Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Minna Immonen

  • 0295 024 685

Valtatien 4 parantaminen Joutsan kohdalla

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Valtatie 4 on osa TEN-T ydinverkkoa sekä kansallinen raskaan liikenteen runkoyhteys. Valtatiellä 4 tavoitteena on mahdollisimman hyvä liikenteellinen palvelutaso ja turvallisuus, tasalaatuiset ajo-olosuhteet, matka-aikojen ennakoitavuus sekä kuljetusten toimintavarmuus.

Valtatie 4 on Joutsan kohdalla 1+1-kaistainen valtatie ja osa liittymistä on tasoliittymiä. Valtatien keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä Joutsan kohdalla on 7100–7600 ajoneuvoa ja raskaan liikenteen osuus noin 11–16 %.

Karttakuva suunnitteluosuudesta.

Tavoitteet

Suunnitteluhankkeen tavoitteena oli liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen. Valtatiellä tavoitellaan tasaista matkanopeutta sekä matka-aikojen ennakoitavuutta. Valtatien 4 tavoitenopeutena on 100 km/h.  Suunnitelmassa tutkittiin myös joukkoliikenneinfran sekä kävely- ja pyöräily-yhteyksien parantamista. Tavoitteena oli löytää ratkaisu, millä turvataan valtatien 4 merkittävä rooli valtakunnan pääväylänä sekä mahdollistetaan maankäytön kehittyminen.

Suunnittelutilanne

Aluevaraussuunnitelma on valmistunut toukokuussa 2019.  Aluevaraussuunnitelmassa tutkittiin valtatien 4 tavoitetilanteen ratkaisuja Karimäen liittymän eteläpuolelta seututien 610 (Korpilahdentie) liittymään asti. Suunnitelmassa esitetään Joutsan taajaman kohdalla myös valtatien ratkaisuille tilavaraukset, jotta ne voidaan huomioida asemakaavoissa.

Aluevaraussuunnitelma on tehty yhteistyössä Joutsan kunnan kanssa. Joutsan kunnalla on vireillä kirkonkylän osayleiskaava, jonka tausta-aineistona aluevaraussuunnitelma tulee toimimaan.

https://www.joutsa.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ 

 

Jatkotoimenpiteet

Laadittu aluevaraussuunnitelma ei ole liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukainen suunnitelma, vaan kyseessä on suunnittelujärjestelmän mukainen esisuunnitelma. Aluevaraussuunnitelmassa esitettävät ratkaisut saavat lainvoiman laadittavissa yleis- ja asemakaavoissa ja vuorovaikutus tapahtuu kaavoituksen kautta.

Ennen valtatien 4 parantamista tulee vielä laadittavaksi tiesuunnitelma. Valtatien 4 parantamiseen Joutsan kohdalla ei ole myönnetty toteutusrahoitusta eikä suunnittelun jatkamisesta tiesuunnitteluun ole tehty päätöksiä. 


Aluevarausuunnitelma