Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Uudenmaan ELY-keskus

projektipäällikkö

Sami Mankonen

  • 0295 021 309

Hämeenlinnanväylä (Vt 3) Kannelmäen ja Kaivokselan välillä ja Kuninkaantammen eritasoliittymä

Tiehanke Suunnitteilla Uusimaa

Hämeenlinnanväylä (Vt 3) on yksi pääkaupunkiseudun tärkeimmistä valtakunnallisista sisääntuloväylistä. Hämeenlinnanväylällä on välityskykyongelmia ja ruuhkia etenkin Kannelmäen ja Kaivokselan välillä. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Helsingin kaupunki ja Vantaa kaupunki laativat tiesuunnitelmaa ja siihen liittyviä katusuunnitelmia.

Suunnitelman lähtökohdat

Hankkeen Vt 3 Kannelmäen ja Kaivokselan välillä suunnittelualue esitettynä osoitekartalla.Hämeenlinnanväylä (Vt 3) on vilkasliikenteinen maantie ja tärkeä sisääntuloväylä pääkaupunkiseudulla. Se on osa kansainvälistä E12-tietä ja se kuuluu valtakunnallisesti merkittävien liikenneverkkojen runkotieverkkoon. Seudullisella tasolla Hämeenlinnanväylä on tärkeä yhteys Helsingin, Vantaan sekä Espoon jakeluliikenteelle. Hämeenlinnanväylällä Kannelmäen ja Kaivokselan välisellä osuudella liikkuu keskimäärin noin 54 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on noin 6 % kokonaisliikennemäärästä. Viime vuosina kohteen kokonaisliikennemäärä on kasvanut noin 3–4 % vuosittain.

Hämeenlinnanväylä on paikoitellen erittäin ruuhkautunut. Yksi pullonkauloista on Kannelmäen eritasoliittymän ja Kaivokselan eritasoliittymän väli. Kuninkaantammen ja Myyrmäen alueen rakentaminen sekä Kaivokselan teollisuusalueen kehittäminen asuinalueeksi synnyttävät uutta liikennettä. Lisäksi Hämeenlinnanväylän varrella on melusuojausta tarvitsevia alueita, joiden melusuojausta ei ole vielä toteutettu.

Suunnitelman tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on liittää nykyistä ja tulevaa maankäyttöä luontevasti Hämeenlinnanväylään ja parantaa henkilöautoliikenteen, joukkoliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn sujuvuutta ja turvallisuutta. Lisäksi tavoitteena on, että luonnonsuojelu- ja pohjavesialueille ei aiheuteta haittaa, ja liito-oravien ylitysalueet säilytetään toimivina. Raskaan liikenteen sujuvuuden ja matka-ajan ennustettavuuden parantaminen on myös yksi tavoitteista.

Suunnitelman sisältö

Hämeenlinnanväylälle suunnitellaan kolmannet kaistat Kannelmäen ja Kaivokselan välille. Lisäksi suunnitellaan uusi Kuninkaantammen eritasoliittymä Kannelmäen ja Kaivokselan eritasoliittymien väliin. 

Kaivokselan nykyistä eritasoliittymää suunnitellaan parannettavan rakentamalla Helsingin suunnasta uusi ramppi Silvolan suuntaan. 

Suunnitelmaan sisältyy myös parannuksia Hämeenlinnanväylän bussipysäkeille sekä jalankulun ja pyöräilyn järjestelyille. 

Nykyisen Vanhan Kaarelantien, Kuninkaantammen eritasoliittymän ja Kuninkaantammen asuinalueen välille suunnitellaan uusi katu, joka sijoittuu Kehä II:lle varattuun maastokäytävään. Suunnittelun aikana tutkitaan myös Vanhan Kaarelantien linjauksen parantamista Mätäjoen kohdalla ja Sorolantien liittymässä kaupunkien rajan tuntumassa.

Suunnitelman vaikutukset

Lisäkaistojen arvioidaan parantavan Hämeenlinnanväylän välityskykyä ja vähentävän ruuhkautumista. Ruuhkautumisen vähentyminen nopeuttaa matka-aikoja. Raskaan liikenteen sujuvuus paranee, matkaajat nopeutuvat ja matka-ajan ennustettavuus paranee ruuhka-aikoina. Melusuojaustoimenpiteet vähentävät liikenteen aiheuttamia meluhaittoja asutukselle.

Jalankulun- ja pyöräilyn olosuhteet ja turvallisuus paranevat. Hankkeessa esitetään suunnittelualueella jalankulun ja pyöräilyn pääväylää Hämeenlinnanväylän itäpuolelle. Myös joukkoliikenteen toimintaedellytykset paranevat. Ruuhkautumisen vähentyminen nopeuttaa matka-aikoja. Pidemmät liittymiskaistat helpottavat bussien liittymistä Hämeenlinnan väylälle.

Hanke aiheuttaa kaavamuutostarpeita Helsingin kaupungin ja Vantaan kaupungin alueilla.

Suunnittelun eteneminen ja aikataulu

Seuraavaksi suunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään eri sidosryhmien lausunnot.

Lisätietoja:
Uudenmaan ELY-keskus: Sami Mankonen, puh. 0295 021309, [email protected]
Helsingin kaupunki: Jukka Tarkkala, puh. 09 310 37302, [email protected]
Vantaan kaupunki: Teemu Vihervaara, puh. 043 826 7180, [email protected]
Ramboll Finland Oy: Lotta-Maija Salmelin, puh, 040 0941403, [email protected]

Yleisötilaisuus järjestettiin verkossa vuonna 2020

Suunnitelmaluonnosten esittelytilaisuus järjestettiin 16.12.2020 verkkotilaisuutena vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Tilaisuudessa esiteltiin suunnitelmaluonnokset ja niihin kesän ja syksyn aikana tehdyt suurimmat muutokset. Kuulijat pystyivät esittämään tilaisuudessa kysymyksiä chatin kautta.

Esittelytilaisuudessa esitetyt diat (pdf, 10,3 Mt)

Tilaisuudessa esitetyt kysymykset vastauksineen (pdf, 300 kt)

Tilaisuuden esitykset ja yleisön kysymykset

Tilaisuudessa esitetyt diat sekä tilaisuudessa esitetyt kysymykset vastauksineen löytyvät yläpuolelta.