Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

suunnittelupäällikkö

Antti Kärki

  • 0295 022 802

Valtatien 10 kääntö valtatielle 9 Liedon kohdalla

Tiehanke Suunnitteilla Varsinais-Suomi

Liedon keskustaajaman läpi kulkeva valtatie 10 aiheuttaa liikenneturvallisuusongelmia sekä melu-, päästö- ja tärinähaittoja. Valtatieliikenteen aiheuttamien haittojen poistamiseksi on maankäyttösuunnitelmissa varauduttu ns. Liedon eteläisen ohikulkutien toteuttamiseen jo vuosikymmenien ajan. Viime vuosina on virinnyt keskustelu vaihtoehtojen etsimisestä eteläiselle ohikulkutien varaukselle. Tässä vaihtoehdossa valtatie 10 käännettäisiin valtatielle 9 Liedon pohjoispuolella. Valtatien 10 linjausvaihtoehdoista Liedon keskustan kohdalla tehtiin tieverkkosuunnitelmatasoinen selvitys vuonna 2011. Selvitys laadittiin Varsinais-Suomen liiton, Liedon kunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhteistyönä. Valtatien 10 linjaustarkastelua Liedon keskustan kohdalla jatketaan v. 2014 käynnistyneessä Varsinais-Suomen vaihemaakuntakaavatyössä.

Vaihemaakuntatyössä pyritään esittämään valtatien pääsuunta joko eteläisen tai pohjoisen kääntövaihtoehdon väliltä maakuntakaavassa. Hanketason tarkastelu voidaan käynnistää pääsuuntavaihtoehdon valinnan jälkeen. Seuraava hankesuunnittelutaso on yleissuunnitelma, jota todennäköisesti edeltää ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Ennen toteutusta on hankkeesta laadittava myös tiesuunnitelma.  

Arviota hankkeen suunnittelun etenemisestä tai toteuttamisajankohdasta ei ole. Tämänkaltaisten isojen kehittämishankkeiden toteutusjärjestys ja -ajankohta ratkaistaan poliittisella käsittelyllä kuten esim. liikennepoliittisella selonteolla ja investointien lopullinen toteutuspäätös tehdään hankekohtaisesti eduskunnassa valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Selvitys vt 10 linjaus­vaihto­ehdoista