Hyppää sisältöön

Valtatien 4 parantaminen Joutsan kohdalla

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Valtatie 4 on osa TEN-T ydinverkkoa sekä kansallinen raskaan liikenteen runkoyhteys. Valtatiellä 4 tavoitteena on mahdollisimman hyvä liikenteellinen palvelutaso ja turvallisuus, tasalaatuiset ajo-olosuhteet, matka-aikojen ennakoitavuus sekä kuljetusten toimintavarmuus.

Valtatie 4 on Joutsan kohdalla 1+1-kaistainen valtatie ja osa liittymistä on tasoliittymiä. Valtatien keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä Joutsan kohdalla on 7100–7600 ajoneuvoa ja raskaan liikenteen osuus noin 11–16 %.

Karttakuva suunnitteluosuudesta.

Tavoitteet

Suunnitteluhankkeen tavoitteena on liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen sekä joukkoliikenneinfran sekä kävely- ja pyöräily-yhteyksien parantaminen. Valtatiellä tavoitellaan tasaista matkanopeutta sekä matka-aikojen ennakoitavuutta. Valtatien 4 tavoitenopeutena on 100 km/h.  Tavoitteena on ollut löytää ratkaisu, millä turvataan valtatien 4 merkittävä rooli valtakunnan pääväylänä sekä mahdollistetaan maankäytön kehittyminen.

Suunnittelutilanne

Oravakiven kohdalle on laadittu aluevaraussuunnitelma vuonna 2014 ja Joutsan keskustan kohdalle aluevaraussuunnitelma on valmistunut toukokuussa 2019. Hankearviointi on valmistunut kesällä 2023.

Aluevaraussuunnitelmissa on tutkittu valtatien 4 tavoitetilanteen ratkaisut Oravakivensalmelta seututien 610 (Korpilahdentie) liittymään asti. Suunnitelmissa esitetään Joutsan taajaman kohdalla myös valtatien ratkaisuille tilavaraukset, jotta ne voidaan huomioida asemakaavoissa.

Aluevaraussuunnitelma on tehty yhteistyössä Joutsan kunnan kanssa.

Hankearvioinnissa on tutkittu, millaisia vaikutuksia ja kustannuksia erilaisilla hankevaihtoehdoilla on. Hankearvioinnissa on arvioitu kolmea hankevaihtoehtoa: valtatien 4 parantaminen Joutsansalmen II sillan kohdalla, valtatien 4 parantaminen varalaskupaikan kohdalla sekä  valtatien 4 parantaminen Joutsan taajaman kohdalla aluevaraussuunnitelmassa ja toimenpideselvityksessä esitetyn mukaisesti. 

Jatkotoimenpiteet

Laaditut aluevaraussuunnitelmat eivät ole liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaisia suunnitelmia, vaan kyseessä on suunnittelujärjestelmän mukainen esisuunnitelma. Aluevaraussuunnitelmassa esitettävät ratkaisut saavat lainvoiman laadittavissa yleis- ja asemakaavoissa ja vuorovaikutus tapahtuu kaavoituksen kautta. Hankearviointi toimii suunnittelun ohjelmoinnin tukena.

Valtatielle 4 välille Lusi - Kanavuori on valmistunut  toimenpideselvitys, jossa määritellään koko yhteysvälille tavoitetila sekä vaiheittain toteuttamisen polku. Jo aiemmin laaditut aluevaraussuunnitelmat on huomioitu toimenpideselvityksen ratkaisuissa: Vt 4 Lusi - Kanavuori toimenpideselvitys (vayla.fi) 

Ennen valtatien 4 parantamista tulee vielä laadittavaksi tiesuunnitelma. Valtatien 4 parantamiseen Joutsan kohdalla ei ole myönnetty toteutusrahoitusta eikä suunnittelun jatkamisesta tiesuunnitteluun ole tehty päätöksiä.