Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

kts. osahankkeet

Mt 180 Saaristotie

Tiehanke Suunnitteilla Varsinais-Suomi

Liikenne Paraisten ja Turun seudun välillä käyttää Kaarinan keskustan kautta kulkevaa Saaristotietä (mt 180). Nykypaikallaan tiellä on sijaintinsa takia myös paljon Kaarinan sisäistä liikennettä. Saaristotie mt 180 on ainoa yhteys Turunmaan saaristoon, joten Kaarinan ja Paraisten kaupungit yhdistävän Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen merkitys Paraisten kaupungille ja kaupunkilaisille sekä saariston elinkeinoelämälle on huomattava. Siltayhteyden takana toimii suurteollisuutta, joiden kuljetuksille siltojen toimivuus on ensiarvoisen tärkeää. Kesäaikaan Saaristotie on myös vilkas matkailureitti. 

Saaristotien ongelmat ilmenevät nykyisellään mm. ruuhkautumisena, liittymien huonona toimivuutena, liikenneturvallisuuden heikkenemisenä sekä meluhaittoina.

Saaristotie ruuhkautuu säännöllisesti ja tien turvallisuustilanne on huono

Saaristotien ongelmat ilmenevät nykyisellään mm. ruuhkautumisena, liittymien huonona toimivuutena, liikenneturvallisuuden heikkenemisenä sekä meluhaittoina. Lisäksi Saaristotiellä sijaitseva Kirjalansalmen silta on huonossa kunnossa ja kuntonsa vuoksi jatkuvassa tarkkailussa. Siltaa ei kannata korjata, sillä se olisi kalliimpaa kuin uuden sillan rakentaminen. Vanha silta on tulossa käyttöikänsä päähän noin v. 2025 ja se on uusittava siihen mennessä. Saaristotien Paraisten puolella sijaitseva Hessundinsalmen silta puolestaan on uusittava kantavuuspuutteen vuoksi. Saaristotietä on esitetty HCT-reitiksi Paraisille saakka, mutta nykyiset Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen silloille sitä ei voida sallia kantavuussyistä. 

Saaristotien liikennemäärä vaihtelee ja se on 9600–14400 ajoneuvoa vuorokaudessa valtatien 1 (E18) ja Kirjalansalmen sillan välillä. Kaarinan keskustan kohdalla liikennemäärä on noin 14 400 ajon./vrk ja tien liittymät ruuhkautuvat säännöllisesti. Liikennemäärä Kirjalansalmen sillalla on yli 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaita ajoneuvoja on yli 600. Kesäaikana liikennemäärät kasvavat noin 15 % lisäten saaristotien liittymien ruuhkautumista. Lisäksi liikennemäärien ennustetaan kasvavan edelleen vuoteen 2030 mennessä.

Maantien 180 parantamiseen sisältyvien hankkeiden Kurkela-Kuusisto, Kirjalansalmen silta ja Hessundinsalmen silta sijainnit kartalla.Saaristotien parantaminen lisää alueen elinvoimaa ja tukee maankäytön kehittämistä

Saaristotien parantamisella välillä Kurkela-Kuusisto turvataan seudullisen tieyhteyden sujuvuus ja turvallisuus sekä tuetaan Kaarinan kaupungin yhdyskuntarakenteen ja maankäytön kehittämistä. Siltojen uusimisella turvataan liikenneyhteys Turunmaan saaristoon ja Paraisten suurteollisuuden kuljetukset. 

Maakunta- ja seututasolla Kurkela-Kuusisto -yhteyden parantaminen edistää työmatkaliikenteen, elinkeinoelämän kuljetusten sekä mökki- ja matkailuliikenteen sujuvuutta ja luo edellytyksiä uuden kehityskykyisen teollisuus- ja palvelutoiminnan sijoittumiselle tien vaikutuspiiriin. Uusi tieyhteys vähentää myös nykyisen tien aiheuttamia haittoja Kaarinan keskustassa ja Kuusiston saaressa, jossa maankäyttö on muutoinkin kasvamassa. 

Uusi Kaarinan läntinen tieyhteys lyhentää merkittävästi Paraisilta Turkuun suuntautuvia työssäkäyntimatkoja ja matka-aikaa. Uuden tieyhteyden rakentamisella pystytään erottamaan saaristoon suuntautuva pitkän matkan liikenne Kaarinan kaupungin alueella tapahtuvasta työ- ja asiointiliikenteestä. Samalla liikenteen sujuvuus paranee.

Useita kohteita, vaiheittain toteuttaminen mahdollista

Saaristotien kaikkien hankkeiden toteuttaminen yhtä aikaa olisi kustannustehokasta ja samalla voidaan minimoida töiden aikaiset liikennehaitat. Hanke voidaan toteuttaa myös vaiheittain. Siltojen huonon kunnon ja liikenteellisen merkityksen takia on ainakin niiden uusiminen pikaisella aikataululla hyvin tärkeää.

Saaristotien parantamisesta välillä Kurkela-Kuusisto eli Kaarinan läntisestä ohitustiestä on valmis lainvoimainen yleissuunnitelma. Seuraava vaihe on tiesuunnitelman laatiminen ja tavoitteena on sen käynnistäminen vuonna 2020. Kirjalansalmen sillan uusimisesta laadittu yleissuunnitelma on valmis ja se on hyväksytty Liikennevirastossa (nykyinen Väylävirasto) syyskuussa 2018. 

Kirjalansalmen sillan ja Hessundinsalmen tiesuunnitelmat laaditaan yhtä aikaa ja työ on käynnistynyt elokuussa 2019. Sen sijaan Kaarinan läntisestä ohitustiestä laaditaan tiesuunnitelma erikseen.