Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylä

Hankinnan asiantuntija, Päällysteiden ylläpito

Katri Eskola

  • 029 534 3507

Väylävirasto

Päällystettyjen teiden ylläpidon ja hankinnan asiantuntija

Ossi Saarinen

  • 0295 343 297

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Matti Hämäläinen

Uudenmaan ELY-keskus

Niklas Nevalainen

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Tero Ahokas

Pirkanmaan ELY-keskus

Tomi Keisala

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Timo Kulmala

Keski-Suomen ELY-keskus

Markus Simonen

Pohjois-Savon ELY-keskus

Kimmo Tiikkainen

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Kari Holma

Lapin ELY-keskus

Jesse Kananen

Tienpäällystys- ja tiemerkintäurakoiden kilpailutus

Ajankohtaista vuonna 2020

Vuonna 2020 päällystettyjen maanteiden ylläpitoon on käytettävissä yli 220 miljoonaa euroa, josta tiemerkintöjen uusimiseen voimassaolevissa sopimuksissa kuluu arviolta noin 25 miljoonaa euroa. Tänä vuonna päällysteisiin käytettävä rahoitus on huomattavasti aiempia vuosia suurempi, mutta myös tulevina vuosina ennustetaan päällysteiden uusimisen rahoituksen pysyvän korkeammalla kuin keskimäärin viime vuosikymmenellä. Päällystettyjen teiden kunnossapidon rahoituksen nouseminen mahdollistaa päällystysmäärien kasvamisen lisäksi aiempaa enemmän tierakenteiden ja niiden kuivatuksen parantamista. Vuosittaisiin päällysteiden uusimismääriin vaikuttaa osaltaan myös bitumin hinnan vaihtelu, joka yleensä seuraa raakaöljyn hinnan vaihteluita.

Vuonna 2020 kilpailutettavista tienpäällystysurakoista ja päällysteiden paikkausurakoista on koottu tietoa (taulukko). Lisäksi suunniteltuja hankintoja voi tarkastella Kunnossapidon hankintaohjelmasta .

Väylävirasto on tehnyt kartan hankkeista, jonne on koottu tietoa ELY-keskusten tämän vuoden päällystystöistä. Karttaa päivitetään päällystysohjelmien tarkentuessa. Tietoja päällystyskohteista ja -aikatauluista voi löytyä myös ELY -keskuksen sivuilta. (aluevalinta ELY-keskuksen sivun yläpalkissa oikealla).

Markkinavuoropuhelu: Kunnossapitourakoiden kaluston ympäristövaatimukset

Me Väylävirastossa pyrimme vähentämään toimintamme ilmasto- ja ympäristövaikutuksia. Tavoitteeseen pääsemiseksi teemme yhteistyötä urakoitsijoiden kanssa. Selvitämme nyt, millaisia ympäristövaatimuksia kunnossapitourakoiden kalustolla voisi tulevaisuudessa olla.

Lue lisää kunnossapitourakoiden kaluston ympäristövaatimusten markkinavuoropuhelusta

Tienpäällystysurakoiden pistokokeet 2020

Väylävirasto jatkaa tienpäällystysurakoissa aiemmilta vuosilta tuttua valtakunnallista päällystekiviainestutkimusta, jossa pistokoeluonteisesti seurataan päällysteissä käytettävien raaka-aineiden laatuvaatimusten täyttymistä. Viime vuoden tapaan tienpäällystysurakoissa valvontaa kohdennetaan myös asfalttiasemille. Tänä vuonna tarkastuksia laajennetaan lisäksi bitumeihin ja rakenteenparantamiskohteissa käytettäviin kiviaineksiin. Pistotarkastuksien sopimisessa ja käytännöissä noudatetaan vuoden 2020 DHJ:n urakkaohjelmassa kirjattua toimintatapaa.

Tienpäällystysurakoiden tehokkuutta parannetaan digitalisaation avulla

Osana korjausvelkaohjelman toteutusta vuosien 2016-2018 aikana tutkittiin digitalisaation mahdollisuuksia tehostaa tienpäällystystöitä. Digitalisaatiohankkeessa tehtyjen kokeilujen kokemusten perusteella on hahmoteltu yhdessä urakoitsijoiden kanssa tiekarttaa alan digitalisaation kehittämisen pohjaksi (Digitalisaatiohanke). Sen perusteella tienpäällystysurakoissa automaattista mittaamista ja raportointia laajennetaan vuosittain kannustinten ja vaatimusten avulla.

Ketteryyttä tienpäällystystöiden hankintaan dynaamisella hankintajärjestelmällä

Maantiepäällysteiden korjaustoimenpiteitä hankitaan ELY-keskusten toimesta vuosittain kilpailutettavilla kokonaisurakoilla, jotka pääsääntöisesti kilpailutetaan dynaamisen hankintajärjestelmän avulla: Maanteiden päällystysurakoiden dynaaminen hankintajärjestelmä 2020-2024.

HARJA -järjestelmä urakoiden seurannassa

Päällysteiden ja tiemerkintöjen ylläpidon urakoiden seurannassa ja raportoinnissa käytetään Väyläviraston HARJA- järjestelmää. Sitä varten urakoitsijalla on organisaatiossaan käyttövaltuusvastaava, joka hallinnoi Väylän Extranet -tunnuksia omien ja aliurakoitsijoidensa käyttäjien osalta sekä huolehtii siitä, että käyttäjillä on tarvittavat oikeudet ja ajantasaiset tunnukset. Uusia tunnuksia luodaan vain tarpeen mukaan ja vanhat tunnukset poistetaan käytöstä, jos käyttäjät vaihtavat työnantajaa tai työtehtäviä.

Tilaaja perustaa urakan järjestelmään ja lisää omat yhteyshenkilönsä sekä urakan yleistiedot. Urakoitsijan käyttövaltuusvastaava antaa urakkaan soveltuvat käyttöoikeudet haluamilleen henkilöille.

HARJA- järjestelmän käyttöönoton myötä on saatu käyttöön rajapintoja tietojen siirtoon. (lue lisää)

Ajankohtaista tiemerkinnöistä vuonna 2020

Kilpailutukset 2020

Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten alueilla kilpailutettiin tänä keväänä uudet tiemerkintöjen palvelusopimukset. Väylä on koonnut tämän hetkiset tiemerkintöjen sopimukset ELY-keskuksittain sekä niiden keston ja palveluntuottajat (taulukko).

Uusi tieliikennelaki

Uusi tieliikennelaki (729/2018) astui voimaan 1.6.2020. Tällä on olennainen vaikutus myös tiemerkintöjen tekemiseen. Merkittävin muutos on keltaisten pituussuuntaisten merkintöjen poistuminen tulevina vuosina. Väylävirasto on tehnyt tiedotteen uuden tieliikennelain muutoksista tiemerkintöihin (linkki). Uuden tieliikennelain myötä tullaan päivittämään myös Tiemerkintöjen suunnitteluohje.

Tiemerkintöjen laadunvalvonta

Väylä on aloittamassa tänä vuonna keskitetysti valtakunnallista tiemerkintöjen laadunvalvonnan pistokoeprojektia ELY-keskusten tekemän valvonnan ohella. Projektin tavoitteena on tiemerkintöjen laadunvalvonnan ja siinä käytettäviä menetelmien kehittäminen. Projektissa keskitytään ensisijaisesti uusien päällysteiden linjamerkintöjen ja täristävien jyrsintöjen mittojen (leveys, pituus, paksuus ja syvyys) tarkastamiseen. Lisäksi projektissa halutaan selvittää, miten palveluntuottajat itse varmistavat työssään laatuvaatimusten täyttymisen.