Hyppää sisältöön

Vt 4 parantaminen Oravasaaren eritasoliittymän kohdalla, Jyväskylä

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Hankekuvaus

Valtatie 4 on osa TEN-T ydinverkkoa, valtakunnallista ja kansainvälistä päätieyhteyttä, raskaan liikenteen runkoyhteyttä sekä suurten erikoiskuljetusten verkkoa. Valtatie 4 on Jyväskylän ja Toivakan välillä myös tärkeä työmatkaliikenteen reitti. Valtatiellä 4 välillä Kanavuori-Viisarinmäki (Toivakka) on noin 21 kilometriä pitkä moottoriliikennetieosuus, missä ei ole liittymiä. Tämä aiheuttaa kiertohaittaa rinnakkaistien varren maankäytölle ja on myös este maankäytön kehittymiselle.

Toimenpiteet ja niiden vaikutukset

Hankkeessa suunnitellaan valtatien 4 ja yhdystien 16633 (Haukanmaantie) eritasoliittymä rombisena eritasoliittymänä Jyväskylän Oravasaaressa. Lisäksi suunnitellaan jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt sekä linja-autopysäkkijärjestelyt eritasoliittymän yhteyteen. Ensisijaisina tavoitteina ovat pitkämatkaisen tavara- ja henkilöliikenteen sujuvuuden, toimintavarmuuden sekä matka-aikojen ennustettavuuden parantaminen, sekä työ- ja asiointimatkojen sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen. Oravasaaren eritasoliittymä sijoittuu noin puoliväliin valtatien 4 osuudella, jossa ei ole liittymiä.

Suunnitelmatilanne

Oravasaaren eritasoliittymä on esitetty tiesuunnitelmassa ”Valtatien 4 parantaminen välillä Viisarinmäki – Kanavuori, Majalahden ja Oravasaaren eritasoliittymät, Jyväskylä ja Toivakka”, hyväksymispäätös pvm. 30.12.2010. Majalahden ja Oravasaaren risteyssillat (ilman eritasoliittymien ramppeja) on rakennettu tiesuunnitelman mukaisesti vt 4 Lusi-Vaajakoski investointihankkeen yhteydessä. Tiesuunnitelman toteutus on näin ollen aloitettu ja tiesuunnitelma on lainvoimainen. Suunnitelmavalmiuden nostolla tiesuunnitelmasta rakennussuunnitelmaan varaudutaan hankkeen mahdollisimman nopeaan käynnistämiseen.

Rakennussuunnitelman laadinta Oravasaaren eritasoliittymän valmiiksi saattamiseksi käynnistyi kesällä 2020 ja valmistui joulukuussa 2021. Lisäksi työhön sisältyivät Oravasaaren eritasoliittymän läheisyydessä maantien 16633 parantamisen esiselvitys maantielle 644, maantien 644 viitoituksen suunnittelu sekä esiselvitys maanteiden 644 ja 16633 uudesta liittymäpaikasta. Suunnittelutyö näiden osalta jatkuu. 

Maantien 16633 Haukanmaantien parantaminen välillä maantien 644 liittymä – Oravasaaren risteyssilta, Jyväskylä, tiesuunnitelma - Väylävirasto (vayla.fi)

Toteutus

Kohteelle on myönnetty toteutusrahoitus vuoden 2024 talousarviossa. Hankkeen rakennuttajana toimii Väylävirasto, joka tiedottaa hankkeen rakentamisen aikataulusta erikseen.