Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Projektipäällikkö

Mervi Varis

  • 0295 021 360

Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö

Nita Joro

  • 040 549 6021

Keski-Uudenmaan pohjoinen logistiikkayhteys

Tiehanke Suunnitteilla Uusimaa

Keski-Uudenmaan pohjoinen logistiikkayhteys on seudullinen tieyhteys valtatien 3, valtatien 4 ja maantien 140 (Vanha Lahdentie) välillä. Poikittaisyhteyden toteuttaminen muodostuu kantatien 45 ja Järvenpään välisen tieyhteyden parantamisesta (Nukari – Purola, n. 7 km) sekä erillisistä toimenpiteistä kantatien 45 pohjoisosalla (vt 3 – Nukari, n. 9 km) ja Järvenpäässä maantiellä 1452 (Purola – mt 140, n. 7 km).

 

Suunnittelun lähtökohdat

Keski-Uudenmaan pohjoisen logistiikkayhteyden suunnittelun lähtökohdat on koottu tekniseen selvitykseen, joka on laadittu vuonna 2016. Teknisen selvityksen laatimiseen osallistuivat Nurmijärven kunta, Tuusulan kunta, Järvenpään kaupunki, Nurmijärven Vesi, Tuusulan seudun vesilaitos ja Uudenmaan ELYstä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue sekä liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue.

Karttakuva johon on merkitty parannettavat tieosuudet: kantatie 45 välillä valtatie 3 – Nukari, seututie välillä Nukari – Purola ja seututie Purola – maantie 140.

Keski-Uudenmaan pohjoinen logistiikkayhteys muodostuu kolmesta parannettavasta tiejaksosta valtateiden 3 ja 4 välillä.

 

Tavoitteena on luoda välille vt 3 – mt 140 seututie tasoinen poikittaisyhteys, joka palvelisi seutukunnan liikenteen lisäksi myös valtakunnallisen tason kuljetuksia liittymällä valta- ja kantateihin.

 

Suunnittelun tavoitteet

Keski-Uudenmaan pohjoisen logistiikkayhteyden teknisen selvityksen tavoitteena on ollut selvittää valtatien 3 ja maantien 140 (Vanha Lahdentie) välisen yhteyden nykytilan puutteita ja parantamistarpeita sekä toimia pohjana päätöksenteolle jatkotoimenpiteiden tarpeista ja sisällöstä. Selvitystyö liittyy maakuntatasoiseen tavoitteeseen luoda Keski-Uudellemaalle luonnollisesti toimiva liikennejärjestelmä sekä yhtenäinen diagonaalinen reitti, joka palvelee alueen logistiikka-alueita ja kuntien välistä työmatkaliikennettä, mutta mahdollistaa myös paikalliselle liikenteelle turvalliset olosuhteet. Hankkeen lähtökohta on ollut vastata Keski-Uudellamaalla tehtyjen selvitysten asettamiin toimenpide-ehdotuksiin. Niistä tärkeimpänä on toiminut Uudenmaan ELY-keskuksen HLJ 2015:n pohjalta toteuttama Keski-Uudenmaan poikittaisyhteyksien selvitys (2015), jossa tutkituista vaihtoehdoista Järvenpää – kantatie 45 -väli nousi toteuttamiskelpoisimmaksi ja kustannustehokkaimmaksi logistiikan reitiksi Keski-Uudellamaalla. Tavoitteena on luoda välille vt 3 – mt 140 seututietasoinen poikittaisyhteys, joka palvelisi seutukunnan liikenteen lisäksi myös valtakunnallisen tason kuljetuksia liittymällä valta- ja kantateihin.

Nykytila ja ongelmat

Keski-Uudenmaan pohjoinen logistiikkayhteys muodostuu kolmesta parannettavasta tiejaksosta: kantatie 45 välillä valtatie 3 – Nukari, seututie välillä Nukari – Purola ja seututie Purola – maantie 140. 

Kantatie 45 on tarkasteluvälillä rakenteellisesti hyvässä kunnossa, mutta sen poikkileikkaus ei vastaa ohjearvoja väylän nopeustasoon ja liikennemääriin suhteutettuna. Lisäksi kantatien liittymien tiheydessä sekä muotoilussa on parantamisen varaa liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden kannalta. Kantatien varrella ei myöskään ole kevyen liikenteen väylää. Ympäristön kannalta puutteellista on väylän kulkeminen useiden I-luokan pohjavesialueiden läpi ilman pohjavedensuojausta.

Nukari – Purola -välin eli Vanhan Hämeentien pohjoispäädyn ja Vanhankylän koulutien kohteiden puutteet liittyvät pääasiassa teiden pienipiirteiseen väylägeometriaan, suuriin raskaan liikenteen määriin sekä kevyen liikenteen väylästön puuttumiseen. Ympäristön kannalta ongelmallista on, ettei Vanhaa Hämeentietä ole pohjavesisuojattu Teilinummen pohjavesialueen kohdalla. Nukari – Purola -välistä on vuonna 2004 tehty yleissuunnitelma, jossa on vastattu väylien nykyisiin ongelmiin liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden sekä pohjavedensuojauksen parantamiseksi. Teilinummen pohjavesialueella tehtyjen tutkimusten perusteella on kuitenkin todettu tarve muuttaa yleissuunnitelman mukaista linjausta hankkeen länsiosassa. Lisäksi liittymisessä kantatielle 45 tulee huomioida Raalantien suunniteltu uusi liittymä, jotta liittymistä saadaan porrastetut.

Suunnitelma-alueen itäisimmän välin Purola – mt 140 merkittävimmät puutteet ovat kevyen liikenteen ja muun liikenteen kohtaaminen tasoylityksissä liittymäalueilla maantiellä 1452. Ongelmat korostuvat erityisesti Pohjoisväylän valo-ohjatun liittymän turvattomuutena, sillä liittymässä kulkee paljon raskasta liikennettä Järvenpään ja valtatien 4 suuntiin.

Suunnittelun eteneminen

Valtatien 3 ja maantien 140 väliselle Keski-Uudenmaan pohjoiselle logistiikkayhteydelle ei ole toteuttamisesteitä nykyisessä alue- ja yhdyskuntarakenteessa. Yhteyteen on varauduttu kaavoituksessa Uudenmaan maakuntakaavassa, ja se on otettu huomioon alueen valmisteilla olevissa yleiskaavoissa. Uudenmaan ELY-keskuksen tavoitteena on edistää yhteysvälin suunnittelua ja toteuttamismahdollisuuksia. Toteuttamistavoitteeksi on asetettu vuosi 2025. Hanke sisältyy MAL 2019 investointiohjelmaan.

Nukari – Purola -tiejaksosta on laadittu yleissuunnitelma vuonna 2004, mutta suunnitelma on vanhentunut. Tästä tiejaksosta on laadittavana uusi yleissuunnitelma, joka valmistuu keväällä 2022.

Tieyhteyden länsiosalle kt 45 (vt 3 - Nukari) on laadittavana toimenpideselvitys ja itäosalle mt 1452 (Purola - mt 140) laaditaan aluevaraussuunnitelmaa. Toimenpideselvitys valmistui keväällä 2019 ja aluevaraussuunnitelma kesällä 2021.