuunnitelman toimenpiteinä esitetään, että

 • Valtatie 12 parannetaan nelikaistaiseksi Alasjärven eritasoliittymän ja Huutijärven eritasoliittymän välillä.
 • Alasjärven eritasoliittymä parannetaan kiertoeritasoliittymäksi, jossa on lisäksi ramppiyhteys valtateiden 12 ja 9 välillä Kangasalan suunnasta Helsingin suuntaan.
 • Linnainmaan eritasoliittymän ramppien linjauksia parannetaan ja eritasoliittymän pohjoispuolelle toteutetaan rampin ja Rissonkadun liittymään kiertoliittymä.
 • Lamminrahkan kohdalle toteutetaan uusi eritasoliittymä, jossa on suorat rampit. Ramppien päihin toteutetaan pisaran muotoiset kiertoliittymät. Eritasoliittymän yhteyteen toteutetaan valtatien ylittävät kävely- ja pyöräväylät.
 • Vatialan eritasoliittymän pohjoispuolelle toteutetaan suorat rampit ja niiden päihin kiertoliittymä, etelänpuoleisten ramppien linjauksia parannetaan.
 • Lentolan eritasoliittymä parannetaan siten, että eritasoliittymään toteutetaan suorat rampit joka suunnasta. Ramppien päihin toteutetaan kiertoliittymät. Lisäksi varaudutaan maakuntakaavassa esitetyn kehä II -tien liittämiseen eritasoliittymän yhteyteen. Eritasoliittymän yhteyteen toteutetaan valtatien ylittävät kävely- ja pyöräväylät.
 • Ranta-Koiviston eritasoliittymä parannetaan paikalleen, ramppien päihin toteutetaan pisaran muotoiset kiertoliittymät.
 • Kangasalan eritasoliittymä parannetaan paikalleen. Eritasoliittymän etelän puolen rampit säilyvät lähes ennallaan, pohjoispuolen ramppien linjauksia parannetaan.
 • Huutijärven eritasoliittymä parannetaan paikalleen. Eritasoliittymän yhteyteen toteutetaan valtatien ylittävä kävely- ja pyöräilyväylä.

Lisäksi yleissuunnitelmassa esitetään melun torjunnan alustavat sijainnit sekä periaateratkaisut. Nopeusrajoitus valtatiellä on Alasjärven kiertoeritasoliittymän kohdalla 60 km/h  ja muulla tieosuudella 100 km/h. Kartat suunnitelmaluonnoksista löytyvät sivun oikeassa reunassa olevista linkeistä.

Hankkeen lähtökohdat

Suunnittelujaksolla on merkittäviä puutteita liikenneturvallisuudessa ja liikenteen sujuvuudessa. Tiejakson liikenneturvallisuus on huonompi kuin Suomen valtateillä keskimäärin. Liikenne ruuhkautuu etenkin aamu- ja iltapäivän huipputuntien aikana ja ohittamismahdollisuudet ovat huonot.