Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pirkanmaan ELY-keskus

Yksikönpäällikkö

Tero Haarajärvi

  • 0295 036 223

Suunnittelukonsulttina Sitowise & Ramboll

Pääsuunnittelija

Sari Kirvesniemi

  • 040 575 6090

Projektipäällikkö

Rauno Tuominen

  • 040 700 7321

YVA-menettely

Taina Klinga

  • 020 747 6188

Valtatie 3 parantaminen välillä Lempäälä–Pirkkala Ympäristövaikutusten arviointi ja yleissuunnitelma

Tiehanke Suunnitteilla Pirkanmaa

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laatii suunnitelmaa valtatie 3 ja Tampereen kaupunkiseudun 2-kehän parantamisesta. Tarkoituksena on kehittää Tampereen kaupunkiseudun keskeisiä liikenneyhteyksiä ja parantaa liikkumisen turvallisuutta ja sujuvuutta. Suunnittelu sisältää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) sekä liikennejärjestelmää ja maanteitä koskevan lain mukaisen yleissuunnitelman laatimisen.


​​​​​​​Miksi suunnitelmaa tarvitaan?

Valtatie 3 kuuluu Suomen päätieverkkoon ja on osa Euroopan laajuista liikenneverkkoa (TEN-T). Tällä hetkellä valtatie 3 ongelmana Tampereen kaupunkiseudulla on liikenteen välityskyvyn riittämättömyys. Liikenteessä on sujuvuusongelmia aamu- ja iltaruuhkan aikaan sekä viikonloppuisin. Sääksjärven ja Tampereen eritasoliittymien kohdalla on myös liikenneturvallisuuspuutteita. Liikenne tulee tulevaisuudessa lisääntymään lähialueen muuta liikenneverkkoa nopeammin Tampereen seudun hyvin vahvasti kasvavan maankäytön vuoksi. Yhteyden parantaminen sisältyy maakunnan ja kaupunkiseudun tavoitteisiin.

Karttakuva suunnitteluosuudelta.


Ennen yleissuunnittelua YVA-menettely

Hankkeen vaihtoehtoja tutkitaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) lainsäädännön tarkoittamalla tavalla (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017). YVA-menettely tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi ja auttaa löytämään hankkeelle toteuttamiskelpoisen ratkaisun, jossa haitalliset ympäristövaikutukset on minimoitu. YVA-menettelystä vastaavana toimii Pirkanmaan ELY-keskuksen Liikenne ja Infrastruktuuri -vastuualue. YVA-menettelyä valvoo ja ohjaa yhteysviranomaisena toimiva Pirkanmaan ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue.

Ympäristövaikutusten tulokset on koottu arviointiselostukseen (YVA-selostus), joka oli nähtävillä 12.1.–28.2.2022 (katso YVA-hankesivu www.ymparisto.fi/VT3LempaalaTamperePirkkalaYVA).  YVA-selostuksessa käsitellään laajasti moniulotteisia vaikutuksia teemoittain, ja esitetään vaihtoehtojen vertailu ja arvioinnin johtopäätökset.

YVA-menettelyn jälkeen tutkituista vaihtoehdoista yleissuunnitteluun valitaan yksi ratkaisu.  Yleissuunnitelmassa määritellään teiden sijoittuminen, tilantarve sekä tekniset ja liikenteelliset perusratkaisut yleispiirteisellä tarkkuudella, kuitenkin YVA-vaihetta tarkemmin. Tavoitteena on, että yleissuunnitelma valmistuu keväällä tai kesällä 2023, minkä jälkeen se lähtee liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaiseen hyväksymiskäsittelyyn. ​​​​​Yleissuunnitelma antaa aikanaan hyvät valmiudet kehittää liikenneratkaisuun tukeutuvaa maankäyttöä Tampereen kaupunkiseudun eteläpuolella.

 

​​​​​​​Suunnittelualue ja YVA-menettelyssä tutkitut vaihtoehdot

Valtatie 3 ja 2-kehän uudet suunniteltavat osuudet sijoittuvat Lempäälän ja Pirkkalan kuntien alueelle. Nykyisen valtatien osuuksia sijoittuu Tampereen kaupungin alueelle. Suunnittelun nykyisenä lähtökohtana on Pirkanmaan maakuntakaava 2040, jossa on esitetty varaukset valtatie 3:lle ja 2-kehän uusille linjauksille.

YVA-menettelyn hankevaihtoehdot ovat seuraavat: ​​​​​​​

  • VE 0+ sisältää vähäisiä nykyisen valtatien liikenneturvallisuuteen, liikenteen sujuvuuteen ja meluntorjuntaan liittyviä parantamistoimenpiteitä.
  • VE 1 sisältää nykyisen valtatien  parantamisen välillä Marjamäki–Puskiainen, valtatien uuden linjauksen välillä Puskiainen–Linnakallio sekä 2-kehän.
  • VE 2 sisältää valtatien parantamisen nykyisellä paikallaan Marjamäen ja  Pirkkalan välillä sekä 2-kehän.

Vaihtoehdot VE 1 ja VE  2 sisältävät Tampereen kaupunkiseudun 2-kehän (mt 309) toteuttamisen välille Tampere–Pirkkalan lentoasema–Sääksjärven eritasoliittymä. YVA-menettelyssä tarkastellaan 2-kehän eri linjausta Pulkajärven ympärillä.

Tutkittavat vaihtoehdot on esitetty tarkemmin YVA-selostuksessa.

Vuoropuhelu ja tiedottaminen

Otamme mielellämme palautetta vastaan läpi hankkeen. Suunnitteluun voi osallistua monin tavoin ja keskustelu on erityisen tärkeää hyvän lopputuloksen saamiseksi. Suunnittelutyöhön on mahdollista ottaa osaa osallistumalla hankkeen tilaisuuksiin tai antamalla palautetta eri kanavissa.  YVA-menettelyyn kuuluu myös mahdollisuus antaa mielipiteitä arviointiohjelmasta ja -selostuksesta silloin, kun ne ovat nähtävillä. Tapahtumista ja osallistumisesta tiedotetaan aikataulujen tarkentuessa tämän verkkosivun ajankohtaista osiossa.

Ajankohtaista


YVA-menettely:

  • Yhteysviranomainen (Pirkanmaan ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue) asetti YVA-selostuksen nähtäville 12.1.–28.2.2022 väliseksi ajaksi.
  • YVA-selostusta esiteltiin verkkotilaisuudessa 18.1.2022.  Katso esittelytilaisuuden muistio (pdf), jossa vastattiin osallistujien kysymyksiin sekä esittelydiat muistion liitteenä (pdf). 
  • Yhteysviranomainen antoi YVA-selostuksesta perustellun päätelmän huhtikuun 2022 lopussa.  YVA-selostuksen ja perustellun päätelmän löydät yhteysviranomaisen hankesivulta osoitteesta www.ymparisto.fi/VT3LempaalaTamperePirkkalaYVA

Tilannekatsaus kesällä 2022:

Aikataulu on muuttunut YVA-ohjelmassa ja YVA-selostuksessa esitetystä tavoitteesta ja tapahtumat ovat siirtyneet eteenpäin.  Vaihtoehdon valinnasta ja sen perusteista tiedotetaan, kun siihen vaiheeseen edetään. Hankkeesta vastaava valitsee yleissuunnitelmaan etenevän vaihtoehdon todennäköisesti syyskuussa 2022.  Sen jälkeen alkaa liikennejärjestelmä- ja maantielain mukainen yleissuunnitelman laatiminen.  Näillä näkymin yleissuunnitelman valmistuminen ajoittuu kevääseen tai kesään 2023.

Digiyva:

Voit tutustua YVA-selostuksen  sisältöön myös ”digiyvan” kautta https://arcg.is/0OHbKT0 .   Selaimessa toimiva digiyva sisältää lukuisia skaalautuvia karttoja ja linkkejä lisätiedon lähteille.  Digiyva toimii kätevästi myös eri päätelaitteilta ja mobiilina. Muistathan kuitenkin, että virallinen pdf-muotoinen YVA-selostus löytyy yhteysviranomaisen hankesivuilta.  

​​​​​​​Menneet tapahtumat

Yhteysviranomaiselta saatiin huhtikuussa 2021 täydennyspyyntö toimitettuun YVA-selostukseen.  Hankkeesta vastaava laati YVA-selostusta täydentämään dokumentin, jossa tietoja tarkennetaan ja käytettyjä menetelmiä perustellaan. Täydentävä materiaali ovat nähtävillä YVA-selostuksen yhteydessä.

Ympäristövaikutusten arvioinnista järjestettiin Lempäälässä Sääksjärven koululla 29.9.2020 avoin työpaja. Tilaisuudessa käsiteltiin tarkentuneita vaihtoehtoja. Niitä arvioitiin monesta, vastakkaisestakin näkökulmasta. Tuloksia on hyödynnetty YVA-selostuksessa. Työpajan muistion löydät täältä ja koosteen työpajan esittelydioista täältä

YVA-ohjelmavaiheen yleisötilaisuus järjestettiin 17.9.2019 kaikille avoimena tilaisuutena  Lempäälässä Sääksjärven koululla. Paikalla oli yli 100 henkeä kuulemassa arviointia ohjelmavaiheen sisällöstä, vaihtoehdoista ja vaikutusmahdollisuuksista. Keskustelu oli aktiivista ja siinä tuli esille monia tärkeitä näkökulmia. Koosteet esitetyistä dioista ovat täällä pdf-muodossa, katso yhteysviranomaisen esitys  ja hankkeesta vastaavan esitys.​​​​​​​

Seuraa hanketta

Otamme mielellämme vastaan palautetta läpi hankkeen. Suunnitteluun voi osallistua monin tavoin. Keskustelu on erityisen tärkeää hyvän lopputuloksen saamiseksi. Tapahtumista tiedotetaan aikataulujen tarkentuessa tämän verkkosivun ajankohtaista-osiossa.

Jos haluat hankkeen sähköpostilistalle, ilmoita sähköpostisoitteesi Sitowisen Taina Klingalle sähköpostiosoitteeseen [email protected] Viesteillä ja uutiskirjeellä kerrotaan muun muassa suunnittelutyön etenemisestä, Internet-sivujen päivityksistä ja tilaisuuksista. 

Hankkeella on oma Facebook-sivu, joilla jaetaan tietoa ajankohtaisista asioista ja keskustellaan vapaamuotoisesti www.facebook.com/Vt3Lempi . Hanketta voi seurata myös twitterissä #Vt3Lempi.

Askarruttaako joku asia YVA-menettelyssä? Ole yhteyksissä meihin. Voit myös katsoa löytyisikö vastauksia täältä Usein kysytyt kysymykset (Q&A).  

Lisätietoja ja materiaaleja

Digitaalinen YVA-selostus ”digiyva” 2022

Yhteysviranomaisen YVA-hankesivu
​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​Yhteenvetokartat palautteesta (syksy 2020)

Karttaluonnokset 31.8.2020 (pdf)


Tutustu myös

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä: ​​​​​​​https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170252 Pirkanmaan maakuntakaava 2040:
https://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi

17.9.2019 YVA-ohjelmavaiheen yleisötilaisuus (esittelydiat pdf)

Hankkeesta vastaavan esitys, Tero Haarjärvi ja suunnittelukonsultti​​​​​  Yhteysviranomaisen YVA-esittely, Leena Ivalo