Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Minna Immonen

  • 0295 024 685

Valtatien 9 parantaminen Lievestuoreen kohdalla, tiesuunnitelma, Laukaa

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

 

Suunnittelualue on laajuudeltaan noin 5 kilometriä. Tiesuunnitelmassa tutkitaan valtateiden 9 ja 13 liittymän sekä valtatien 9 ja Hohontien liittymän parantamista eritasoliittymäksi. Liittymien parantamisen lisäksi tiesuunnitelmassa tutkitaan keskikaiteellisen ohituskaistaparin toteuttamista Lievestuoreen taajaman kohdalla. Tiesuunnitelmassa selvitetään myös maantien 16735 eli Puhakantien lakkauttamista maantienä.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen. Valtatiellä tavoitellaan tasaista matkanopeutta sekä matka-aikojen ennakoitavuutta. Valtatien 9 tavoitenopeutena on 100 km/h.  Hankkeen tavoitteena on myös parantaa joukkoliikenneinfraa ja luoda valtateiden 9 ja 13 liittymään korkeatasoiset pysäkkijärjestelyt sekä liityntäpysäköintipaikka pyörille ja autoille. Samalla parannetaan kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä pysäkeille ja valtatien 9 ylitse.

Hankekuvaus

Valtatie 9 on tärkeä osa valtakunnallista ja kansainvälistä itä - länsisuuntaista poikittaisyhteyttä. Valtatie 9 kuuluu kansainväliseen TEN-T kattavaan verkkoon ja on osa kansallista raskaan liikenteen runkoyhteyttä. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa maanteiden ja rautateiden pääväyliksi valtatie 4 on määritetty pääväylien palvelutasoluokkaan 1. Valtatiet 9 ja 13 kuuluvat suurten erikoiskuljetusten verkkoon, joka tulee huomioida tien suunnittelussa. Keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät valtatiellä 9 suunnittelualueella ovat noin 6 800 - 9 700 ajoneuvoa. Liikenne-ennuste vuodelle 2040 suunnittelualueen kohdalla on noin 9 000 - 12 500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Valtatien 13 keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä liittymäalueella on noin 3 000 ajoneuvoa ja ennuste vuodelle 2040 noin 3 800 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus valtatiellä suunnittelualueella on noin 8,5 - 11,5 prosenttia.

Valtateiden 9 ja 13 liittymä on välityskyvyltään ylikuormittunut, mikä heikentää sujuvuuden lisäksi myös liikenneturvallisuutta. Liittymä on Keski-Suomen onnettomuusaltteimpia. Ruuhka-aikaan liittymässä on pitkiä jonoja, eikä liittymä vastaa standartiltaan valtatieverkon solmukohtaa. Liittymän toimimattomuudesta aiheutuu merkittävää haittaa elinkeinoelämän kuljetuksille ja pitkän matkan bussiliikenteelle, koska odotusajat valtatiehen 9 liittymisessä kasvavat ajoittain pitkiksi.

Suunnittelu koskee myös maantietä 16735 eli Puhakantietä, jonka lakkauttamista maantienä selvitetään.

Suunnittelutilanne

Tiesuunnitelma on Traficomissa hyväksyttävänä.

Suunnittelun aikana on pidetty kaksi yleisötilaisuutta Lievestuoreella. Tiesuunnitelma on ollut yleisesti nähtäville Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (LjMTL) mukaisesti 24.9.2020 – 26.10.2020. 

Suunnitelma-aineisto on nähtävillä tällä sivulla (yleiskartta sekä suunnitelmakartat).

Valtateiden 9 ja 13 liittymää parannettaan nykyisellä paikallaan rombisena eritasoliittymänä, missä valtatie 13 kulkee valtatien 9 yli.  Rombisessa eritasoliittymässä on joka suunnalle suorat rampit. Eritasoliittymän yhteyteen suunnitellaan myös joukkoliikennepysäkit ja liityntäpysäköintipaikka sekä jalankulun ja pyöräilyn yhteydet valtatien 9 yli.

Valtatien 9 ja Hohontien liittymä parannetaan ns. lohenpyrstöliittymänä. Myös Hohontien liittymään suunnitellaan pysäkkijärjestelyt sekä jalankulun ja pyöräilyn yhteydet valtatien poikki. Valtatien 9 ja Puhakantien liittymää esitetään parannettavaksi rakentamalla valtatielle väistötila. Paloaseman kohdalle on esitetty toteutettavaksi suuntaisliittymä, josta sallitaan ulosajo Jyväskylän suuntaan. Lisäksi tiesuunnitelmassa tutkitaan maa- ja metsätalouden kulkuyhteyksien parantamista valtatien 9 ja Kuhnontien liittymäalueella toteuttamalla alikulku valtatien 9 ali.

Valtatielle 9 on suunniteltu ohituskaistojen toteuttamista sekä Jyväskylän että Kuopion suuntaan. Suunnittelualueelle on esitetty myös melusuojaustoimenpiteitä, uusia kevyen liikenteen väyliä ja yksityistiejärjestelyjä.