Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Hanke

Pirkanmaan ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Tero Haarajärvi

  • 0295 036 223

Yleissuunnittelu

Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö

Sari Kirvesniemi

  • 040 575 6090

Valtatie 12 Alasjärvi-Huutijärvi

Tiehanke Suunnitteilla Pirkanmaa

Valtatie 12 on Suomen tärkeimpiä poikittaisia yhteyksiä. Valtatiellä on merkittävä rooli Tampereen kaupunkiseudulla valtakunnallisena, seudullisena ja paikallisena yhteytenä. Suunnitteluosuudella on merkittäviä puutteita liikenneturvallisuudessa ja liikenteen sujuvuudessa.

Valtatiellä 12 on liikenteellisesti erittäin keskeinen merkitys Tampereen kaupunkiseudulle. Valtatien 12 tieosuus Alasjärveltä Huutijärvelle sijaitsee Tampereen ja Kangasalan kaupunkien alueilla. Valtatie on nykyisin yksiajoratainen moottoriliikennetie. Parannettavan tieosuuden pituus on noin 12 km. Tieosuus ruuhkautuu säännöllisesti työmatkaliikenteen aikana.

Valtatien 12 parantamisella on suuri merkitys maankäytön kehittämismahdollisuuksiin kaupunkiseudulla. Tien vaikutusalueella on useita voimakkaasti kasvavia alueita, joista Tampereen ja Kangasalan rajaseudulle rakentuva noin 13 000 asukkaan Lamminrahkan-Ojalan alue on merkittävin. 

Karttakuva Alasjärvi-Huutijärvi-väliltä.

Nykytilanne ja ongelmat

Keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä vuonna 2022 suunnittelualueella oli 9000-21000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen määrä vuorokaudessa vuonna 2022 oli 730-1150 ajoneuvoa. Vilkkaimmillaan liikenne on Alasjärven eritasoliittymässä valtateiden 9 ja 12 liittymäkohdassa. Ennustetilanteessa vuonna 2040 liikennemäärät nousevat 12200-36800 ajoneuvoon vuorokaudessa. Viiden vuoden (2018-2022) aikana tieosuudella on tapahtunut 12 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joista kaksi johti kuolemaan. Lisäksi ramppiliittymissä tai risteävien väylien osuuksilla on tapahtunut kuusi henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta.

Suunnittelukohteella on tärkeä merkitys sekä pitkämatkaisen liikenteen ja elinkeinoelämän kuljetusten välittäjänä että erityisesti työmatkaliikenteen sisääntuloväylänä Tampereelle idän suunnasta. Verkollisen aseman lisäksi sen parantamista puoltavat korkeat liikennemäärät, toistuva ruuhkautuminen, liikenneturvallisuuspuutteet ja heikot ohitusmahdollisuudet. Parantamattomana valtatien matala palvelutaso aiheuttaa rajoitteita myös maankäytön kehittämiselle.

 

Hankekuvaus

Valtatie parannetaan nelikaistaiseksi rakentamalla uusi ajorata tieosuuden alkupäässä nykyisen ajoradan pohjoispuolelle ja loppupäässä nykyisen ajoradan eteläpuolelle. Poikkileikkauksena käytetään kapeaa nelikaistaista keskikaiteellista poikkileikkausta. Seitsemän nykyistä eritasoliittymää parannetaan. Valtatien poikki johtavia kävely- ja pyöräily-yhteyksiä parannetaan. Uutta melusuojausta rakennetaan asuinalueiden ja Kirkkojärven Natura-alueen suojaamiseksi liikenteen aiheuttamalta melulta. Nopeusrajoitus valtatiellä on Alasjärven kiertoeritasoliittymän kohdalla 60 km/h ja muulla tieosuudella 100 km/h.

 

Suunnittelutilanne

Hankkeesta on tehty ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Yhteysviranomainen antoi lausunnon ympäristövaikutusten arvioinnista syyskuussa 2016. Lisätietoa ympäristövaikutusten arvioinnista löytyy osoitteesta: https://www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/ymparistovaikutusten-arviointi/valtatie-12-parantaminen-valilla-alasjarvi-huutijarvi

Hankkeen yleissuunnitelma valmistui vuonna 2018.

Tiekuva Alasjärvi-Huutijärvi-välillä.

Ajankohtaista

Liikenne- ja viestintävirasto teki yleissuunnitelmasta liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (LjMTL) mukaisen hyväksymispäätöksen syyskuussa 2023. Hyväksymispäätös pidetään nähtävillä 22.11.-29.12.2023 osoitteessa: https://vayliensuunnittelu.fi/s/u93u/hyvaksymispaatos

Suunnittelua jatketaan seuraavaksi tiesuunnitelman laatimisella, joka käynnistyy joulukuussa 2023. Tiesuunnitelma on yleissuunnitelmaa tarkempi suunnitelma, jossa määritetään tie tarkka sijainti, eritasoliittymä- ja siltaratkaisut, mahdolliset uudet kulkuyhteydet sekä melunsuojaukset.

Tiesuunnitelma laaditaan, käsitellään ja hyväksytään yleissuunnitelman tapaa noudattaen lakia liikennejärjestelmästä ja maanteistä. Hyväksytty tiesuunnitelma antaa tienpitäjälle oikeudet tiealueen haltuunottoon ja tien rakentamiseen.