Kysymyksiä ja vastauksia
 • Rataosuuksilla Kouvola-Kotka/Hamina tehdään useita päällysrakenteen, rumpujen ja siltojen sekä tärinä- ja painumakohteiden korjauksia ja perusparannusta. Lisäksi useissa kohteissa uusitaan turva- ja asetinlaitteita, kaapelireittejä ja kaapelointeja. Lisäksi Kouvolan Myllykosken liikennepaikalla ja Kotolahden ratapihalla toteutetaan merkittäviä parannuksia.
  Tavoiteaikataulun mukaisesti rakentaminen käynnistyi vuonna 2020 ja hanke on kokonaisuudessaan valmis vuonna 2025.

  Vuoden 2020 kohteet

  Myllykosken liikennepaikalle rakennetaan uusi Pitkäkallion raiteenvaihtopaikka ja uusitaan nykyisen seisakkeen laiturit siten, että alikulkureitti laiturilta toiselle toteutuu olemassa olevan Myllykosken alikulkusillan (Rautakorventie) kautta. Vanhojen matalien laiturien tilalle rakennetaan korkeat, esteettömyysvaatimukset täyttävät laiturit ja nykyinen laituripolku poistetaan seisakkeiden väliltä.

  Kotkan Mussalon syväsatamaa palvelevaa Kotolahden ratapihaa laajennetaan viidellä uudella raiteella vaihteineen ja toteutetaan laajennukseen liittyvät turvalaite-, sähkörata- ja vahvavirtatyöt.

  Päällysrakenteen vaihtourakka (kiskot, pölkyt ja tukikerrossepeli) toteutetaan välillä Juurikorpi - Summanjoen vesistösilta, Juurikorven ja Haminan välisellä rataosalla.

  Uuden turvalaitejärjestelmän vaatimia kaapelireittejä rakennetaan koko hankealueella Kouvola - Kotka ja Juurikorpi - Hamina välillä.

  Melu- ja tärinäselvitykset aloitetaan hankealueella vuoden 2020 aikana ja selvitys mittaustuloksineen valmistuu 2021. Selvityksen ja mittausten jälkeen aloitetaan kohteisiin liittyvä varsinainen suunnittelutyö vuoden 2021 aikana.

 • Kouvola-Kotka/Hamina -hankkeen tavoitteena on kehittää rataosuuden palvelutasoa parantamalla välityskykyä, toimintavarmuuden ja häiriötilanteiden hallintaa, tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä ja  liikenneturvallisuutta. Hankkeen toteuttaminen tähtää myös elinkeinoelämän kilpailukyvyn ylläpitoon ja kehittämiseen.

   

 • Hankkeella yhteensovitetaan ja neuvotellaan liikenteeseen vaikuttavista työraoista tuleville vuosille. Junaliikenneoperaattorit, Finrail ja muut rautatiehankkeet otetaan huomioon, jolloin pyritään hakemaan kaikkia osapuolia mahdollisimman vähän haittaavat vaihtoehdot. Teollisuuden kuljetukset rataa pitkin on taattava, ja liikennekatkokset tullaan tiedottamaan hyvissä ajoin. Vaihtoehtoiset reitit esimerkiksi henkilöliikenteelle on myös otettu suunnitelmassa huomioon.

 • Kaikki poikkeusjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä valitun urakoitsijan kanssa. Työnaikaiset jalankulku- ja pyöräilyreitit merkitään selkeästi maastoon ja työmaaliikenne pyritään pitämään mahdollisimman vähän muuta liikennettä häiritsevänä.

 • Hankkeesta vastaa Väylävirasto. Eduskunta myönsi vuonna 2019 II lisätalousarviossa Kouvola–Kotka/Hamina-radan parantamiseen 98 miljoonan euron sopimusvaltuuden. Hankkeen eri osien kustannusarviot ovat:

  • Peruskorjaus, 26 miljoonaa euroa
  • Akselipainon nosto 25 tn, 20 miljoonaa euroa 
  • Turvalaitteiden uusiminen, 29 miljoonaa euroa
  • Kehittämistoimenpiteet, 23 miljoonaa euroa

   

 • Melu- ja tärinäkohteet ovat iso ympäristötekijä - tärinäkohteita pyritään poistamaan vahvistamalla olemassa olevia pehmeikkökohteita. Meluun liittyviä toimenpiteitä ei vielä pystytä erittelemään ennen selvityksen valmistumista.

 • Melu- ja tärinämittaukset on suoritettu vuoden 2020 aikana, jonka jälkeen käynnistyy melu- ja tärinämallin tekeminen. Mallin perusteella arvioidaan mahdollisten suojausrakenteiden tarvetta eri alueilla. Näistä melu- ja tärinämallinnuksista tullaan pitämään yleisötilaisuus vuoden 2021 aikana. Varsinainen suunnittelu aloitetaan lisätarkastelua vaativien melu- ja tärinäkohteiden osalta vuoden 2021 aikana.