Yhteystiedot

Väylä

Hankinnan asiantuntija, Päällysteiden ylläpito

Katri Eskola

  • 029 534 3507
  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Väylävirasto

Päällystettyjen teiden ylläpidon ja hankinnan asiantuntija

Ossi Saarinen

  • 0295 343 297
  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Matti Hämäläinen

Uudenmaan ELY-keskus

Niklas Nevalainen

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Tero Ahokas

Pirkanmaan ELY-keskus

Tomi Keisala

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Timo Kulmala

Keski-Suomen ELY-keskus

Markus Simonen

Pohjois-Savon ELY-keskus

Kimmo Tiikkainen

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Kari Holma

Lapin ELY-keskus

Jesse Kananen

Tienpäällystys- ja tiemerkintäurakoiden kilpailutus

Päällystettyjen maanteiden kunnon ylläpitoon eli päällysteiden ja tiemerkintöjen uusimiseen ja korjauksiin on yleensä ollut vuosittain käytettävissä noin 140 miljoonaa euroa, josta vähän yli 20 miljoonaa euroa on kulunut tiemerkintöjen uusimiseen ja loput päällysteiden uusimiseen ja korjaamiseen. Vuosina 2016 - 2018 korjausvelkaohjelma lisäsi jonkin verran päällysteiden uusimiseen käytettyä rahoitusta. Sen ansiosta päällysteitä saatiin uusittua ja tierakenteitakin korjattua aiempia vuosia enemmän. Vuosittaisiin uusimismääriin vaikuttaa osaltaan myös bitumin hinnan vaihtelu, joka yleensä seuraa raakaöljyn hinnan vaihteluita.

Ajankohtaista vuonna 2019

Vuonna 2019 päällystettyjen maanteiden ylläpitoon on käytettävissä noin 110 miljoonaa euroa, josta tiemerkintöjen uusimiseen voimassaolevissa sopimuksissa kuluu arviolta noin 23 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 kilpailutettavien tienpäällystysurakoiden kilpailutusaikataulusta on tehty arvio: (taulukko). Näiden jälkeen voi olla joitakin pieniä erillistoimeksiantoja kilpailutettavana dynaamisessa hankintajärjestelmässä. Suunniteltuja hankintoja voi tarkastella Kunnossapidon hankintaohjelmasta.

Tietoja päällystyskohteista ja -aikatauluista voi löytyä ELY -keskuksen sivuilta. (aluevalinta ELY-keskuksen sivun yläpalkissa oikealla)

Tienpäällystystöiden energiatehokkuuden parantaminen ja CO2 -päästöjen vähentäminen

Tienpäällystystöissä on käynnissä projekti (Ympäristönäkökohtien huomioiminen päällystehankintojen kehittämisessä), jonka tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön menettely, jolla kasvihuonepäästöjen ja energian kulutuksen vähentäminen otetaan huomioon päällystehankinnoissa. Tämä on osa Väyläviraston ympäristötoimintalinjassa asetettua kunnianhimoista tavoitetta kasvihuonekaasupäästöjen ja energiankulutuksen vähentämiselle. Alan toimijoiden kanssa yhteistyössä on tehty tiekartta siitä, miten kehitystä viedään tulevina vuosina vaiheittain eteenpäin. Pidemmällä aikavälillä päällysteiden hankintamallia on tavoitteena kehittää niin, että ympäristönäkökohdilla olisi suurempi painoarvo hankinnassa ja suurempi ohjaava vaikutus alan toimintaan. Tähän liittyviä vaatimuksia voidaan vähitellen lisätä, tiukentaa ja kehittää alan toimintatapojen kehittyessä vähäpäästöisemmiksi. Ensisijaisena lähtökohtana on kuitenkin, etteivät ympäristötoimet heikennä päällysteen laatua ja lyhennä sen elinkaarta, jolloin ympäristöpäästöt ja kustannukset kasvavaisivat.

Tienpäällystysurakoiden pistokokeet 2019

Väylävirasto jatkaa tienpäällystysurakoissa aiemmilta vuosilta tuttua valtakunnallista päällystekiviainestutkimusta, jossa pistokoeluonteisesti seurataan käytettävien kiviainesten laatuvaatimusten täyttymistä. Tänä vuonna tienpäällystysurakoissa vastaavaa valvontaa kohdennetaan myös asfalttiasemille. Asemien tarkastuskäynneillä tehdään yleiskatsaus tarkasteltavan urakan kohteella käytettävän asfalttimassan valmistukseen, raaka-aineisiin sekä tuotantomääriin ja -raportteihin. Pistokokeissa käydään läpi mm. seuraavia asfaltin raaka-aineita sillä periaatteella, että tyyppitestausraportissa, urakka-asiakirjoissa ja Asfalttinormeissa esitetyt asiat toteutuvat:

  • kiviaineslajikkeet
  • sideaine
  • täytejauhe (SMA)
  • rc-rouhe
  • tarvittaessa muut raaka-aineet
  • sekoituslämpötila

 

Näiden asioiden ohella tarkastuskäynneillä kiinnitetään huomiota tarkastettavaa kohdetta koskevien raaka-aineiden toimitukseen ja sijoittamiseen asemalla. Myös asema- ja autovaakojen toimintaa voidaan tarkastaa. Pistotarkastuksien sopimisessa ja käytännöissä noudatetaan vuoden 2019 DHJ:n urakkaohjelmassa kirjattua toimintatapaa.

Tienpäällystysurakoiden tehokkuutta parannetaan digitalisaation avulla

Osana korjausvelkaohjelman toteutusta vuosien 2016-2018 aikana tutkittiin digitalisaation mahdollisuuksia tehostaa tienpäällystystöitä. Digitalisaatiohankkeessa tehtyjen kokeilujen kokemusten perusteella on hahmoteltu yhdessä urakoitsijoiden kanssa tiekarttaa alan digitalisaation kehittämisen pohjaksi. (Digitalisaatiohanke)

Sen perusteella tienpäällystysurakoissa automaattista mittaamista ja raportointia laajennetaan vuosittain kannustinten ja vaatimusten avulla.

Ketteryyttä tienpäällystystöiden hankintaan dynaamisella hankintajärjestelmällä

Maantiepäällysteiden korjaustoimenpiteitä hankitaan ELY-keskusten toimesta vuosittain kilpailutettavilla kokonaisurakoilla, jotka pääsääntöisesti kilpailutetaan dynaamisen hankintajärjestelmän avulla: hankintailmoitus.

HARJA -järjestelmä urakoiden seurannassa

Päällysteiden ja tiemerkintöjen ylläpidon urakoiden seurannassa ja raportoinnissa käytetään Väyläviraston HARJA- järjestelmää. Sitä varten urakoitsijalla on organisaatiossaan käyttövaltuusvastaava, joka hallinnoi Väylän Extranet -tunnuksia omien ja aliurakoitsijoidensa käyttäjien osalta sekä huolehtii siitä, että käyttäjillä on tarvittavat oikeudet ja ajantasaiset tunnukset. Uusia tunnuksia luodaan vain tarpeen mukaan ja vanhat tunnukset poistetaan käytöstä, jos käyttäjät vaihtavat työnantajaa tai -tehtäviä.

Tilaaja perustaa urakan järjestelmään ja lisää omat yhteyshenkilönsä sekä urakan yleistiedot. Urakoitsijan käyttövaltuusvastaava antaa urakkaan soveltuvat käyttöoikeudet haluamilleen henkilöille.

HARJA- järjestelmän käyttöönoton myötä on saatu käyttöön rajapintoja tietojen siirtoon. (lue lisää)

reaktionapit
Sivu päivitetty 13.05.2020