Hyppää sisältöön

Kontiomäki-Pesiökylä, radan parantaminen

Ratahanke Suunnitteilla Kainuu

Hankkeessa radan rakenteet uusitaan, rata varustetaan turvalaitteilla sekä tehdään tasoristeysten tiejärjestelyjä. Lisäksi suunnitellaan uusi raakapuun kuormauspaikka Pesiökylään. 

Hankkeen aikataulu

 • 2019 Pesiokylän kuormauspaikan tilatarveselvitys
 • 2020-2023 Rata- ja tiesuunnitelmien laadinta, rakentamissuunnittelu
 • 2021-2023 Kontiomäki–Pesiökylä-radan perusparannus
 • 2022-2023 Pesiökylän raakapuuterminaalin rakentaminen
 • 2023-2024 Joukokyläntien parantaminen
 • 2023-2024 Tasoristeysturvallisuuden parantaminen, Hyrynsalmen valaistusurakka, Hiidenjoen ratasilta- ja viimeistelyurakka
 • 2024 Hanke valmistuu

Hankkeen perustiedot


Lataa hankekortti (pdf)
Aikataulu
2020-2024
Kustannukset
102 000 000 €
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
 • varmistaa radan käytettävyys ja nopeuttaa rautatiekuljetuksia
 • lisätä radan kuljetuskapasiteettia
 • tehostaa teollisuuden logistiikkaa mahdollistamalla uusien energiatehokkaiden veturien käytön
 • laskea kuljetuskustannuksia ja parantaa puun saatavuutta alueelta

Lähtötilanne

Kontiomäki–Pesiökylä–Ämmänsaari-rata palvelee metsäteollisuuden raakapuukuljetuksia Hyrynsalmen, Puolangan, Suomussalmen, Kuusamon ja Taivalkosken alueilta pääasiassa Kaakkois-Suomen ja Perämeren rannikon tuotantolaitoksille. Radalla sijaitsevat Hyrynsalmen ja Ämmänsaaren raakapuunkuormauspaikat. Rataosan kuljetusmäärät ovat nousseet viimeisinä vuosina. 

Radan tekninen kunto on huono ja liikennöinnin jatkuminen edellyttää, että radalle tehdään lähivuosina peruskorjaus. Rataosan nykyinen suurin sallittu akselipaino estää mm. uusien energiatehokkaiden dieselvetureiden käytön. 

Raakapuukuljetusten määrän arvioidaan peruskorjauksen seurauksena kasvavan selvästi aiemmin toteutuneita määriä suuremmaksi. 

Hankkeen sisältö

Hankkeessa perusparannetaan Kontiomäki–Pesiökylä-rataa noin 70 kilometrin osuudelta Paltamon, Ristijärven, Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntien alueilla. Lisäksi hankkeessa parannetaan tasoristeysturvallisuutta poistamalla ja parantamalla tasoristeyksiä sekä rakentamalla uusia kulkuyhteyksiä. Suomussalmen Pesiökylään rakennetaan uusi raakapuun kuormauspaikka ja parannetaan puunkuormauspaikalle johtavaa Joukokyläntietä (mt 8950) valtatie 5:n ja kuormausalueen liittymän väliltä. Hyrynsalmen liikennepaikan tieyhteyksiä parannetaan ja Kajaani–Hyrynsalmentien alikulkusillan tilalle rakennetaan uusi Hyrynsalmen alikulkusilta.

Toteutus 

Kontiomäki–Pesiökylä-radan perusparannusurakka alkoi kesällä 2021, jolloin päällysrakennetta uusittiin noin 10 kilometrin matkalta Ristijärvellä. Kesällä 2022 päällysrakenne vaihdettiin koko lopulle rataosuudelle, sekä aloitettiin uuden raakapuuterminaalin rakentaminen Pesiökylään. Pesiönlahden ylikulkusilta luovutettiin liikenteelle loppuvuodesta 2022. 

Vuonna 2023 Kontiomäki–Pesiökylä-radan perusparannustyöt jatkuivat. Rataosuudella alkoivat myös tasoristeysturvallisuuden parantamiseen liittyvät muutostyöt, radan turvalaitteiden rakentamistyöt, sekä rataosuuden siltojen parantaminen ja uusiminen tarvittavilta osin. Uusi Pesiökylän raakapuuterminaali otettiin käyttöön syksyllä, jolloin ensimmäiset raakapuukuljetukset lähtivät terminaalista raiteita pitkin kohti pohjoisen tuotantolaitoksia. Lisäksi aloitettiin Joukokyläntien parantaminen valtatie 5:n ja Pesiönrannantien väliltä. 

Hyrynsalmelle rakennettiin uusi Hyrynsalmen alikulkusilta huonokuntoisen Kajaani-Hyrynsalmentien alikulkusillan tilalle. Hyrynsalmen liikennepaikalle tehtiin liikennettä sujuvoittavia tiejärjestelyitä.

Vuonna 2024 ovat käynnissä seuraavat urakat: 

 • Tasoristeysturvallisuuden parantaminen
 • Joukokyläntien parantaminen välillä valtatie 5-Pesiönrannantie
 • Kontiomäki-Pesiökylä-ratavälillä parannettavat ja uusittavat sillat
 • Kontiomäki-Pesiökylä turvalaiteurakka
 • Hyrynsalmen vahvavirtaurakka 

Hanke valmistuu vuoden 2024 lopulla. 

Rata- ja tiesuunnitelmat

Hankkeeseen sisältyy kuusi eri ratasuunnitelmaa ja yksi tiesuunnitelma. Suunnitelmia käsitellään omina kokonaisuuksinaan.

RATA:

 • Pesiökylän raakapuun kuormauspaikka, ratasuunnitelma; Suomussalmi
 • Hyrynsalmen rautatieliikennepaikka, tasoristeysjärjestelyt, ratasuunnitelma; Hyrynsalmi
 • Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Hyrynsalmi-Pesiökylä, välillä Tuomijoki-Hiidenjoki, ratasuunnitelma; Hyrynsalmi, Suomussalmi
 • Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Ristijärvi-Hyrynsalmi, välillä Emäjoki-Lietejoki, ratasuunnitelma; Ristijärvi, Hyrynsalmi
 • Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Ristijärvi-Hyrynsalmi, välillä Heikkisenjoki-Emäjoki; ratasuunnitelma, Ristijärvi
 • Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Kontiomäki-Ristijärvi, välillä Laajanjoki-Heikkisenjoki, ratasuunnitelma; Paltamo, Ristijärvi

TIE:

 • Mt 8950 Joukokyläntien parantaminen välillä Pesiönrannantie–valtatie 5, tiesuunnitelma; Suomussalmi

Liitteet

Kontiomäki–Pesiökylä-hankkeen kartta, avautuu samaan selainikkunaan. Näkymää voi suurentaa kartan päällä näkyvän suurennuslasin avulla.

Infomateriaali liittyen Kontiomäki-Pesiökylän radan perusparannus -hankkeeseen, Pohjois-Suomen ratahankkeiden markkinainfo 25.5.2021

 

Ajankohtaista hankkeessa

Ajankohtaista hankkeessa
Anna palautetta hankkeesta

Kaikki palaute hankkeesta on tervetullutta!