Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pirkanmaan ELY-keskus

Yksikönpäällikkö

Tero Haarajärvi

  • 0295 036 223

Suunnittelukonsulttina Sitowise & Ramboll

Pääsuunnittelija

Sari Kirvesniemi

  • 040 575 6090

Projektipäällikkö

Rauno Tuominen

  • 040 700 7321

YVA-menettely

Taina Klinga

  • 020 747 6188

Valtatie 3 parantaminen välillä Lempäälä–Pirkkala: Ympäristövaikutusten arviointi ja yleissuunnitelma

Tiehanke Suunnitteilla Pirkanmaa

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laatii suunnitelmaa valtatien 3 ja Tampereen kaupunkiseudun 2-kehän parantamisesta. Tarkoituksena on kehittää Tampereen kaupunkiseudun liikenneyhteyksiä ja parantaa liikkumisen turvallisuutta ja sujuvuutta. 
Suunnittelu sisältää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) sekä liikennejärjestelmää ja maanteitä koskevan yleissuunnitelman laatimisen. Yleissuunnitelman ratkaisuihin kuuluvat uusina tielinjauksina valtatie 3 välillä Puskiainen–Linnakallio sekä 2-kehä välillä Sääksjärvi-Pirkkalan lentoasema. Lisäksi nykyisen valtatien parantamisosuuksia suunnitellaan Lempäälässä ja Pirkkalassa. 

Miksi suunnitelmaa tarvitaan?

Valtatie 3 kuuluu Suomen päätieverkkoon ja on osa Euroopan laajuista liikenneverkkoa (TEN-T). Tällä hetkellä valtatien 3 ongelmana Tampereen kaupunkiseudulla on liikenteen välityskyvyn riittämättömyys. Liikenteessä on sujuvuusongelmia aamu- ja iltaruuhkan aikaan sekä viikonloppuisin. Sääksjärven ja Tampereen eritasoliittymien kohdilla on myös puutteita liikenneturvallisuudessa. Liikenne lisääntyy tulevaisuudessa lähialueen muuta liikenneverkkoa nopeammin, sillä maankäyttö Tampereen seudulla kasvaa hyvin vahvasti. Yhteyden parantaminen sisältyy maakunnan ja kaupunkiseudun tavoitteisiin.

Karttakuva suunnitteluosuudelta.

YVA-menettelystä yleissuunnitelmaan

Hankkeen toteutuksen vaihtoehtoja arvioitiin ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) vuosina 2019–2022. Tulokset on koottu arviointiselostukseen (YVA-selostus), joka oli nähtävillä alkuvuodesta 2022. Selostuksessa käsitellään moniulotteisia vaikutuksia teemoittain sekä esitetään vaihtoehtojen vertailu johtopäätöksineen.
Lue selostus YVA-hankesivulta > 

Yleissuunnitelman laatiminen käynnistyi YVA-vaihtoehdon VE 1 pohjalta loppuvuodesta 2022. Yleissuunnitelmassa määritellään teiden sijoittuminen, tilantarve sekä tekniset ja liikenteelliset perusratkaisut yleispiirteisellä tarkkuudella, kuitenkin YVA-vaihetta tarkemmin. Erityisesti haitallisten vaikutusten lieventämiseen panostetaan. Keskeistä on viheryhteyksien jatkuvuuden varmistaminen uusien tielinjausten kohdalla sekä meluntorjunta. Tämä vaatii yhteensovittamista maankäytön suunnittelun kanssa.

Tavoitteena on, että yleissuunnitelma valmistuu kesällä 2024, minkä jälkeen se lähtee liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (23.6.2005/503) mukaiseen hyväksymiskäsittelyyn. Maanteiden suunnitteluprosessiin kuuluu yleissuunnitelman jälkeen vielä tiesuunnitelma, jossa määritetään tien tarkka sijainti, liittymät, kulkuyhteydet ja muut yksityiskohdat sitovasti. Rakentamisaikataulu ei ole tiedossa.

Suunnittelukohde ja arvioidut vaihtoehdot

Valtatien 3 ja 2-kehän uudet suunniteltavat osuudet sijoittuvat Lempäälän ja Pirkkalan alueille. Suunnitteluun kuuluu Tampereen kaupunkiseudun 2-kehän (mt 309) toteuttaminen Pirkkalan lentoaseman ja Sääksjärven välille. Suunnittelun nykyisenä lähtökohtana on Pirkanmaan maakuntakaava 2040, jossa on esitetty varaukset valtatien 3 ja 2-kehän uusille linjauksille.

Vuosina 2019–2022 toteutetussa YVA-menettelyssä arvioitiin kolmea erilaista liikenneratkaisua: 
• Vaihtoehto 0+ sisälsi pieniä liikenteen sujuvuuteen ja meluntorjuntaan liittyviä toimia. 
•  Vaihtoehto 1 sisälsi nykyisen valtatien parantamisen välillä Marjamäki–Puskiainen, valtatien uuden linjauksen välillä Puskiainen–Linnakallio sekä 2-kehän. 
•  Vaihtoehto 2 sisälsi valtatien parantamisen nykyisellä paikallaan Marjamäen ja Pirkkalan välillä sekä 2-kehän.

Ajankohtaista


Hankkeen yleissuunnitelma on valmis ja nähtävillä 17.6. alkaen 

Yleissuunnitelma on nähtävillä 30 vuorokauden ajan välillä 17.6-17.7.2024. Tänä aikana siitä voi jättää virallisia muistutuksia. Suunnitelma on nähtävillä Valtion liikenneväylien suunnittelu -sivustolla kuulutuksen mukaisesti. Kuulutus löytyy sivuston lisäksi hankealueen kuntien verkkosivuilta. Muistutukset osoitetaan ELY-keskukselle.

Kuulutus Valtion liikenneväylien suunnittelu -palvelussa 17.6. alkaen:
https://www.ely-keskus.fi/valtion-liikennevaylien-suunnittelu-kuulutukset

Yleissuunnitelmaa esiteltiin yleisötilaisuudessa 17.4.2024: Lempäälän Sääksjärven koululla järjestettiin yleisötilaisuus, jossa esiteltiin viimeistelyä vaille valmis yleissuunnitelmaluonnos. Muun muassa meluntorjuntaratkaisut, viheryhteydet ja tielinjauksen yksityiskohdat olivat tarkentuneet.  

Tutustu tilaisuuden muistioon >

Menneet tapahtumat

Karttapalvelussa kerättiin palautetta yleissuunnitelmavaiheen suunnitelmaratkaisusta toukokuun 2024 alkuun saakka.  

Työpaja 13.12.2023 Sääksjärven koululla: yleissuunnitelmaluonnoksen tiimoilta järjestettiin kaikille avoin työpaja 13.12. Sääksjärven koululla. Tilaisuuteen osallistui noin 50 henkilöä. Keskustelu oli rakentavaa ja kartoille saatiin ehdotuksia alustavan suunnitelmaluonnoksen parantamiseksi.

Tutustu tilaisuuden muistioon (pdf) >

Työpajan ryhmätöiden tuloksia hyödynnetään yleissuunnitelman tarkentamisessa. 
Tutustu joulukuun 2023 työpajassa esiteltyyn alustavaan yleissuunnitelmaversioon (pdf) >

Tilannekatsaus syksyllä 2023 

Yleissuunnitelmavaihe vaati ennakoitua enemmän valmistelevaa työtä, joten aikataulutavoitetta tarkistettiin keväällä 2023. Nyt tavoitteena on, että yleissuunnitelma valmistuu kesällä 2024. 

Jatkosuunnitteluun vaihtoehto 1 ja 2-kehän eteläinen tielinjaus 

Pirkanmaan ELY-keskuksen linjauksen mukaisesti jatkosuunnitteluun edettiin syksyllä 2022 vaihtoehdon 1 pohjalta. Ratkaisuun kuuluu valtatien 3 uusi tielinjaus sekä 2-kehän toteuttaminen Pulkajärven eteläpuolelta. Ratkaisuun päädyttiin YVA-menettelyn, lausuntojen ja ohjausryhmässä käydyn keskustelun pohjalta. 
Lue lisää mediatiedotteesta >  

Keskeisiä perusteita vaihtoehdon 1 valinnalle ovat, että se tukee valtakunnallisen päätieverkon kehittämistä ja Pirkanmaan maakuntakaavan toteuttamista. Myös Tampereen kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen hyväksyt tavoitteet puoltavat selkeästi vaihtoehtoa 1. Liikenteellisiltä vaikutuksiltaan vaihtoehto 1 osoittautui hankearvioinnissa selvästi parhaaksi etenkin liikenteen sujuvuuden ja kokonaistaloudellisuuden osalta. Ratkaisu on paras vaihtoehto myös elinkeinoelämän kuljetusten näkökulmasta sekä seudullisesti että valtakunnallisesti.

Yhteysviranomainen (Pirkanmaan ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue) asetti YVA-selostuksen nähtäville alkuvuodesta 2022. Selostusta esiteltiin verkkotilaisuudessa. Esittelytilaisuuden muistiossa vastataan osallistujien kysymyksiin.
Esittelytilaisuuden muistio >
Esittelydiat muistion liitteenä (pdf) >  

Perusteltu päätelmä YVA-selostuksesta

Yhteysviranomainen antoi YVA-selostuksesta perustellun päätelmän huhtikuussa 2022.  Siinä todettiin YVA-arvioinnin riittävyys ja yhteysviranomaisen kanta hankkeen todennäköisesti merkittäviin vaikutuksiin. Katso www.ymparisto.fi/VT3LempaalaTamperePirkkalaYVA.  

Ympäristövaikutusten arvioinnista järjestettiin Lempäälässä Sääksjärven koululla syyskuussa 2020  työpaja. Työpajan muistion löydät täältä ja koosteen työpajan esittelydioista täältä.

YVA-ohjelmavaiheen yleisötilaisuus järjestettiin syyskuussa 2019 Lempäälässä Sääksjärven koululla. Koosteet esitetyistä dioista ovat pdf-muodossa, katso yhteysviranomaisen esitys  ja hankkeesta vastaavan esitys

Seuraa hanketta ja anna palautetta

Otamme mielellämme vastaan palautetta läpi hankkeen. Keskustelu on erityisen tärkeää hyvän lopputuloksen saamiseksi. Tapahtumista ja palautekanavista tiedotetaan aikataulujen tarkentuessa.

Jos haluat hankkeen sähköpostilistalle, ilmoita sähköpostisoitteesi Sitowisen Kirsikka Mattilalle sähköpostiosoitteeseen [email protected]. Viesteillä ja uutiskirjeellä kerrotaan muun muassa suunnittelutyön etenemisestä, verkkosivujen päivityksistä ja tilaisuuksista.

Hankkeella on oma Facebook-sivu, joilla jaetaan tietoa ajankohtaisista asioista ja keskustellaan vapaamuotoisesti www.facebook.com/Vt3Lempi

Lisätietoja ja materiaaleja

Voit tutustua YVA-selostuksen sisältöön myös ”digiyvan” kautta https://arcg.is/0OHbKT0 .   Selaimessa toimiva digiyva sisältää lukuisia skaalautuvia karttoja ja linkkejä lisätiedon lähteille.  Digiyva toimii kätevästi myös eri päätelaitteilta ja mobiilina. Virallinen pdf-muotoinen YVA-selostus löytyy yhteysviranomaisen hankesivuilta.  

YVA-menettelyn asiakirjat löytyvät
yhteysviranomaisen YVA-hankesivulla

Askarruttaako joku asia suunnittelussa? Voit katsoa, löytyisikö vastaus:
Usein kysytyt kysymykset (Q&A)  

Tutustu lakiin ympäristövaikutusten arviointimenettelystä:
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170252

Lisätietoja kootusti

Digitaalinen YVA-selostus ”digiyva” 2022

Yhteysviranomaisen YVA-hankesivu   
​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​Yhteenvetokartat palautteesta (syksy 2020)

Karttaluonnokset 31.8.2020 (pdf)


Tutustu myös

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä: ​​​​​​​https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170252 Pirkanmaan maakuntakaava 2040:
https://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi

17.9.2019 YVA-ohjelmavaiheen yleisötilaisuus (esittelydiat pdf)

Hankkeesta vastaavan esitys, Tero Haarjärvi ja suunnittelukonsultti​​​​​  Yhteysviranomaisen YVA-esittely, Leena Ivalo