Hyppää sisältöön

Väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanava

Haluamme edistää avointa, läpinäkyvää toimintakulttuuria ja osana tämän varmistamista Väylävirasto on ottanut käyttöön väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavan.

Ilmoittajansuojelu

Ilmoittajansuojelu antaa suojan eräiden väärinkäytösten ilmoittajille. Ilmoittaja on henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee Euroopan unionin tai kansallisen oikeuden rikkomista esimerkiksi julkisissa hankinnoissa tai liikenneturvallisuuden alalla ja tekee siitä ilmoituksen ilmoituskanavaan. Väärinkäytöksistä ilmoittaminen on tärkeää yleiseen etuun kohdistuvien uhkien ja vakavien haittojen ennaltaehkäisemiseksi.

Ilmoittajansuojelun avulla ilmoittajat voivat ilmoittaa väärinkäytöksistä turvallisesti ja siten, että heidän henkilöllisyytensä on suojattu. Tieto ilmoittajan henkilöllisyydestä on salassa pidettävä tieto myös ilmoituksen jatkokäsittelyssä. 

Ilmoittajansuojelu perustuu ilmoittajansuojelulakiin ja Euroopan unionin ilmoittajansuojeludirektiiviin.

Ilmoittajansuojelu kieltää vastatoimet ilmoittajaa kohtaan. Työnantaja ei voi esimerkiksi heikentää ilmoittajan palvelussuhteen ehtoja, päättää ilmoittajan palvelussuhdetta tai lomauttaa ilmoittajaa ilmoituksen takia.

Ilmoittajansuojelun yleiset edellytykset

1.    Ilmoittajalla on ilmoittamishetkellä perusteltu syy uskoa, että rikkomista koskeva tieto pitää paikkansa.
2.    Rikkomista koskeva tieto kuuluu ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan.
3.    Ilmoittaja ilmoittaa työnsä yhteydessä havaitusta väärinkäytöksestä.

Millaisista väärinkäytöksistä ilmoituksen voi tehdä?

Ilmoituksia voidaan tehdä Euroopan unionin tai kansallisen oikeuden rikkomisista, jotka

 • ovat rangaistavia
 • voivat johtaa seuraamusmaksuun tai
 • voivat vakavasti vaarantaa yleisen edun toteutumista.

Ilmoittajansuojeluun oikeuttavia ilmoituksia voidaan tehdä tietyillä aloilla:

 • julkiset hankinnat lukuun ottamatta puolustus- ja turvallisuushankintoja
 • finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat
 • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen
 • tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus
 • liikenneturvallisuus
 • ympäristönsuojelu
 • säteily- ja ydinturvallisuus
 • elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi
 • Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklassa tarkoitettu kansanterveys
 • kuluttajansuoja
 • yksityisyyden ja henkilötietojen suoja
 • verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus.

Lisäksi ilmoituksia voidaan tehdä

 • Euroopan unionin varainhoitoa tai menojen toteuttamista tai unionin tulojen tai varojen keräämistä koskevien sääntöjen rikkomisesta
 • avustusten tai valtiontukien myöntämistä, käyttämistä tai takaisinperintää koskevien sääntöjen rikkomisesta
 • kilpailusääntöjen rikkomisesta
 • yritysten ja yhteisöjen verosääntöjen rikkomisesta tai järjestelyistä veroetujen saamiseksi
 • kuluttajan suojaamiseksi säädetyn lainsäädännön rikkomisesta.

Väärien tietojen ilmoittaminen tahallaan on rangaistavaa, ja siitä voi seurata vahingonkorvausvelvollisuus.

Väyläviraston ilmoituskanavaan voi ilmoittaa myös ilmoittajansuojelulain soveltamisalan ulkopuolelle jäävistä Väyläviraston toimintaan tai tehtäviin liittyvistä väärinkäytösepäilyistä. Ilmoittaja ei ole tällöin ilmoittajansuojelulain tarkoittaman ilmoittajansuojelun piirissä, mutta ilmoitukset käsitellään tästä huolimatta luottamuksellisesti.

Kenelle ilmoittajansuojelua annetaan?

Ilmoittajansuojelulain mukainen suoja annetaan ilmoittajalle, joka ilmoittaa työnsä yhteydessä havaitusta väärinkäytöksestä.

Ilmoittaja voi olla

 • työ- tai virkasuhteessa
 • itsenäinen ammatinharjoittaja
 • osakkeenomistaja
 • yhteisön tai säätiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen tai toimitusjohtaja
 • vapaaehtoistyöntekijä
 • harjoittelija.

Ilmoittaja voi myös tehdä ilmoituksen työtä edeltäneiden neuvottelujen tai jo päättyneen työnsä aikana tapahtuneesta rikkomisesta. Ilmoituksen voi tehdä, vaikka neuvottelut eivät olisi johtaneet työn alkamiseen.

Lisäksi suoja annetaan henkilölle, joka avustaa ilmoittajaa ilmoittamismenettelyssä tai on yhteydessä ilmoittajaan ja on myös vaarassa työnsä tai asemansa vuoksi joutua vastatoimien kohteeksi ilmoituksen johdosta. Tällainen henkilö voi olla esimerkiksi työpaikan luottamusmies, luottamusvaltuutettu, työsuojeluvaltuutettu, muu henkilöstön edustaja tai ilmoittajan sopimuskumppani, työtoveri tai sukulainen.

Ilmoitusten käsittely

Kolme Väyläviraston virkamiestä käsittelee ilmoitukset ehdottoman luottamuksellisesti.

Ilmoittajalle annetaan vastaanottoilmoitus seitsemän päivän sisällä ilmoituksen vastaanottamisesta.

Minne ilmoitus tehdään?

Väyläviraston väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanava (ilmoittajansuojelulain tarkoittama sisäinen ilmoituskanava) on ulkoisen palveluntuottajan toteuttama järjestelmä, joka toimii irrallaan Väyläviraston järjestelmistä. Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti ja nimettömästi. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti eikä ilmoituksen tekijää voi jäljittää.  
Voit tehdä ilmoituksen väärinkäytösepäilystä alla olevan linkin kautta. Täytä ilmoituksessa vaadittavat kohdat ja tallenna ilmoitus. Ilmoituksen tallentamisen jälkeen saat koodin, jonka avulla voit palata palveluun ja tarkistaa, onko sinulle tehty lisäkysymyksiä ja näet myös ilmoituksesi käsittelyn tilan. 

Ilmoituksen väärinkäytösepäilystä voi tehdä täällä. 

Voit tehdä yllä olevasta linkistä ilmoituksen myös sellaisissa asioissa, joissa Väylävirasto on ilmoittajansuojelulain tarkoittama toimivaltainen valvontaviranomainen.

Ilmoituskanava on tarkoitettu vain ilmoituksen tekemiseen perustellusta väärinkäytösepäilystä. Muissa tapauksissa (esim tie-, rata-, ja vesiväylien kunto jne.) voit käyttää muita palaute- ja yhteydenottokanaviamme.

Ilmoittaminen keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan

Oikeuskanslerinvirasto toimii ilmoittajansuojelun keskitettynä ulkoisena ilmoituskanavana.
Ilmoitus väärinkäytöksestä on mahdollista tehdä oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan, jos

 • ilmoittajansuojelun kolme yleistä edellytystä täyttyvät. Lue edellytykset
 • ilmoittajalla ei ole mahdollisuutta tehdä ilmoitusta sisäiseen ilmoituskanavaan
 • ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että sisäisen ilmoituksen perusteella toimenpiteisiin ei ole ryhdytty määräajassa tai sen perusteella rikkomiseen ei voida puuttua tehokkaasti tai
 • ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa olevansa vaarassa joutua vastatoimien kohteeksi ilmoituksen johdosta.

Tutustu tästä ilmoituksen tekemiseen keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan.