Hyppää sisältöön

Tienpäällystys- ja tiemerkintäurakoiden hankinta

Väylävirasto vastaa päällysteiden korjauksen ja tiemerkintöjen ohjaamisesta ja kehittämisestä sekä osoittaa perusväylänpidon rahoituksen kullekin ELY-keskukselle. Väylävirasto luo yhdessä ELY-keskusten kanssa urakoiden kilpailutuksiin yhtenäiset asiakirjamallit.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) huolehtivat maanteiden kunnosta alueillaan. Maanteiden päällysteiden ja tiemerkintöjen korjausta ja uusimista toteutetaan ELY-keskuksissa yhtenäisin valtakunnallisin linjauksin. Paikallinen ELY-keskus vastaa vuosittaisten korjauskohteiden valinnasta ja priorisoinnista. Hankinta-alue muodostaa paikallisten ELY-keskusten priorisoimista kohteista toimivia hankintakokonaisuuksia, kilpailuttaa urakat ja valvoo niiden toteuttamista.

ELY-keskusten alueella tehtävät korjaustoimenpiteet hankitaan tällä hetkellä keskitetysti neljällä hankinta-alueella:

  • Eteläinen hankinta-alue, jonka hankinta-ELY-keskuksena toimii Kaakkois-Suomen ELY-keskus.
  • Läntinen hankinta-alue, jonka hankinta-ELY-keskuksena toimii Varsinais-Suomen ELY-keskus.
  • Pohjoinen hankinta-alue, jonka hankinta-ELY-keskuksena toimii Lapin ELY-keskus.
  • Itäinen hankinta-alue, jonka hankinta-ELY-keskuksena toimii Keski-Suomen ELY-keskus. 

Päällystettyjen maanteiden korjaukseen käytetty vuosittainen rahoitus on vaihdellut viimeisten vuosien aikana noin 120-260 miljoonan euron välillä. Tästä tiemerkintöihin ja niiden kunnostamiseen kuluu arviolta noin 25 miljoonaa euroa.  Päällysteiden korjauksen rahoitusta käytetään lisäksi muun muassa päällystettyjen teiden paikkaamiseen ja kuivatuksen parantamiseen. Vuosittaisiin päällysteiden uusimismääriin vaikuttaa osaltaan myös yleinen kustannustaso ja erityisesti päällysteissä olennaisesti bitumin hinnan vaihtelu, joka yleensä seuraa raakaöljyn hinnan vaihteluita.

Seuraavaan kuvaan on koottu tietoa päällystysmääristä ja päällysteiden korjaukseen käytetystä rahoituksesta sekä MAKU Päällysteet- ja bitumi-indeksin keskimääräisestä vaihtelusta vuosien 2019-2022 aikana. Lisäksi vuoden 2023 osalta on arviot päällystysmääristä ja -budjetista.

Tietoa päällystysurakoista ja -kohteista

Vuonna 2023 kilpailutettavista tienpäällystysurakoista ja päällysteiden paikkausurakoista on koottu tietoa (taulukko).  Lisäksi suunniteltuja hankintoja voi tarkastella Kunnossapidon hankintaohjelmasta.

Väylävirastolla on Suomen Väylät -karttapalvelu, johon päivitetään tietoja päällystystöistä (Siirry karttapalveluun). Karttapalveluun on viety myös maanteiden päällysteiden kuntotiedot (Siirry kuntokartalle). Tietoja päällystyskohteista ja -aikatauluista voi löytyä myös ELY -keskuksen sivuilta. (aluevalinta ELY-keskuksen mukaan).

Päällystys- ja paikkausurakoiden kilpailutusten yhteenveto 26.6.2023

Ketteryyttä tienpäällystystöiden hankintaan dynaamisella hankintajärjestelmällä (DHJ)

Maantiepäällysteiden korjaustoimenpiteitä hankitaan ELY-keskusten toimesta vuosittain kilpailutettavilla kokonais- tai yksikköhintaurakoilla, jotka pääsääntöisesti kilpailutetaan dynaamisilla hankintajärjestelmillä. Tällä hetkellä käynnissä olevia dynaamisia hankintajärjestelmiä on kaksi:

Myös paikkausurakoita voidaan hankkia vuonna 2022 perustetulla DHJ:llä. Lisäksi päällystystöiden hankkimisessa on käytetty koostevalintamenettelyä ja monivuotisia palvelusopimuksia.

HARJA-järjestelmä urakoiden seurannassa

Tienpäällystysurakoiden, päällysteiden paikkausurakoiden ja tiemerkintäurakoiden seurannassa ja raportoinnissa käytetään Väyläviraston HARJA- järjestelmää. Sitä varten urakoitsijalla on organisaatiossaan käyttövaltuusvastaava, joka hallinnoi Väylän Extranet-tunnuksia omien ja aliurakoitsijoidensa käyttäjien osalta sekä huolehtii siitä, että käyttäjillä on tarvittavat oikeudet ja ajantasaiset tunnukset sekä HARJA-järjestelmän käyttöoikeudet urakkakohtaisesti.

Automaattisten mittausten tuottama tieto osaksi päällystystyön raportointia

Vuosien 2016-2018 aikana tutkittiin digitalisaation mahdollisuuksia tehostaa tienpäällystystöitä. Digitalisaatiohankkeessa tehtiin kokeiluja, joiden pohjalta tienpäällystysurakoissa on viety eteenpäin automaattista mittaamista ja raportointia vuosittain kannustinten ja vaatimusten avulla. Tavoitteena on kerätä ja koota laatutietoa yhteen päällysteen kunnon hallinnan parantamisen pohjatiedoksi: https://www.doria.fi/handle/10024/186758

Kohti vähäpäästöisempiä päällystyshankintoja

Väylävirasto on kehittänyt päällystyshankintojaan vähäpäästöisempään suuntaan yhdessä asfalttialan kanssa erityisesti vuodesta 2017 lähtien. Väylävirastolla on kunnianhimoisia tavoitteita väylänpidon kasvihuonekaasupäästöjen ja energiankulutuksen vähentämiselle. Yhtenä keinona tavoitteiden edistämiseksi kehitetään hankinnoissa käytettäviä vaatimuksia ja todentamisen työkaluja. Erityisesti asfaltin ympäristöselosteiden käyttöönottoa ja alan yhteisen laskentatyökalua niiden tuottamiseen on edistetty päällysteiden hankinnoissa viime vuosina. 

Ajankohtaista tiemerkintöjen hankinnoista

Kaikissa nykyisissä maanteiden kymmenessä tiemerkintäsopimuksessa on käytössä palvelusopimusmalli. Sopimukset jakautuvat kokonaishintaiseen ja yksikköhintaiseen sopimusosaan. Kokonaishintaisessa osassa kunnostetaan kuluneita tiemerkintöjä  ja se perustuu kuntovastuuseen. Yksikköhintaiseen sopimusosaan kuuluvat mm. päällystyskohteiden tiemerkinnät ja täristävien jyrsintöjen tekeminen. Viime vuosina on tiemerkinnöissä panostettu vähäpäästöisyyden ja automatisoidun tekemisen edistämiseen.

Seuraavaan taulukkoon on koottu tiemerkintöjen palvelusopimuksista ELY-keskuksittain sekä tietoa niiden kestosta ja kierrosta sekä palveluntuottajat (taulukko).

Tiemerkintöjen markkinatilanne 1.4.2023