Hyppää sisältöön
Usein kysyttyä
 • Valtatie 12 Lahden ja Kouvolan välillä on valtakunnallisesti tärkeä osa itä-länsisuuntaista päätieverkkoa ja kansallisesti kattavaa TEN-T-verkkoa. Valtatiellä 12 Iitin Tillolan ja Kouvolan Keltin välisellä osuudella on runsaasti teollisuutta ja tieosuus toimii Lahden ja Kouvolan kaupunkiseutujen työmatkaliikenteen yhteytenä.

  Tieosuus ei vastaa nykyisellään liikenteen vaatimuksia. Tiellä on sattunut viime vuosina useita vakavia liikenneonnettomuuksia.

 • Valtatielle 12 rakennetaan keskikaiteellinen ohituskaistatie viiden kilometrin matkalle. Ohituskaistatien vierelle tehdään uutta päällystettyä rinnakkaistietä 6,8 kilometriä. Tämän lisäksi hankkeessa tehdään meluntorjuntaa ja poistetaan valtatieltä yksityisteiden liittymiä.

  Valtatien itäpäähän rakennettavan moottoriratakeskuksen KymiRingin kohdalle rakennetaan eritasoliittymä. 

  Valtateiden 6 ja 12 risteyksenä toimivaa Keltin eritasoliittymää parannetaan pohjoispuolen uusilla rampeilla ja meluntorjunnalla. 

 • Iitin Tillolaan on valmisteilla laaja moottoriratahanke KymiRing. Eduskunta hyväksyi kesäkuussa 2017 Tillolan ja Keltin väliselle tiehankkeelle myönnetyn valtion rahoitusosuuden ehdollisena. Ehtona oli yksityisen rahoitusosuuden löytyminen KymiRingin moottoriratahankkeelle yksityiseltä sektorilta. Tämä saatiin kasaan huhtikuussa 2018. KymiRingin rahoituksen varmistuminen merkitsi myös valtatie 12:n parantamisen alkamista Tillolan ja Keltin välillä.
 • Parannushanke tukee Lahti–Kouvola-yhteysvälin kehittämistä ja poistaa yhden valtatien ongelmakohdista. 

  + Keskikaiteelliset ohituskaistat parantavat liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. KymiRingin eritasoliittymä mahdollistaa liikenteen sujumisen moottoriratakeskukselle. Keltin eritasoliittymästä poistuu liikenteen pysähtymiset pääsuunnilla.
  + Jonot liikenteessä vähenevät ja onnettomuusriski pienenee.
  + Rinnakkaistie muodostaa Kausalan ja Kouvolan välille turvallisen kevyen liikenteen yhteyden.
  + Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät laskennallisesti noin 20 prosenttia ja liikenteestä johtuvat kuolemat noin 50 prosenttia. Vuosina 2012–2016 Tillolan ja Keltin välillä on tapahtunut kaksi kuolemaan johtanutta onnettomuutta.
  + Meluhaitat vähenevät Keltissä ja Kontjärven kohdalla. Melunsuojausta tehdään 1,2 kilometriä.

  – Hanke heikentää Keltin eritasoliittymässä Kyttälän kylämaisemaa.
  – Paikalliset yksityistieyhteydet pitenevät paikoin nykyisestä, kun niitä poistetaan valtatien yhteydestä.

 • Valtatien Iitin Tillolan ja Kouvolan Keltin tieosuudella, Lahden ja Kouvolan kaupunkiseutujen välillä, kulkee päivittäin 7 000–8 000 ajoneuvoa. Raskaan liikenteen osuus on huomattavan suuri, noin 14 prosenttia.
 • Vt 12 Tillola–Keltin uusi tiesuunnitelma valmistui toukokuussa 2015. Vuonna 2011 laadittu rakennussuunnitelma korvataan uudella suunnitelmalla. Hanke toteutetaan vuosina 2017–2019. Hankkeen rakennustyöt aloitettiin kesäkuussa 2018.
 • Hankkeen kustannusennuste on kokonaisuudessaan noin 17,2 miljoonaa euroa.