Yhteystiedot

Asiantuntija, työturvallisuus

Risto Lappalainen

 • 029 534 3966

Tieturvakoulutukset

Tieturva-koulutusohjelmilla Väylävirasto yleisten teiden pitäjänä varmistaa tiellä työskentelevien perehdytyksen työpaikan liikenteen aiheuttamiin vaaratekijöihin. Väylävirasto edellyttää yleisellä tiellä tehtävään työhön ja työn johtamiseen osallistuvalta henkilöltä pätevyysvaatimukset, jotka kyseinen henkilö täyttää Tieturva-koulutuksen käytyään.

Väyläviraston Tieturva 2-koulutuksia pitävät Väyläviraston Tieturvakouluttajakoulutuksen hyväksytysti suorittaneet kouluttajat.

Tieturva 1 -kurssi

Kurssi on tarkoitettu kaikille yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella työskenteleville. Sen tavoitteena on lisätä työnjohdon ja työntekijöiden tietämystä työ- ja liikenneturvallisuudesta sekä yhdenmukaistaa liikenteen ohjausta tiellä tehtävissä töissä. Se perehdyttää osallistujat teillä tehtävien töiden vaaroihin ja siihen, kuinka riskit tunnistetaan ja hallitaan.

Tieturva 1 -pätevyys


Väylävirasto vaatii Tieturva 1 -koulutusta:

 • Henkilöltä, joka osallistuu tiellä tehtävään tienpitoon liittyvään työhön.
 • Tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavan auton kuljettajalta.
 • Työkoneen kuljettajalta muussa kuin kertaluonteisessa työssä.
 • Muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevältä.
 • Tieturva 2 -koulutukseen osallistuvalta.

Väylävirasto ei vaadi Tieturva 1 -koulutusta:

 • Esimerkiksi suojatussa kaapelikaivannossa työskentelevältä asentajalta, jota johtaa Tieturva-koulutuksen käynyt työnjohto.
 • Tietyökohteisiin liittyvältä kertaluontoiselta tavarantoimittajalta (puutavara, jne.); ajoneuvonosturin, betonipumppu- ja -auton kuljettajalta ym. vastaavan tyyppisissä lyhytaikaisissa erikoistehtävissä toimivilta.
 • Muussa kertaluonteiseksi luettavassa tehtävässä toimivalta.
 • Lyhytaikaisessa työssä Tieturva-koulutuksen käyneen valvonnassa työskentelevältä.

Väylävirasto edellyttää kaikilta yleisillä teillä työskenteleviltä Tieturva 1 -pätevyyttä. Se on myös edellytys Tieturva 2 -jatkokurssille osallistumiselle.

Tieturva 1 -kortteja on myönnetty jo yli 300 000 kpl (syyskuu 2020).
Pätevyys on voimassa 5 vuotta.

Tieturva 1 -pätevyyden jatkamiseksi tulee käydä uudestaan Tieturva 1 -kurssi.

Tieturva 1 -kurssi on uudistunut

Tieturva 1:n verkkokoulutuksen uusi oppimisalusta on toiminnassa, ja 2.1.2020 alkaen Tieturva 1 -koulutus tulee olemaan tarjolla vain verkkokoulutuksena. Tämän muutoksen myötä Tieturva 1 -kurssinjohtajapätevyydet päättyivät 31.12.2019, ja Tieturva 1 -lähiopetus poistuu koulutusvalikoimasta.
 
Tieturva 1 -verkkokoulutus on kurssilaiselle maksuton ja pätevyys on voimassa 5 vuotta verkkokoulutuksen suorituskuukaudesta. Todistuksen koulutuksen suorittamisesta voi tulostaa itselleen tai tallentaa tietokoneelle.

Tieturva-verkkokurssin portaaliin (e-tieturva)

Tieturva 2 -kurssi

Tieturva 2 -kurssi on tarkoitettu tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella liikenne- ja työturvallisuudesta huolehtiville ja niistä vastuussa oleville henkilöille. Kurssin tavoitteena on antaa valmiudet:

 • Tiellä tehtävien töiden vaarojen tuntemiseen ja niihin varautumiseen.
 • Turvallisuusasioiden huomioimiseen suunnittelussa ja toteuttamisessa.
 • Lakisääteisten suunnitelmien tuntemiseen ja laatimiseen.
 • Lakisääteisten tarkastusten tuntemiseen.
 • Yhdenmukaiseen käyttäytymiseen tiellä tehtävässä työssä.
 • Perehdyttämis- ja opastusvelvoitteiden tuntemiseen.
 • Rakennuskohteen eri osapuolten vastuiden tuntemiseen.

Väylävirasto edellyttää Tieturva 2 -pätevyyttä:

 • Tiellä tehtävässä työssä päätoteuttajan työ- ja liikenneturvallisuudesta vastaavalta henkilöltä.
 • Tienpitoon liittyvässä työssä työnjohto-, valvonta- ja liikenteen järjestelyjen suunnittelutehtävässä työskentelevältä.
 • ELY-keskusten aluevastaavilta.
 • Urakka-asiakirjojen valmistelijoilta ja myös ko. työtä tekeviltä hankintakonsulteilta.
 • Tilaajan edustajana toimivalta tarkastus- ja valvontahenkilöltä ja rakennuttajakonsultilta.

Kaksipäiväisen kurssin ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen Tieturva 2 -kortin. Edellytyksenä Tieturva 2 -kurssille pääsemiselle on voimassa oleva Tieturva 1 tai Tieturva 2 -pätevyys.

Tänä vuonna vanhenevien Tieturva 2 -pätevyyksien voimassaoloa on jatketaan 31.12.2021 saakka. Pätevyyden jatkaminen koskee myös aiemmin jatkettuja pätevyyksiä eli myös 3/2020 lähtien vanhentuneet Tieturva 2 -pätevyydet ovat voimassa 12/2021 saakka. Mikäli Tieturva 2 -koulutukseen osallistumiselle edellytyksenä oleva Tieturva 1 -pätevyys vanhenee tänä aikana, se on mahdollista suorittaa verkkokurssina.
 
Tämä ohjeistus on voimassa toistaiseksi ja siihen tullaan tekemään muutoksia, mikäli tilanne niin edellyttää. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan erikseen.

Lisätietoja

Suomessa ja ulkomailla järjestettävät koulutukset

SPEK:in verkkosivut