Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pirkanmaan ELY-keskus

Yksikönpäällikkö

Tero Haarajärvi

  • 0295 036 223

Suunnittelukonsulttina Sitowise & Ramboll

Pääsuunnittelija

Sari Kirvesniemi

  • 040 575 6090

Projektipäällikkö

Rauno Tuominen

  • 040 700 7321

YVA-menettely

Taina Klinga

  • 020 747 6188

Valtatie 3 parantaminen välillä Lempäälä–Pirkkala Ympäristövaikutusten arviointi ja yleissuunnitelma

Tiehanke Suunnitteilla Pirkanmaa

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laatii suunnitelmaa valtatie 3 ja Tampereen kaupunkiseudun 2-kehän parantamisesta. Tarkoituksena on kehittää Tampereen kaupunkiseudun keskeisiä liikenneyhteyksiä ja parantaa liikkumisen turvallisuutta ja sujuvuutta. Suunnittelu sisältää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) sekä liikennejärjestelmää ja maanteitä koskevan lain mukaisen yleissuunnitelman laatimisen.


​​​​​​​Miksi suunnitelmaa tarvitaan?

Valtatie 3 kuuluu Suomen päätieverkkoon ja on osa Euroopan laajuista liikenneverkkoa (TEN-T). Tällä hetkellä valtatie 3 ongelmana Tampereen kaupunkiseudulla on liikenteen välityskyvyn riittämättömyys. Liikenteessä on sujuvuusongelmia aamu- ja iltaruuhkan aikaan sekä viikonloppuisin. Sääksjärven ja Tampereen eritasoliittymien kohdalla on myös liikenneturvallisuuspuutteita. Liikenne tulee tulevaisuudessa lisääntymään lähialueen muuta liikenneverkkoa nopeammin Tampereen seudun hyvin vahvasti kasvavan maankäytön vuoksi. Yhteyden parantaminen sisältyy maakunnan ja kaupunkiseudun tavoitteisiin.

Karttakuva suunnitteluosuudelta.

YVA-menettelystä yleissuunnitelmaan

Hankkeen toteutuksen vaihtoehtoja arvioitiin ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) vuosina 2019–2022. Tulokset on koottu arviointiselostukseen (YVA-selostus), joka oli nähtävillä alkuvuodesta 2022 (katso YVA-hankesivu www.ymparisto.fi/VT3LempaalaTamperePirkkalaYVA).  YVA-selostuksessa käsitellään laajasti moniulotteisia vaikutuksia teemoittain sekä esitetään vaihtoehtojen vertailu johtopäätöksineen.

Yleissuunnitelman laatiminen käynnistyy YVA-vaihtoehdon VE 1 pohjalta loppuvuodesta 2022. Yleissuunnitelmassa määritellään teiden sijoittuminen, tilantarve sekä tekniset ja liikenteelliset perusratkaisut yleispiirteisellä tarkkuudella, kuitenkin YVA-vaihetta tarkemmin. Erityisesti haitallisten vaikutusten lieventämiseen panostetaan. Keskeistä on viheryhteyksien jatkuvuuden varmistaminen uusien tielinjausten kohdalla sekä meluntorjunta. Tämä vaatii yhteensovittamista maankäytön suunnittelun kanssa.

Tavoitteena on, että yleissuunnitelma valmistuu vuoden 2023 lopussa, jonka jälkeen se lähtee liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (23.6.2005/503) mukaiseen hyväksymiskäsittelyyn.  Maanteiden suunnitteluprosessiin kuuluu yleissuunnitelman jälkeen vielä tiesuunnitelma, jossa määritetään tien tarkka sijainti ja muut yksityiskohdat sitovasti (kuten liittymät ja kulkuyhteydet). Rakentamisaikataulu ei ole vielä tiedossa.

 

 

​​​​​​​Suunnittelukohde ja arvioidut vaihtoehdot

Valtatien 3 ja 2-kehän uudet suunniteltavat osuudet sijoittuvat Lempäälän, Pirkkalan ja Tampereen alueelle. Suunnitteluun kuuluu Tampereen kaupunkiseudun 2-kehän (mt 309) toteuttaminen välille Pirkkalan lentoasema–Sääksjärvi. Suunnittelun nykyisenä lähtökohtana on Pirkanmaan maakuntakaava 2040, jossa on esitetty varaukset valtatie 3:lle ja 2-kehän uusille linjauksille.

YVA-menettelyssä arvioitiin kolmea varsin erilaista liikenneratkaisua: Vaihtoehto 0+ sisälsi pieniä liikenteen sujuvuuteen ja meluntorjuntaan liittyviä toimenpiteitä. Vaihtoehto 1 sisälsi nykyisen valtatien parantamisen välillä Marjamäki–Puskiainen, valtatien uuden linjauksen välillä Puskiainen–Linnakallio sekä 2-kehän. Vaihtoehtona 2 oli valtatien parantaminen nykyisellä paikallaan Marjamäen ja Pirkkalan välillä sekä 2-kehän.

Ajankohtaista

Jatkosuunnitteluun vaihtoehto 1 ja 2-kehän eteläinen tielinjaus

Syyskuussa 2022 Pirkanmaan ELY-keskus linjasi, että jatkosuunnitteluun edetään vaihtoehdon 1 pohjalta. Ratkaisuun kuuluu valtatien 3 uusi tielinjaus sekä 2-kehän toteuttaminen Pulkajärven eteläpuolelta. Tähän päädyttiin YVA-menettelyn, lausuntojen ja hankkeen ohjausryhmässä käydyn keskustelun pohjalta. Katso lisätietoa mediatiedotteesta.  

Keskeiset perusteet vaihtoehdon 1 valinnalle ovat seuraavat: Valittu ratkaisu tukee valtakunnallisen päätieverkon kehittämistä ja Pirkanmaan maakuntakaavan toteuttamista. Tampereen kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen hyväksyt tavoitteet puoltavat selkeästi vaihtoehtoa 1. Liikenteellisistä vaikutuksiltaan vaihtoehto 1 osoittautui tehdyssä hankearvioinnissa selvästi parhaaksi etenkin liikenteen sujuvuuden ja kokonaistaloudellisuuden osalta. Valittu ratkaisu on paras vaihtoehto myös elinkeinoelämän kuljetusten näkökulmasta sekä seudullisesti että valtakunnallisesti.

Menneet tapahtumat

Yhteysviranomainen (Pirkanmaan ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue) asetti YVA-selostuksen nähtäville 12.1.–28.2.2022 väliseksi ajaksi. YVA-selostusta esiteltiin verkkotilaisuudessa 18.1.2022.  Katso esittelytilaisuuden muistio (pdf), jossa vastattiin osallistujien kysymyksiin sekä esittelydiat muistion liitteenä (pdf).  

Yhteysviranomainen antoi YVA-selostuksesta perustellun päätelmän huhtikuun 2022 lopussa.  Siinä todettiin YVA-arvioinnin riittävyys ja yhteysviranomaisen kanta hankkeen todennäköisesti merkittäviin vaikutuksiin. Katso www.ymparisto.fi/VT3LempaalaTamperePirkkalaYVA.  

Ympäristövaikutusten arvioinnista järjestettiin Lempäälässä Sääksjärven koululla 29.9.2020 avoin työpaja. Työpajan muistion löydät täältä ja koosteen työpajan esittelydioista täältä.

​​​​​​​YVA-ohjelmavaiheen yleisötilaisuus järjestettiin 17.9.2019 kaikille avoimena tilaisuutena Lempäälässä Sääksjärven koululla. Koosteet esitetyistä dioista ovat täällä pdf-muodossa, katso yhteysviranomaisen esitys  ja hankkeesta vastaavan esitys

Seuraa hanketta ja anna palautetta

Otamme mielellämme vastaan palautetta läpi hankkeen.  Voit osallistua monin tavoin tarkentuvan suunnittelun eri vaiheissa. Keskustelu on erityisen tärkeää hyvän lopputuloksen saamiseksi. Tapahtumista ja palautekanavista tiedotetaan aikataulujen tarkentuessa.
Jos haluat hankkeen sähköpostilistalle, ilmoita sähköpostisoitteesi Sitowisen Taina Klingalle sähköpostiosoitteeseen [email protected] Viesteillä ja uutiskirjeellä kerrotaan muun muassa suunnittelutyön etenemisestä, Internet-sivujen päivityksistä ja tilaisuuksista.
Hankkeella on oma Facebook-sivu, joilla jaetaan tietoa ajankohtaisista asioista ja keskustellaan vapaamuotoisesti www.facebook.com/Vt3Lempi . Hanketta voi seurata myös twitterissä #Vt3Lempi.

Lisätietoja ja materiaaleja

Voit tutustua YVA-selostuksen sisältöön myös ”digiyvan” kautta https://arcg.is/0OHbKT0 .   Selaimessa toimiva digiyva sisältää lukuisia skaalautuvia karttoja ja linkkejä lisätiedon lähteille.  Digiyva toimii kätevästi myös eri päätelaitteilta ja mobiilina. Muistathan kuitenkin, että virallinen pdf-muotoinen YVA-selostus löytyy yhteysviranomaisen hankesivuilta.  

​​​​​​​YVA-menettelyn asiakirjat kuten YVA-selostus ja perusteltu päätelmä löytyvät
yhteysviranomaisen YVA-hankesivulla ​​​​​​​

Askarruttaako joku asia suunnittelussa? Voit katsoa, löytyisikö vastaus
Usein kysytyt kysymykset (Q&A).  

Tutustu myös lakiin ympäristövaikutusten arviointimenettelystä:
​​​​​​​​​​​​​​https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170252

Lisätietoja kootusti

Digitaalinen YVA-selostus ”digiyva” 2022

Yhteysviranomaisen YVA-hankesivu
​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​Yhteenvetokartat palautteesta (syksy 2020)

Karttaluonnokset 31.8.2020 (pdf)


Tutustu myös

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä: ​​​​​​​https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170252 Pirkanmaan maakuntakaava 2040:
https://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi

17.9.2019 YVA-ohjelmavaiheen yleisötilaisuus (esittelydiat pdf)

Hankkeesta vastaavan esitys, Tero Haarjärvi ja suunnittelukonsultti​​​​​  Yhteysviranomaisen YVA-esittely, Leena Ivalo