Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus (hankkeesta vastaava)

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Timo Bäcklund

  • 0295 022 782

Varsinais-Suomen ELY-keskus (yhteysviranomainen)

JOHTAVA ASIANTUNTIJA

Asta Asikainen

  • 0295 029 221

Sitowise (YVA-menettely)

YVA-vastaava

Taina Klinga

  • 020 747 6188

Usein kysyttyjä kysymyksiä (Q&A) hankkeesta valtatien 2 parantaminen Porin keskustan kohdalla, YVA

Tälle sivulle on koottu hanketta ”Valtatien 2 parantaminen Porin keskustan kohdalla, YVA” koskevia kysymyksiä. Kysymysosio täydentyy hankkeen edetessä. Palautelomakkeen kautta voi lähettää ehdotuksia lisättävistä kysymyksistä.

Mikä on ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA? 

Menettely perustuu lakiin ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017 (YVA-laki). Sen kautta arvioidaan laajamittaisten ja isojen hankkeiden merkittävät ympäristövaikutukset. YVA-laissa on lueteltu hankkeet, joihin on aina sovellettava arviointimenettelyä. Menettelyä voidaan soveltaa myös tätä pienempiin tai muihin kuin lain liitteessä mainittuihin hankkeisiin ELY-keskuksen päätöksellä. 

Hankkeesta on valmis tiesuunnitelma, miksi YVA-menettely käynnistyi? 

Hankkeen suunnittelussa on aikaisemmin tehtyjen suunnitelmien ja selvityksien kohdalla edetty olettaen, että ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ei tarvita. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristövastuualue teki 19.9.2022 päätöksen, että hankkeeseen tulee soveltaa YVA-menettelyä. Päätöksestä ilmenee, että tiehankkeesta aiheutuu merkittäviä ympäristövaikutuksia ja siten hankkeeseen sovelletaan YVA-lain mukaista arviointimenettelyä. YVA-menettelyn soveltamispäätös perustuu YVA-lain vaatimuksiin.  

Mitä tapahtuu YVA-menettelyn jälkeen? 

YVA-menettelyn jälkeen hankkeen etenemistä punnitaan uudelleen menettelyn sekä palautteen pohjalta. YVA-menettelyn laatiminen tuoreen tiesuunnitelman pohjalta ei ole tyypillinen tiehankkeen eteneminen, joten jatkovaiheisiin liittyy epävarmuutta sekä hallinnollisesti että teknisesti. 

Milloin hanke rakennetaan? 

Hankkeen rakentamisen aikataulusta ei ole tarkempaa tietoa. Aika päätien parannustarpeen ilmenemisestä hankkeeksi ja rakentamiseen on pitkä. Useita vaiheita ja päätöksiä tarvitaan ennen hankkeen toteuttamista. Isojen väylähankkeiden investointipäätökset käsitellään poliittisesti. 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom hyväksyy tiesuunnitelman. Hankkeen tiesuunnitelman (VE 1) mukainen toteutusvalmius on arviolta 2026, mikäli VE 1 päätyy jatkoon YVA-menettelyn jälkeen. Hanke sisältyy Väyläviraston laatimaan investointiohjelmaan vuosille 2024–2031. Hankkeen 1. vaiheena on mahdollista toteuttaa Tikkulan liittymän parantaminen tarvittavine katujärjestelyineen ilman päätien nelikaistaistusta. Oletettavasti rakentaminen käynnistyy 2026–2029 välisenä aikana. 

Ketkä suunnittelua tekevät tai teettävät? 

Ympäristövaikutusten arvioinnin käynnistää ja siitä vastaa taho, joka suunnittelee hanketta eli alueensa tienpidon viranomainen. Hankkeesta vastaava on tässä hankkeessa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenteen vastuualue, jossa hanketta johtaa Timo Bäcklund. ELY-keskus teettää maanteiden suunnittelun suunnittelualan yrityksillä eli konsulteilla. Tässä hankkeessa suunnittelukonsulttina toimii Sitowise Oy. 

Yhteysviranomainen on se viranomainen, jolla on vastuu siitä, että ympäristövaikutusten arviointimenettely toteutetaan lain mukaisesti. ELY-keskuksen liikenteen vastuualueella (hankkeesta vastaava) ja ympäristön vastuualueella (yhteysviranomainen) on erilliset, lakisääteiset viranomaistehtävät. Ympäristöministeriö on tehnyt YVA-lain 10 §:n nojalla määräyksen siitä, että tässä hankkeessa yhteysviranomaisena toimii Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue. Yhteysviranomaisen vastuuhenkilönä toimii Asta Asikainen. 

Mikä on perusteltu päätelmä? 

Yhteysviranomainen laatii YVA-arviointiselostukselle perustellun päätelmän. Perusteltu päätelmä on yhteysviranomaisen hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista tekemä perusteltu johtopäätös, joka on tehty arviointiselostuksen, siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen sekä yhteysviranomaisen oman tarkastelun pohjalta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain nojalla (YVA-laki). 

Voiko vaihtoehtoihin vaikuttaa? 

Palaute on tärkeä asia YVA-menettelyssä ja maantien suunnittelussa. YVA-menettely tuottaa tietoa hankkeen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista. Se tuo osallisille vaikutusmahdollisuuksia ja tiedonvälitystä YVA-lain mukaisen vuoropuhelun kautta. Maantiehankkeen suunnittelun tavoitteena on löytää mahdollisimman hyväksyttävä suunnitteluratkaisu sovittamalla yhteen usein erilaisia tavoitteita ja näkemyksiä. Suunnitelmien sisältöön on mahdollista vaikuttaa suunnitelmien laadinnan aikana, mutta lopputulos on kompromissi. Maantiehankkeet ovat osa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää ja niillä toteutetaan päätöksiä, joita tehdään monessa vaiheessa ja eri tasoilla. 

 

Ajankohtaista hankkeessa