Tieturvakoulutukset

Tieturva on koulutusohjelma, jolla Väylävirasto yleisten teiden pitäjänä varmistaa tiellä työskentelevien perehdytyksen työpaikan liikenteen aiheuttamiin vaaratekijöihin. Väylävirasto edellyttää yleisellä tiellä tehtävään työhön ja työn johtamiseen osallistuvalta henkilöltä pätevyysvaatimukset, jotka kyseinen henkilö täyttää Tieturva-koulutuksen käytyään.

Tieturvakortti on todistus pätevyydestä. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK pitää rekisteriä Tieturva-pätevyyksistä ja toimittaa kortit kurssinjohtajille jaettavaksi edelleen rekisteröidyille henkilöille. Tieturva 1 on tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutuksen peruskurssi, joka on suunnattu kaikille tiellä työskenteleville. Tieturva 1 -kortteja on myönnetty jo yli 268 000 kpl (maaliskuu 2016). Tieturva 2 on jatkokurssi tiellä työskentelyn liikenne- ja työturvallisuudesta vastuussa oleville henkilöille. SPEKin rekisterissä on jo yli 23 400 Tieturva 2 -koulutuksen suorittanutta (maaliskuu 2016).

Väyläviraston Tieturvakoulutuksia pitävät Väyläviraston Tieturvakouluttajakoulutuksen hyväksytysti suorittaneet kouluttajat. Huomaathan, että Tieturvakoulutuksia ei voi suorittaa pelkästään verkkokoulutuksina.

Tieturva 1 -kurssi

Kurssi on tarkoitettu kaikille yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella työskenteleville. Sen tavoitteena on lisätä työnjohdon ja työntekijöiden tietämystä työ- ja liikenneturvallisuudesta sekä yhdenmukaistaa liikenteen ohjausta tiellä tehtävissä töissä. Se perehdyttää osallistujat teillä tehtävien töiden vaaroihin ja siihen, kuinka riskit tunnistetaan ja hallitaan.

Tieturva 1 -pätevyys
Väylävirasto vaatii Tieturva 1 -koulutusta:

    Henkilöltä, joka osallistuu tiellä tehtävään tienpitoon liittyvään työhön.
    Tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavan auton kuljettajalta.
    Työkoneen kuljettajalta muussa kuin kertaluonteisessa työssä.
    Muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevältä.
    Tieturva 2 -koulutukseen osallistuvalta.

Väylävirasto ei vaadi Tieturva 1 -koulutusta:

    Esimerkiksi suojatussa kaapelikaivannossa työskentelevältä asentajalta, jota johtaa Tieturva-koulutuksen käynyt työnjohto.
    Tietyökohteisiin liittyvältä kertaluontoiselta tavarantoimittajalta (puutavara, jne.); ajoneuvonosturin, betonipumppu- ja -auton kuljettajalta ym. vastaavan tyyppisissä lyhytaikaisissa erikoistehtävissä toimivilta.
    Muussa kertaluonteiseksi luettavassa tehtävässä toimivalta.
    Lyhytaikaisessa työssä Tieturva-koulutuksen käyneen valvonnassa työskentelevältä.

Päivän kestävän kurssin ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen Tieturva 1 -kortin. Väylävirasto edellyttää kaikilta yleisillä teillä työskenteleviltä Tieturva 1 -pätevyyttä. Se on myös edellytys Tieturva 2 -jatkokurssille osallistumiselle. Tieturva 1 -kurssilla saa olla korkeintaan 36 oppilasta.

Tieturva 1 -kortteja on myönnetty jo yli 268 000 kpl (maaliskuu 2016).
Pätevyys ja kortti ovat voimassa 5 vuotta

Tieturva 1 -pätevyyden jatkamiseksi tulee käydä uudestaan Tieturva 1 -kurssi.

Tieturva 1 -kurssi uusiutuu 2019

Väylävirasto tulee saamallaan Digiraha-tuella käynnistämään vuoden 2018 syksyllä hankkeen, jonka tavoitteena on rakentaa täysin sähköinen Tieturva 1 -kurssi. Sähköinen kurssi tulee korvaamaan entisen Tieturva 1 -kurssin kokonaisuudessaan. Kurssi ei tule vaikuttamaan olemassa olevien Tieturva 1 -pätevyyksien voimassaoloaikaan. Tavoitteena on, että sähköinen Tieturva 1 -kurssi valmistuu vuoden 2019 aikana. Nykyinen Tieturva 1 -koulutus tulee jäämään pois sähköisen kurssin valmistuttua. Sähköinen Tieturva 1 -kurssi ei vaikuta Tieturva 2-kursseihin.

Tieturva 2 -kurssi

Tieturva 2 -kurssi on tarkoitettu tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella liikenne- ja työturvallisuudesta huolehtiville ja niistä vastuussa oleville henkilöille. Kurssin tavoitteena on antaa valmiudet:

 • Tiellä tehtävien töiden riskien tuntemiseen ja niihin varautumiseen.
 • Turvallisuusasioiden huomioimiseen suunnittelussa ja toteuttamisessa.
 • Lakisääteisten suunnitelmien tuntemiseen ja laatimiseen.
 • Lakisääteisten tarkastusten tuntemiseen.
 • Yhdenmukaiseen käyttäytymiseen tiellä tehtävässä työssä.
 • Perehdyttämisvelvoitteiden tuntemiseen.
 • Rakennuskohteen eri osapuolten vastuiden tuntemiseen.

 

Väylävirasto edellyttää Tieturva 2 -pätevyyttä

 • Tiellä tehtävässä työssä päätoteuttajan työ- ja liikenneturvallisuudesta vastaavalta henkilöltä.
 • Tienpitoon liittyvässä työssä työnjohto-, valvonta- ja liikenteen järjestelyjen suunnittelutehtävässä työskentelevältä.
 • ELY-keskusten aluevastaavilta.
 • Urakka-asiakirjojen valmistelijoilta ja myös ko. työtä tekeviltä hankintakonsulteilta.
 • Tilaajan edustajana toimivalta tarkastus- ja valvontahenkilöltä ja rakennuttajakonsultilta.

Kaksipäiväisen kurssin ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen Tieturva 2 -kortin. Edellytyksenä Tieturva 2 -kurssille pääsemiselle on voimassa oleva Tieturva 1 tai Tieturva 2 -pätevyys

Lisätietoja

Suomessa ja ulkomailla järjestettävät koulutukset

SPEK:in verkkosivut

reaktionapit
Sivu päivitetty 13.05.2020