Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Projektivastaava

Ari Kuotesaho

  • 0295 038 259

Infracon Oy

Suunnittelun valvontakonsultti

Tuomas Vulli

  • 040 5957 440

Oulun kaupunki

Liikenneinsinööri

Saija Räinä

  • 050 5700 723

Kempeleen kunta

Kunnallistekniikkapäällikkö

Paula Kettunen

  • 050 4636 502

Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö

Seppo Parantala

  • 040 8441 912

Mt 815 Lentokentäntien parantaminen välillä Pohjantie (vt4) - Hailuodontie (mt 816), Oulu, Kempele

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Hankkeen taustaa ja tavoitteet

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus yhteistyössä Oulun kaupungin ja Kempeleen kunnan kanssa ovat käynnistäneet tie- ja rakennussuunnitelman laatimisen maantien 815 Lentokentäntie parantamiseksi välillä Pohjantie – Hailuodontie.

Lentokentäntie (mt 815) sijoittuu Oulun kaupungin ja Kempeleen kunnan alueelle. Tie kulkee Oulunsalon taajaman läpi Oulun lentoasemalle. Lentokentäntie on myös osa Hailuodon ja Oulun seudun välistä tieyhteyttä. Tiellä ja sen liittymissä on sujuvuus ja turvallisuusongelmia jo nykyliikenteellä. Liittymät ruuhkautuvat huipputuntiliikenteen aikoina. Kuntien maankäytön laajeneminen edellyttää liittymäjärjestelyjen parantamista. Meluntorjunta vaatii täydentämistä. Vesistösillan ja radan ylikulkusillan kunto on enää tyydyttävä.

Tavoitteena on parantaa Lentokentäntien liikenteen sujuvuutta, tasoliittymien toimivuutta ja turvallisuutta sekä Oulun lentoaseman, Hailuodon ja työmatkaliikenteen toimintavarmuutta ja matka-aikojen ennustettavuutta. Suunnitelma parantaa myös osaltaan Oulun ja Kempeleen maankäytön kehittämisedellytyksiä. Melunsuojaustoimenpiteet vähentävät liikenteen aiheuttamia meluhaittoja asutukselle. 
 

Suunnitelman toimenpiteet

Suunnittelukohteena on Lentokentäntien parantaminen välillä Pohjantie (vt4) – Hailuodontien (mt816) liittymä. Lentokentäntie levennetään keskikaiteelliseksi kaksiajorataiseksi tieksi (kaksi ajokaistaa/suunta) ja nykyisiä tasoliittymiä parannetaan lisäkaistoja rakentamalla. Hailuodontien kiertoliittymä rakennetaan ns. turbo-kiertoliittymäksi, jossa Lentokentäntien pääsuunnalla on 4 ajokaistaa (kaksi ajokaistaa/suunta).

Lisäksi parannetaan nykyisiä siltoja, rakennetaan uusia siltoja sekä kehitetään suunnittelujakson jalankulku- ja pyöräilyliikenteen yhteyksiä ja melunsuojauksia. Suunnitteluratkaisussa parannetaan myös joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja otetaan myös huomioon tulevat joukkoliikenneyhteyksien kehittämistoimet.

Hankkeen yleiskartta.

Suunnittelun eteneminen ja aikataulu

Tiesuunnitelma valmistuu kesällä 2021, joka jälkeen se lähetetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaiseen käsittelyyn.

ELY-keskus asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi syksyllä 2021, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta. Lisäksi tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta/sidosryhmiltä sekä Oulun kaupungilta ja Kempeleen kunnalta. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Traficom antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen.

Rakennussuunnitelma valmistuu alkuvuodesta 2022. Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin 23,0 M€ (alv 0%). Hankkeella ei ole vielä rahoitusta rakentamiseen.
 

Postituslista

Hankkeelle on perustettu postituslista, jonka kautta tiedotetaan hankkeen etenemisestä ja osallistumistilaisuuksista. Postituslistalle ilmoittautuneille lähetetään sähköpostiviestillä tietoa ajankohtaisista asioista, kuten tiedotteista, nettisivuille päivitetyistä aineistoista ja tilaisuuksista.

ELY-keskus käsittelee tiesuunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Lisätietoja tietosuojakäytänteistä on saatavilla osoitteessa http://bit.ly/liikenteentietosuojaseloste.