Usein kysyttyä

Miksi hanke toteutetaan?

Hanke toteutetaan Raision kohdan pääväylien laatutason parantamiseksi sekä liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden lisäämiseksi. Tiesuunnitelman laatiminen on tärkeä asia monista näkökulmista. Liikenneverkkoa kehitetään jatkuvasti vastaamaan yhteiskunnallisia ja kansainvälisiä EU-tason tavoitteita. Lisäksi pääteiden parantamishankkeiden taustalla on merkittäviä seudullisia ja paikallisia tarpeita.

Turun kehätie on osa E18 -kehityskäytävää, joka toimii Suomen yhtenä tärkeimmistä poikittaisliikenteen yhteyksistä sekä henkilöautoliikenteelle että elinkeinoelämän kuljetuksille. Se on merkittävä kuljetusten välittäjä Turun ja Naantalin satamien ja Pietarin välillä. E18 Turun kehätie kuuluu eurooppalaiseen myös TEN-T-liikenneverkkoon. EU on asettanut TEN T-liikenneverkolle kehittämisen vaatimukset ja laatustandardit liittyen liikenneturvallisuuteen ja -sujuvuuteen. Suomen pitää kehittää TEN-t-verkkoon kuuluvia väyliä näiden velvoitteiden mukaisesti.

Turun kaupunkiseudulla E18 kehätiellä on valtakunnallisen liikenteen välittämisen lisäksi suuri merkitys seudullisesti yhdistäessään Turun ja ympäristökuntien alueita toisiinsa. Turun kaupunkiseudun rakennemallin tavoitteiden mukaan kehätien varren maankäyttöä tehostetaan nykyisestään. Lisäksi tavoitteena on vähentää sataman läpikulkuliikennettä Turun keskustassa ja siirtää satamaliikenne käyttämään enenevissä määrin kehätietä.

Paikallisella tasolla Raision kohdan pääväylien parantamisella ja liikennejärjestelyillä ratkaistaan merkittävällä tavalla Raision keskustan toimivuuteen ja viihtyisyyteen liittyviä ongelmia. Tiesuunnitelman kautta keskustan maankäyttöä voidaan kehittää aivan uudesta lähtökohdasta, kun vilkasliikenteinen pääväylä häiriöineen sijoitetaan tunneliin keskeisellä paikalla. Keskustan käyttäjien jokapäiväinen liikkuminen helpottuu sekä liikenteen häiriöt vähenevät.

Eikö nykyisellä tiellä olisi pärjätty?

Asiaa on tutkittu useissa selvityksissä ja suunnitelmissa vuosien myötä. Nykyisellään väylät hallitsevat Raision keskustaa haitaten viihtyisyyttä ja pirstoen yhdyskuntarakennetta merkittävästi. Nykyinen liikenne ja sen ennustettu kasvu kuormittavat Raision keskustan ruuhkautuneita liittymiä. Tien huonon laatutason on nähty olevan esteenä myös maankäytön ja edelleen palvelujen ja yritysten kehittämiselle. Tehdyissä tarkasteluissa on todettu, että keskeisiin ongelmiin ei voida saada ratkaisua kuin tunneliin perustuvalla ratkaisulla.

Tiesuunnitelman perusratkaisuun on päädytty monien maankäytön ja liikenneratkaisujen vertailujen sekä yhteensovittamisen kautta. Raision keskustan osayleiskaavan osaselvityksenä laadittiin liikennejärjestelyjen aluevaraussuunnitelma, jossa tarkasteltiin neljää eri tunneliin perustuvaa vaihtoehtoa keskustan liikennejärjestelyjen ratkaisemiseksi. Vertailun perusteella vuonna 2015 lainvoimaiseksi tulleeseen osayleiskaavaan valittiin ratkaisu, joka parhaillaan laadittavan tiesuunnitelman ja asemakaavoituksen pohjana.

Mikä on tiesuunnitelma? Mitä tässä suunnitteluvaiheessa tehdään?

Maanteitä suunnitellaan vaiheittain ja edellinen vaihe määrää seuraavan vaiheen sisällön. Hankkeen aluevaraussuunnitelma valmistui vuonna 2014 ja se on yleispiirteinen lähtökohtana tiesuunnitelman laatimisessa. Tiesuunnitelma on se vaihe prosessissa, jossa toimenpiteet suunnitellaan sijainniltaan ja periaateratkaisuiltaan tarkasti ja yksityiskohtaisesti. Tiesuunnittelun lopputuloksena on maantielain mukaan hyväksyttävä suunnitelma, josta tehtävä päätös mahdollistaa rakentamisvaiheen aloituksen. Tiesuunnitelma antaa tienpitäjälle oikeuden ottaa haltuun ja lunastaa tien tekemiseksi tarvittavat tiealueet ja aloittaa hankkeen toteutus.

Tiesuunnitelmassa suunnitellaan kantatien ja muiden maanteiden tiealueet, liittymät, katujärjestelyt, sillat, jalankulun- ja pyöräilyn järjestelyt, pohjavesisuojaukset sekä meluntorjunta. Tiesuunnitelmaan kuuluu yksityiskohtia kuten tien suoja- ja näkemäalueet, maa-ainesten sijoitusalueet, laskuojat, linja-autopysäkit ja muut tiehen kuuluvat rakennelmat ja laitteet. Tiesuunnitelma on se vaihe, jossa suunnitellaan myös yksityistie- ja katujärjestelyt. Suunnitelmat esitetään tarkalla pohjakartalla ja yleensä mittakaavassa 1:2000.

Maankäytön suunnittelun näkökulmasta tiesuunnitelma vastaa asemakaavan tarkkuutta. Raision kohdalla maankäyttöä suunnitellaan asemakaavoituksessa samanaikaisesti tiesuunnitelman kanssa yhteensovittaen maankäytön ja liikenteen tarpeita.

Lisätietoja tiesuunnitelman sisällöstä Väylän nettisivuilta ja esitteestä tiesuunnittelun kulku.

Ketkä suunnittelua tekevät?

Maanteiden tienpidosta vastaa valtio ja sen viranomaisena Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus eli ELY-keskus. Hankkeesta vastaa tässä tiesuunnitelmassa VarsinaisSuomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) liikenne ja infrastruktuuri - vastuualue. Hankkeen vastuuhenkilönä ELY-keskuksessa on projektipäällikkö Vesa Virtanen.

Hankkeen suunnittelua ohjaa hankeryhmä, jossa ovat edustettuina Raision kaupunki, ympäristöviranomainen eli Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Ympäristö- ja luonnonvarat - vastuualue, Varsinais-Suomen liitto ja museoviranomaiset. Hankeryhmän tehtäviin kuuluu hankkeen välipäätösten tekeminen ja suunnitteluratkaisujen aktiivinen työstäminen yhteistyössä konsultin kanssa. Hankeryhmän jäsenet toimivat oman vastuualueensa asiantuntijana ja viranomaisena. Hankeryhmä kokoontuu säännöllisesti kokouksiin.

Suunnittelukonsulttina toimii Sitowise Oy Espoosta hankevastaavan toimeksiannosta. Sitowisessä tiesuunnitelmaa laatii parinkymmenen asiantuntijan joukko, jonka vetäjänä toimii projektipäällikkö Rauno Tuominen.

Mitkä ovat hankkeen vaikutukset ja hyödyt alueen asukkaille ja yrityksille? Mitä muita hyötyjä hankkeesta on?

Hyödyt ovat laaja-alaisia ja merkittäviä. Keskeisimmät vaikutukset ovat, että liikkumisen turvallisuus ja sujuvuus paranevat merkittävästi ja samalla Raision keskusta-alueen viihtyisyys paranee ja eheytyy. Tunneli itsessään vähentää meluongelmaa. Välillisesti hyvistä tieyhteyksistä on hyötyä koko Turun kaupunkiseudun kehitykselle.

Päätiehankkeelle kuten Raision kohdan tiesuunnitelmalle on tyypillistä, että toimenpiteistä on sekä hyötyä että haittaa ympäristölle ja ihmisille, näkökulmasta riippuen. Haittoja pyritään kuitenkin torjumaan osana suunnitelmaa. Haittavaikutukset luonnonympäristöön ovat hallittavissa melko hyvin, koska tie parannetaan pääosin nykyiselle paikalleen voimakkaasti rakennetussa ympäristössä. Haittoja voi olla esimerkiksi kiinteistöjen pienentyminen ja niiden kulkuyhteyksien muuttuminen kiertomatkoineen tai maiseman muuttuminen mm. tiekäytävän leventymisen takia.

Millaiset ovat rakentamisen aikaiset vaikutukset?
Rakentaminen tehdään keskellä kaupunkirakennetta ja vilkkaan liikenteen seassa. Tiesuunnitelman aikana määritellään rakentamisen aikaiset liikennejärjestelyjen periaatteet niin, että haitat jäisivät mahdollisimman vähäisiksi niin auto kuin kevyelle liikenteellekin. Yksityiskohtaiset suunnitelmat ja työmenetelmät suunnitellaan hankkeen rakennussuunnittelun yhteydessä ja niissäkin tavoitteena on mahdollisimman sujuva ja turvallinen liikkuminen rakentamisen aikana. Myös alueelle kohdistuvat muut haitat pyritään minimoimaan.
Onko tunnelin suuaukolla melua ja saasteita?
Tunnelin suunnittelussa on keskeistä toteuttaa tunnelin suuaukot ja ilmanvaihto niin, että ne eivät aiheuta merkittäviä melu- tai päästövaikutuksia. Tiesuunnitelman aikana tehdään laajat melu- ja päästötarkastelut. Tunneli itsessään on tehokas meluntorjunnan kannalta.
Miten haittoja voidaan lieventää?

Monin tavoin. Haitallisten vaikutusten torjunta ja lieventäminen on kiinteä osa suunnitelmaa. Esimerkkejä tiesuunnitelman keinoista ovat seuraavat:

- Meluntorjunta.

- Laadukkaat väyläarkkitehtuurin ratkaisut (esim. meluesteet, sillat, kaiteet ja valaisimet).

- Maaston muotoilut ja istutukset.

- Ilmanvaihdon suunnittelu.

- Hulevesien luonnonmukainen käsittely.

- Pilaantuneiden maiden kunnostus.

Miten haitat korvataan?

Tiehankkeen toteuttamisen aiheuttamista menetyksistä, haitoista ja vahingoista maksetaan korvauksia. Asuinrakennusten ja elinkeinon harjoittamisen kannalta välttämättömien rakennusten lunastamisesta pyritään sopimaan vapaaehtoisin kaupoin. Tien rakentamista varten tarvittavasta maa-alasta, tien aiheuttamista kiertohaitoista tai muista haitoista ja mahdollisista vahingoista maksettavat korvaukset ratkaistaan Maanmittauslaitoksen pitämässä maantietoimituksessa, joka aloitetaan ennen tien rakentamista ns. haltuunottokatselmuksella.

Maanmittauslaitos on tehnyt maanlunastus- ja korvausasioista esitteen tietoa maantietoimituksesta, jossa on kuvattu tarkemmin mm. toimitusmenettelyä, korvauksia ja niiden maksamista.

Miten voin vaikuttaa hankkeeseen? Otetaanko toiveeni huomioon ratkaisussa?

Tiesuunnitelman laatimisen aikana palaute ja toiveet ovat erittäin tervetulleita. Palaute voidaan ottaa paremmin huomioon, mitä aikaisemmassa vaiheessa se saadaan. Suunnittelun aikana ratkaisut tarkentuvat vähitellen, ja jokaisesta vaiheesta halutaan keskustelua. 

Konkreettisiin ehdotuksiin suhtaudutaan vakavasti. Kaikki palautteet käsitellään ja ne otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Tiehankkeeseen kuuluu erilaisten intressien yhteensovittaminen ja lopputulos on yleensä kompromissi. Kaikkia toiveita ei voi toteuttaa, kun suunnittelussa tulee ottaa huomioon vaikutukset laaja-alaisesti. Myös yksittäisen ratkaisun kustannukset voivat olla rajoitteena suunnittelussa.

Tavoitteena on laatia yleisesti hyväksytty tiesuunnitelma, jonka pohjalta rakennetaan taloudellisesti, teknisiltä ominaisuuksiltaan mahdollisimman hyvälaatuinen tie, joka vastaa myös Raision kaupungin tavoitteita. Palautetta kannustetaan antamaan siten jo suunnittelun aikana, vaikka valmiista suunnitelmasta on aikanaan mahdollista jättää muistutus.

Miten saan tietoa hankkeen etenemistä? Mitä, jos en käytä internetiä?

Hankkeen etenemisestä saat tietoa hankkeen internet-sivuilta, sähköpostilistalta ja Facebookista. Jonkun verran hanke näkyy myös kuntien internet-sivuilla. Yleisötilaisuuksista ja työpajoista ilmoitetaan alueen sanomalehdissä ilmoituksilla. Lisäksi edistämme medianäkyvyyttä kuten lehtijuttujen kirjoittamista samoihin aikoihin lehdistötiedotteilla. Yleisötilaisuuksissa voit tulla paikan päälle keskustelemaan ja kuulemaan hankkeesta.

Sähköiset viestintävälineet ovat nykypäivään kuuluva osa vuorovaikutusta, mutta myös niiden ulkopuolelle jäävät voivat valita kokonaisuudesta oman osallistumisen muodon. Tärkeimmät asiat eivät jää ainoastaan sähköisen viestinnän varaan ja hankkeella on useita mahdollisuuksia ja tilaisuuksia käsitellä asioita. Suunnittelijoille voi lähettää palautetta myöspostitse tai ottaa yhteyttä puhelimella.

Tarvittaessa sähköpostilistan asiat voidaan toimittaa postitse. Jos tämä askarruttaa, ole yhteydessä Tiina Ronkaiseen (Tiina Ronkainen p. 050 322 9566, tiina.ronkainen(at)sitowise.fi).

Miten voin siis antaa palautetta suunnittelun aikana?

Vaihtoehtoja palautteeseen on useita, mutta pähkinänkuoressa ne ovat seuraavat:

- Antamalla palautetta suoraa karttapalveluun: https://e18raisio.sitowise.com/palaute.

- Tulemalla paikan päälle tilaisuuksiin ja tapaamisiin, joista tiedotetaan erikseen.

- Olemalla yhteydessä suunnitteluryhmään puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse. Yhteystiedot alla.

Suunnitteluryhmä

HANKEVASTAAVA
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Projektipäällikkö Vesa Virtanen
vesa.virtanen@ely-keskus.fi
puh. 0295 022 844
Postiosoite: PL 236, 20101 TURKU

SUUNNITTELUKONSULTTI
Rauno Tuominen
rauno.tuominen@sito.fi
puh. 020 747 6139
Postiosoite: Tuulikuja 2, 02100 Espoo

Mikä on hankkeen aikataulu? Milloin rakennetaan?

Tieverkon parantamista suunnitellaan pitkäjänteisesti. Suunnitteluvaiheesta toiseen etenemiseen ja hankkeen toteutumiseen saattaa kulua aikaa vuosia tai jopa yli kymmenenkin vuotta. Hankkeen tiesuunnitelma on tavoitteena valmistua vuoden 2020 kesällä. Käsittely lausuntokierroksineen ja päätöksentekoineen vie aikaa noin 8-10 kk. Tiesuunnitelman hyväksyminen edellyttää myös alueen asemakaavojen laatimista ja hyväksymistä.

Tieverkon suuret kehittämishankkeet ovat eduskunnan päättämiä hankkeita, joiden rahoitus osoitetaan valtion talousarviossa. Raision kohdan parantamiselle ei ole vielä osoitettu rahoitusta, joten rakentamisen ajankohdasta ei voi antaa tällä hetkellä varmaa arviota. Asian tärkeydestä kertoo se, että hankkeen tiesuunnitelman laatiminen on aloitettu. Suomi on sitoutunut saattamaan TEN-T ydinverkkoon kuuluvat väylät EU:n asettamien laatuvaatimusten mukaiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Tiesuunnitelman laatimisen aikana hankkeen rakentamisen rahoituspäätöstä pyritään edistämään. Rakentamisvaihe olisi aloitettavissa suunnitelmavalmiuden puolesta vuosina 2021–2022. Tällä hetkellä hanke ei ole Väylän tai Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tiehankkeiden toteuttamisohjelmissa, mutta tiesuunnitelman valmistuminen edistää sen mahdollista saamista seuraavan hallituskauden ohjelmaan.

Mitkä ovat hankkeen kustannukset?
Nyt suunniteltavan hankekokonaisuuden tavoiteltava kustannusarvio on enintään 120 miljoonaa euroa (Maarakennuskustannusindeksi MAKU =130, 2010=100) ja se tarkentuu tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä.
reaktionapit
Sivu päivitetty 24.06.2019