Hyppää sisältöön

Ohje viranomaiselle

Kunnat ja Väylävirasto ovat velvoitettuja toimittamaan Väyläviraston Digiroad-järjestelmään tiedon, kun liikenteenohjauslaite asetetaan kunnan tai valtion hallinnoimalle tieosuudelle, pysäköintialueelle tai piha-alueelle (jossa on liikenteenohjauslaitteita).

Tiedot tulee toimittaa, kun hallinnollinen päätös asettamisesta on tehty ja laite on pystytetty tai muuten tuotu maastoon näkyväksi liikenteelle. Jos laitteelle on mahdollista määritellä ensimmäinen voimassaolopäivä, laitteet voi toimittaa päivämäärän avulla myös etukäteen tietoon järjestelmään. Ilmoitusvelvollisuus on rajattu koskemaan vähintään kolme viikkoa maastossa käytössä olevia laitteita ja sitä pidempiaikaisia laitteita. Lisäksi tulee ilmoittaa kun laite poistuu.

Toimitettavat laitteet on eritelty toimitustavan mukaan.

Toimittaminen on suositeltavaa aloittaa seuraavien vaiheiden avulla: 

 1. Toimitustavan valinta 
  • Viranomainen voi valita toimitustavan eri vaihtoehdoista, jotka on esitelty tarkemmin toimitustavan valinnan kappaleessa, josta löytyy myös ohjeita valinnan tekoon.
  • Viranomainen voi yhdistää eri toimitustapoja haluamallaan tavalla, esimerkiksi toimittamalla osan aineistosta rajapintaa pitkin ja osan ylläpitosovelluksella
  • Kaikki toimitustavat ovat viranomaisen käytettävissä, mutta toimitustavan muutoksesta esimerkiksi ulkoistuksen yhteydessä on hyvä ilmoittaa operaattorille.
  • Toimitustavan valinnan perusteella määräytyy aineiston toimitusmuoto (formaatti, kuten taulukko, GeoJSON, jne.) ja tietomalli. Käsitemalli on kaikissa toimitustavoissa sama.
    
 2. Aineiston tuottamisen ohjeistaminen kartoittajalle
  • Viranomaisen tulee varmistaa, että kartoitettava aineisto vastaa käsitemallia ja soveltuu suoraan tai kunnan tekemän muunnoksen jälkeen Väyläviraston määräämään tietomalliin.
    
 3. Aineiston esikäsittely vastaamaan käsite ja tietomallia
  • Jos kartoitetussa aineistossa on puutteita, kuten esimerkiksi virheellisiä sijainteja tai puuttuvia pakollisia ominaisuustietoja, kunnan tulee korjata aineisto vastaamaan käsitemallia.
    
 4. Aineiston päivittymisestä huolehtiminen
  • Laki edellyttää, että tiedot toimitetaan, kun laite on asetettu.
  • Aineiston toimittamisen velvoite koskee pysyviä merkkejä. Halutessaan voi myös toimittaa 21 vuorokautta tai sitä pidempään maastossa vaikuttavia laitteita, esimerkiksi tietöiden osalta.
  • Kun liikenteenohjauslaite poistetaan maastosta, sijainti muuttuu oleellisesti (esimerkiksi seuraavalle risteysvälille) tai ohjauslaitteeseen tehdään merkitykseen vaikuttava muutos (esim. Lisäkilven asettaminen, pyörätien jatkeen lisäys) tulee maastossa tehtyjä muutoksia kuvaava aineisto toimittaa Väyläviraston Digiroad-järjestelmään.

Kunnan viranomainen

1. Lue ohjeistus tietojen toimitustavan valinnasta ja valitse toimitustapa.
2. Valitse toimitustapakohtainen käsitemalli ja lo-laitteiden tietomalli. Käsitemallista voit lukea myös lo-tietojen vaatimukset.