Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pirkanmaan ELY-keskus

Yksikönpäällikkö

Tero Haarajärvi

  • 0295 036 223

Suunnittelukonsulttina Sitowise & Ramboll

Pääsuunnittelija

Sari Kirvesniemi

  • 040 575 6090

Projektipäällikkö

Rauno Tuominen

  • 040 700 7321

YVA-menettely

Taina Klinga

  • 020 747 6188

Valtatie 3 parantaminen välillä Lempäälä-Pirkkala

Tiehanke Suunnitteilla Pirkanmaa

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt suunnitteluhankkeen valtatie 3 ja Tampereen kaupunkiseudun 2-kehän parantamisesta. Tarkoituksena on kehittää Tampereen kaupunkiseudun keskeisiä liikenneyhteyksiä sekä parantaa liikkumisen turvallisuutta ja sujuvuutta.

Ympäristövaikutusten arviointi ja yleissuunnitelma

Suunnittelu sisältää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) sekä liikennejärjestelmää ja maanteitä koskevan lain mukaisen yleissuunnitelman laatimisen. Tavoitteena on, että yleissuunnitelma valmistuu vuoden 2021 aikana.

Miksi suunnitelmaa tarvitaan?

Valtatie 3 kuuluu Suomen päätieverkkoon ja on osa Euroopan laajuista liikenneverkkoa (TEN-T). Tällä hetkellä valtatie 3 ongelmana Tampereen kaupunkiseudulla on liikenteen välityskyvyn riittämättömyys. Liikenteessä on sujuvuusongelmia aamu- ja iltaruuhkan aikaan sekä viikonloppuisin. Sääksjärven ja Tampereen eritasoliittymien kohdalla on myös liikenneturvallisuuspuutteita. Liikenne tulee tulevaisuudessa lisääntymään lähialueen muuta liikenneverkkoa nopeammin Tampereen seudun hyvin vahvasti kasvavan maankäytön vuoksi. Yhteyden parantaminen sisältyy maakunnan ja kaupunkiseudun tavoitteisiin.

Karttakuva suunnitteluosuudelta.

Ennen yleissuunnittelua YVA-menettely

YVA-menettelyssä arvioidaan hankkeen vaihtoehtoja lainsäädännön tarkoittamalla tavalla (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017). Siihen liittyy keskeisesti myös kansalaisten osallistuminen ja tiedonsaanti. YVA-menettely tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi ja auttaa löytämään hankkeelle toteuttamiskelpoisen ratkaisun, jossa haitalliset ympäristövaikutukset on minimoitu. YVA-menettelyn hankevastaavana toimii Pirkanmaan ELY-keskuksen Liikenne ja Infrastruktuuri -vastuualue. YVA-menettelyä valvoo ja ohjaa yhteysviranomaisena toimiva Pirkanmaan ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue.

YVA-menettelyn ensimmäisenä vaiheena laaditaan arviointiohjelma (YVA-ohjelma). Se on suunnitelma arvioinnista, menetelmistä ja tiedottamisesta. Varsinainen arviointityö suoritetaan YVA-ohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella. Tulokset kootaan YVA-selostukseen, joka asetetaan nähtäville näillä näkymin alkusyksystä 2021 (aikaisintaan elokuussa 2021).

YVA-menettelyn pohjalta tutkituista vaihtoehdoista valitaan jatkosuunnitteluun yksi ratkaisu.  Yleissuunnitelmassa määritellään teiden sijoittuminen, tilantarve sekä tekniset ja liikenteelliset perusratkaisut yleispiirteisellä tarkkuudella. Yleissuunnitelman sisältöön kuuluu ehdotus meluntorjunnasta ja muita toimenpiteitä ympäristövaikutusten lieventämiseksi. Tavoitteena on, että yleissuunnitelma valmistuu vuonna 2021, jonka jälkeen se lähtee liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaiseen hyväksymiskäsittelyyn. Yleissuunnitelma antaa hyvät valmiudet kehittää tieratkaisuun tukeutuvaa maankäyttöä Tampereen kaupunkiseudun eteläpuolella.

Kaaviokuva: Valtatien 3 ja 2-kehän yleissuunnittelu, vuosina 2019 ja 2020 YVA-menettely YVA-ohjelmoinnilla ja -selostuksella, 2021 yleissuunnitelma yleissuunnitelmaraportilla.

Suunnittelualue ja YVA-menettelyssä tutkittavat vaihtoehdot

Valtatie 3 ja 2-kehän uudet suunniteltavat osuudet sijoittuvat Lempäälän ja Pirkkalan kuntien alueelle. Nykyisen valtatien osuuksia sijoittuu Tampereen kaupungin alueelle. Tutkittavien vaihtoehtojen lähtökohtana on Pirkanmaan maakuntakaava 2040, jossa on esitetty varaukset valtatie 3 ja 2-kehän uusille linjauksille.

Tutkittavia vaihtoehdot on esitetty  YVA-ohjelmassa. YVA-menettelyssä tarkasteltavat vaihtoehdot ovat vaihtoehto 0+ sekä hankevaihtoehdot 1 ja 2. Vaihtoehto 0+ sisältää vähäisiä parantamistoimenpiteitä nykyiseen valtatiehen.

Vaihtoehto 1  sisältää valtatien uuden linjauksen välillä Puskiainen–Linnakorpi ja vaihtoehto 2  valtatien parantamisen nykyisellä paikallaan. Hankevaihtoehdot sisältävät Tampereen kaupunkiseudun 2-kehätien (mt 309) toteuttamisen välille Tampere–Pirkkalan lentoasema–Sääksjärven eritasoliittymä. YVA-menettelyssä tarkastellaan Tampereen kaupunkiseudun 2-kehätien (mt 309) kahta eri linjausta Pulkajärven ympärillä.

Tutkittavia vaihtoehtoja on tarkennettu vuoden 2020 aikana, YVA-ohjelman nähtävilläolon jälkeen. Eniten vaihtoehdoista ovat muuttuneet 2-kehän linjaukset, joille on etsitty parempaa sijaintia yhteensovittaen erityisesti lentoaseman ja maankäytön tarpeita sekä luontoarvoja. Muissa hankevaihtoehdoissa on tarkennettu esitettävien toimenpiteiden yksityiskohtia etenkin Kuljun eritasoliittymän läheisyydessä ja hankevaihtoehdossa 2 Pirkkalan eritasoliittymän alueella. Hankevaihtoehtojen risteävien yhteyksien ja meluntorjunnan toimenpideperiaatteet tarkentuvat ja ne esitellään myöhemmin valmistuvassa YVA-selostuksessa.   

Vuoropuhelu ja tiedottaminen

Otamme mielellämme palautetta vastaan läpi hankkeen. Suunnitteluun voi osallistua monin tavoin ja keskustelu on erityisen tärkeää hyvän lopputuloksen saamiseksi. Suunnittelutyöhön on mahdollista ottaa osaa osallistumalla hankkeen tilaisuuksiin tai antamalla palautetta arviointivaiheessa hankkeesta vastaavan karttapalvelun kautta. YVA-menettelyyn kuuluu myös mahdollisuus antaa mielipiteitä arviointiohjelmasta ja -selostuksesta silloin, kun ne ovat nähtävillä. Tapahtumista ja osallistumisesta tiedotetaan aikataulujen tarkentuessa tämän verkkosivun ajankohtaista osiossa.

Ajankohtaista

YVA-menettelyn aikataulu on muuttunut YVA-ohjelmassa esitetystä tavoitteesta ja tapahtumat ovat siirtyneet eteenpäin.  Alkuvuoden 2021 työvaiheisiin on kuulunut viranomaisten kommenttikierros  ja YVA-selostuksen viimeistelyä sen pohjalta. Yhteysviranomaiselta saatiin huhtikuussa 2021 täydennyspyyntö toimitettuun YVA-selostukseen.  Täydennystarpeet liittyvät teemoina erityisesti meluun ja päästöihin, pintavesiin ja luontoon sekä ilmastovaikutusten  käsittelyyn. Hankkeesta vastaava laatii YVA-selostusta täydentämään dokumentin, jossa vaikutusten arvioinnin tietoja tarkennetaan ja käytettyjä menetelmiä perustellaan.  Tavoitteena on, että YVA-selostus saataisiin nähtäville täydennysten jälkeen syksyllä 2021.  Tämänhetkisen tilanteen mukaan yleissuunnitelmaa päästään laatimaan alkuvuodesta 2022.

Tilanne lokakuussa 2021:  Hankkeesta vastaava on toimittanut 29.9.2021 ELY-keskuksen kirjaamoon päivitetyn YVA-selostuksen sekä erillisen täydennysmuistion, joilla vastataan yhteysviranomaisen täydennyspyyntöön.  Hankkeen etenemisestä tiedotetaan mahdollisimman pian.

Seuraava yleisötilaisuus järjestetään, kun YVA-ohjelma asetetaan nähtäville, arviolta syksyllä 2021. Vuorovaikutuksen muoto voi koronatilanteen vuoksi muuttua, jos kokoontumisia ei voida järjestää. Ilmoitamme ajankohdista täällä nettisivulla ja muilla tiedotuskanavilla.

Hankkeen karttapalvelu on avattu syksyllä 2020, ja sinne pääset tästä.  Helppokäyttöisen karttapalvelun kautta esitetään suunnitelmat hankkeen eri vaiheissa ja niistä voi antaa palautetta kartalle osoittamalla. Karttapalvelu on auki koko hankkeen ajan. Karttapalvelun kautta annettu palaute on suunnittelua ja arviointityötä tukevaa. Muistathan, että YVA-selostuksen virallinen nähtävilläolo on erikseen vasta myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana vuonna 2021, jolloin voit antaa siitä mielipiteitä yhteysviranomaiselle YVA-lain mukaisesti käsiteltäväksi.

Menneet tapahtumat

Lokakuun 2020 loppuun mennessä annetusta palautteesta on laadittu väliyhteenvetona kaksi karttaa: toinen karttapalvelun kautta annetusta palautteesta, ja toinen työpajassa 29.9.2020 annetusta palautteesta. Linkit karttoihin löydät sivun vasemman yläreunan palkista ”Lisätietoja ja materiaaleja”.

Ympäristövaikutusten arvioinnista järjestettiin Lempäälässä Sääksjärven koululla 29.9.2020 kaikille avoin työpaja.  Tilaisuudessa käsiteltiin yhdessä YVA-menettelyn tarkentuneita vaihtoehtoja, ja niitä arvioitiin monesta, vastakkaisestakin näkökulmasta. Tuloksia on hyödynnetty ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. Työpajan muistion löydät täältä ja koosteen työpajan esittelydioista täältä

YVA-ohjelma oli nähtävillä 11.9.2019 – 18.10.2019. Tutustu YVA-ohjelmaan ja siitä annettuun viranomaisen lausuntoon yhteysviranomaisen hankesivuilla.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestettiin 17.9.2019 kaikille avoin yleisötilaisuus Lempäälässä Sääksjärven koululla. Paikalla oli yli 100 henkeä kuulemassa arviointityön sisällöstä, vaihtoehdoista ja vaikutusmahdollisuuksista. Keskustelu oli aktiivista ja siinä tuli esille monia tärkeitä näkökulmia. Koosteet esitetyistä dioista ovat täällä pdf-muodossa, katso yhteysviranomaisen esitys  ja hankkeesta vastaavan esitys

Hankevastaava laati YVA-ohjelmasta digitaalisen version, joka tarjoaa vaihtoehtoisen tavan tutustua YVA-ohjelman sisältöön. Digiyva-ohjelmassa on lukuisia digitaalisia teemakarttoja ja linkkejä lisätiedon lähteille. Tutustu digiyvaan tämän linkin kautta .

Seuraa hanketta

Jos haluat hankkeen sähköpostilistalle, ilmoita sähköpostisoitteesi Sitowisen Taina Klingalle sähköpostiosoitteeseen [email protected] Viesteillä ja uutiskirjeellä kerrotaan muun muassa suunnittelutyön etenemisestä, Internet-sivujen päivityksistä ja tilaisuuksista. 

Hankkeella on oma Facebook-sivu, joilla jaetaan tietoa ajankohtaisista asioista ja keskustellaan vapaamuotoisesti www.facebook.com/Vt3Lempi . Hanketta voi seurata myös twitterissä #Vt3Lempi.

Askarruttaako joku asia YVA-menettelyssä? Ole yhteyksissä meihin. Voit myös katsoa löytyisikö vastauksia täältä Usein kysytyt kysymykset (Q&A).